Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Specialpedagogik"

Sort by: Order: Results:

 • Carr, Ella (2021)
  ADHD on yleisin lapsuuden kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä. ADHD:n oireet aiheuttavat huomattavaa toiminnallista haittaa koulussa. Oppilaan keskittyminen voi harhailla, hän voi olla levoton ja häiritä opetusta sekä muita oppilaita. Suomen perusopetuslain mukaan ADHD-oireiset oppilaat saavat tukea koulunkäyntiin ilman varsinaista ADHD-diagnoosia. Koulussa toteutettavien tukitoimien tavoitteena on oikea-aikainen ja oikein kohdennettu oppimisen tuki. Opettajan käytettävissä on laaja joukko erilaisia keinoja, joilla hän voi tukea ADHD-oireisten oppilaidensa opiskelua. Tässä tutkimuksessa keskiössä on keskittymiskyvyn tukemisen keinot, sillä juuri keskittyminen on ADHD-oireisille lapsille koulussa kaikkein haastavinta. Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin erityisluokanopettajat kokevat ADHD-oireisten oppilaidensa keskittymisen vaikeuksien ilmenevän oppitunneilla. Tarkastelin myös opettajien havaintoja ADHD:n kahden muun ydinoireen, eli ylivilkkauden ja impulsiivisuuden näkymisestä koulussa. Lisäksi halusin selvittää, minkälaisia tuen keinoja opettajat käyttävät ADHD-oireisten oppilaiden keskittymiskyvyn tukemiseksi oppitunneilla. Menetelmät. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastatteluun osallistui viisi erityisluokanopettajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa uudelleen käytettiin toiseen tutkimukseen kerätty haastatteluaineisto. Aineiston analyysi suoritettiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajien havainnot ADHD-oireisten oppilaidensa käyttäytymisestä oppitunneilla mukailevat aikaisempien tutkimusten ja teorian mukaista tietoa ADHD:n ydinoireiden näyttäytymisestä. Erityisesti keskittymisen vaikeudet korostuivat opettajien vastauksissa. Opettajien käyttämistä tuen keinoista ADHD-oireisten oppilaiden keskittymiskyvyn tukemiseksi tunnistin kaksi ajattelun yläluokkaa, jotka ohjaavat varsinaisten keinojen käyttöön: struktuuriin perustuvat keinot ja positiivisen lähestymisen keinot. Erotin vielä kolmannen alaryhmän, joka sijoittui molempien ajattelunmallien alle: fyysisesti aktivoivat keinot. Myös opettajien käyttämät tuen keinot mukailivat pitkälti aikaisempaa tutkimusta käytössä olevista ADHD-oireisten oppilaiden oppimisen tuen keinoista.
 • Kaalamo, Heini (2021)
  Aikuisten maahanmuuttajien koulutus on tällä vuosituhannella muodostunut keskeiseksi koulutuspoliittiseksi kysymykseksi. Maahantulijoiden kotoutumisen kannalta oleellisia ovat kielitaidon kehittäminen ja muut työllistymistä edistävät toimenpiteet. Maahanmuuttajien joukko on kuitenkin heterogeeninen, ja joukossa on henkilöitä, joille oppiminen on syystä tai toisesta haastavaa. Näiden haasteiden tunnistamisessa ja niiden ylittämisessä auttavat ne vielä harvalukuiset erityisopettajat, jotka työskentelevät aikuisten maahanmuuttajien koulutuksissa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten erityisopettajat tunnistavat maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia ja miten oppijaa ohjataan mahdollisen tuen tarpeen ilmettyä. Lisäksi haastatelluilta erityisopettajilta tiedusteltiin, millaisia kehityskohteita he ovat työssään havainneet. Aikaisemmassa tutkimuksessa esimerkiksi Arvonen ym. (2010) on todennut, että toisinaan oppimisen vaikeus saattaa jäädä puutteellisen kielitaidon taakse piiloon. Kuitenkin samalla kielitaidon puutteet, koulutustausta ja mahdolliset traumat vaikuttavat oppimiseen (mt.). Tutkimus pyrkii kokoamaan ja edelleen jakamaan aikuisten maahanmuuttajien parissa toimivien erityisopettajien tietoa oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja oppimisen tukemisessa tässä kohderyhmässä. Tutkimus kuuluu laadullisen tutkimuksen alaan. Tutkimukseen haastateltiin kolmea aikuisten maahanmuuttajien parissa työskentelevää erityisopettajaa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina marraskuussa 2020. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Haastatteluista kävi ilmi, että taustatietoja on toisinaan vaikea saada, eivätkä lähtömaiden koulukulttuurit välttämättä muutenkaan vastaa suomalaista koulujärjestelmää. Voi hyvinkin olla, että henkilö on ehtinyt aikuisikään ilman, että oppimisvaikeutta olisi koskaan edes epäilty. Tieto oppimisen vaikeudesta on osalle helpotus, mutta toiselle vaikeampi hyväksyä. Oppimisvaikeuksien kartoittamista vaikeuttaa se, että tälle kohderyhmälle ei ole käytössä normitettuja testejä. Lisäksi tarvittaviin jatkotutkimuksiin pääseminen voi toisinaan olla hankalaa. Erityisopettaja voi ohjata oppijaa käyttämään erilaisia harjoitusohjelmia, mutta toisinaan opiskelijat kokevat nämä lapsellisiksi. Erityisopettajat ilmaisivat huolen niistä tuen tarvitsijoita, joita tällä hetkellä ei tavoiteta.
 • Karpio, Anais (2023)
  Tavoitteet. Oppimisvaikeudet ovat yleinen ilmiö, jonka tuomat haasteet vaikuttavat niin koulunkäyntiin kuin muihin elämän osa-alueisiin. Oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan rajoitu vain lapsuuteen ja nuoruuteen, vaan tutkimukset korostavat sitä, että oppimisvaikeudet jatkuvat myös aikuisuuteen asti (Korkeamäki, 2010, s. 6). Oppimisvaikeudet voivat myös altistaa riskin aikuiselämän ongelmille (Eloranta, 2019, s. 62). Tästä syystä aikuisten oppimisvaikeuksiin tulisi kiinnittää paremmin huomiota ja lisätä enemmän tutkimustietoa sen tuomista haasteista, jolloin myös tuen muotoja voitaisiin kehittää paremmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aikuisten oppimisvaikeuksien tukemista osana psyykkistä hyvinvointia. Tarkastelin tarkemmin sitä, minkälaisia tuen muotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin oli tarjolla sekä miten tuki oli yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta aikuisten oppimisvaikeuksien tuen muodoista ja siitä, minkälaisia yhteyksiä niillä on psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta vuosina 2019–2022 toteutetuista tutkimusartikkeleista, jotka tarkastelevat erilaisia tuen muotoja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja niiden yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin aikuisilla. Aineisto kerättiin Google Scholar -tietokannasta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että aikuisten oppimisvaikeuksiin tarjottua tukea esiintyi yksilö- ja ryhmätukena melko monipuolisesti kaikissa tutkimuksissa. Tarjottu tuki oli kaikissa tutkimuksissa positiivisesti yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin aikuisilla, joilla oli oppimisvaikeus. Positiivisia vaikutuksia nähtiin muun muassa itsetunnon, elämänlaadun ja mielialan kehittymisessä. Tuki kohensi myös työelämänvalmiuksia, ajattelu- ja toimintatapoja sekä lisäsi vertaistukea tutkimuksen osallistujien kesken. Erityisesti ryhmätukea esiintyi enemmän kuin yksilötukea, ja sen tuomia hyötyjä koettiin enemmän kuin yksilötuen tasolla. Aineiston vähäisyyden vuoksi sekä aiheen tärkeyden kannalta tarvitaan lisää jatkotutkimuksia aikuisten oppimisvaikeuksista, tuen muodoista ja niiden yhteydestä psyykkiseen hyvinvointiin. Tällöin aikuisten oppimisvaikeuksiin osattaisiin suhtautua paremmin ja tukimuotoja voitaisiin kehittää vielä monipuolisemmin.
 • Miettinen, Santtu (2021)
  Tavoitteet. Syksyllä 2021 voimaan astuu lukiouudistus, joka muuttaa suuresti lukiolaisten elämää ja Suomen koulujärjestelmää. Lukiouudistuksen myötä oppivelvollisuusikä laajenee, toinen aste muuttuu maksuttomaksi, lukion opetussuunnitelma vaihtuu ja lukiolaisten oppimisen ja opiskelun tukea sekä ohjaamista lisätään. Uudistuksessa pyritään lisäämään lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelumotivaatiota, parantamaan oppimistuloksia ja nostamaan koulutustasoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä tulevasta lukiouudistuksesta ajatellaan. Tutkimuksessa tarkastellaan käsityksiä, jotka nousevat esiin tulevaa lukiouudistusta koskevista kirjoituksista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena fenomenografisena tutkimuksena, ja aineistona käytettiin tutkittavaa ilmiötä koskevia internetistä kerättyjä kirjoituksia, joita oli yhteensä kolmekymmentä (30). Aineisto analysoitiin fenomenografiselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan aineistolähtöisen kategorisoinnin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen päätuloksiksi syntyi neljä kuvauskategoriaa, jotka ovat poliittinen hallinta, lukio- ja kuntataso, opettajataso ja opiskelijataso. Kuvauskategoriat jakautuvat alakategorioihin, jotka edustavat eri käsityksiä koskien tulevaa uudistusta. Tulevaan lukiouudistukseen suhtauduttiin myönteisesti sekä kriittisesti. Myönteinen suhtautuminen koski muun muassa lisääntynyttä korkeakouluyhteistyötä ja erityisopetusta sekä uutta laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta. Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden tavoittelu nähtiin hyvänä, mutta sen toteutumiseen uudistuksessa suhtauduttiin myös kriittisesti. Huolta herätti muun muassa tulevan lukiouudistuksen suunnittelun ja toteutuksen taso, mahdollinen kuntien eriarvoistuminen sekä opettajuuteen liittyvät mahdolliset vaikutukset.
 • Haliseva, Vilhelmiina (2023)
  Tavoitteet. Tutkimuskysymykset syntyivät halusta selvittää, onko aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä minäpystyvyyden välillä jokin yhteys. Tutkielmassa pohditaan, miten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö vaikuttaa minäpystyvyyteen. Tämän tutkimuskysymyksen tuloksista nousi esiin toinen tutkimuskysymys, jossa pohditaan, kuinka minäpystyvyyskäsityksiä voidaan vahvistaa oppilailla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Tutkielman tavoitteena on pohtia, miten esimerkiksi opettaja voi vaikuttaa oppilaan minäpystyvyyden kehittymiseen ja miten esimerkiksi opettajan koulutusta voitaisiin kehittää tässä suhteessa. Menetelmät. Tutkielmaa toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto haettiin Helsingin yliopiston kolmesta eri tietokannasta ja aineistoksi valikoitui kahdeksan artikkelia, joissa oli tutkittu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä minäpystyvyyden välisiä suhteita eri ikäisillä oppijoilla. Tulokset ja johtopäätökset. Yksilöillä, joilla oli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö todettiin olevan heikommat minäpystyvyyskäsitykset kuin yksilöillä, joilla tätä häiriötä ei ollut. Huomioitavaa oli, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön oireiden määrällä sekä esimerkiksi aiemmilla kokemuksilla oli vaikutusta minäpystyvyyden kehittymiselle. Minäpystyvyyskäsityksiä voitiin kasvattaa esimerkiksi erilaisilla interventioilla ja oikeanlaisella tuella. Tärkeää on tukea oppilaita, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jo varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi. Yksi suurimmista ulkopuolisista tekijöistä minäpystyvyyden kehittymiselle on sosiaalinen tuki.
 • Kettunen, Iida (2022)
  Autismi ja sen tunnistaminen on aiemman tutkimuksen perusteella jokseenkin kiistelty ilmiö. Autismista ja sen tunnistamisesta on esitetty eriäviä näkemyksiä ja teorioita, muun muassa niin lääketieteen kuin vammaistutkimuksenkin näkökulmista. Varhaiskasvatuksella on jois-sain tutkimuksissa esitetty olevan mahdollinen rooli autismin varhaisessa tunnistamisessa. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää, mitä varhaiskasvatuksen roolista au-tismin varhaisessa tunnistamisessa on tutkittu ja mitä tulkintakehyksiä tutkimuksissa käyte-tään. Integroivan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli koota yhteen mahdollisimman monipuo-lista kirjallisuutta varhaiskasvatuksen roolista autismin varhaisessa tunnistamisessa. Aineis-ton keruu tapahtui huhtikuussa 2022, Helka-tietokannasta. Katsauksen aineistoksi valikoitui kahdeksan vertaisarvioitua tutkimusartikkelia. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla ja teo-rialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten perusteella varhaiskasvatuksella nähtiin tulevaisuudessa autismin varhai-sessa tunnistamisessa mahdollinen rooli tiedonantajana. Varhaiskasvatukseen soveltuvia tunnistamisvälineitä oli jo tutkittu ja testattu. Autismin varhaista tunnistamista perusteltiin tut-kimuksissa palveluiden saavutettavuudella, yksilön kehitykseen ja elämänkulkuun vaikutta-misella sekä oppimisympäristöön vaikuttamisella. Lääketieteellinen näkökulma on vallitseva tulkintakehys varhaiskasvatuksen roolia autismin varhaisessa tunnistamisessa käsittele-vässä tutkimuskirjallisuudessa. Aihetta olisi syytä tutkia myös muista, kuten vammaistutki-muksen, näkökulmista.
 • Bird, Susanna (2021)
  Objective. Previous research has shown in various ways, the basic psychological needs found in the self-determination theory, which are the experienced autonomy, competence and relatedness, to have effect on intrinsic motivation and school attachment. The objective for this literature review is to find various practical methods for teachers to use, to give students the basic psychological need support and strengthen their intrinsic motivation. Methods. In this thesis the fulfillment of the basic psychological needs in school context is under review, using the qualitative research methods. The systematic, theory driven literature review material was gathered with timespan (2015-2021) publicated and peer reviewed scientific research articles. To the review material was selected seven (7) articles, which were publicated in reliable issues. The articles were searched in the EbscoHost-database, following systematic inclusion criteria. Results and conclusions. The articles selected for the review, confirmed the previous view of the basic psychological needs effect over intrinsic motivation development. The teachers ways of supporting autonomy, competence and relatedness, were in line with previous re-search. The results showed that teachers who had their own basic psychological needs met in work environments, also strengthened the students well-being and intrinsic motivation. In-teraction, student affection and their individual need acknowledgement, given choice op-tions, clear objectives and sufficient, good quality teaching and guidance, were, according to the research, key factors in students basic psychological need support.
 • Tuoma, Julia (2021)
  Dyskalkulia on vaikea-asteinen laskemiskyvyn häiriö. Dyskalkulia näkyy vaikeutena suoriutua erilaisista peruslaskutoimituksista, kuten yhteen-, vähennys- ja kertolaskuista. Vaikka matemaattiset oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä, puhdas dyskalkulia on huomattavasti harvinaisempaa. Dyskalkuliaan liittyy usein myös muitakin kognitiivisia puutteita ja liitännäishäiriöitä. Dyskalkulian erottaminen muusta heikosta matemaattisesta osaamisesta ei ole aina yksiselitteistä, sillä käytänteet dyskalkulian määrittelyyn vaihtelevat ja tutkimusalalta puuttuu vakiintunut käsitteistö ja mittaristo. Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata dyskalkulian kognitiivisia erityispiirteitä sekä selvittää sitä, kuinka puhdas häiriö dyskalkulia on. Tutkimuksessa luokitellaan dyskalkulian laaja-alaisia kognitiivisia tekijöitä ja kapea-alaisia kognitiivisia taustatekijöitä. Menetelmät. Tämä tutkielma on tehty kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoksi valikoitui tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita, jotka käsittelevät lasten kehityksellistä dyskalkuliaa. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston perusteella löytyy tekijöitä, joiden perusteella dyskalkuliaa voidaan pitää moni-ilmeisenä ja monisyisenä häiriönä. Dyskalkuliaan kuuluu usein liitännäishäiriöitä kuten dysleksia ja ADHD. Lisäksi dyskalkulialle löytyy erilaisia kognitiivisia profiileja. Aineistoista löytyy myös tutkimuksia, jotka painottavat dyskalkulian monia laaja-alaisia kognitiivisia puutteita muun muassa puutteita työmuistissa ja tarkkavaisuudessa. Dyskalkulian heterogeenisestä luonteesta huolimatta, aineistosta löytyy myös tutkimuksia, joissa dyskalkulialle määriteltiin primäärisiä kapea-alaisia ydinpuutteita. Nämä ydinpuutteet löytyivät joko lukumääräisyydentajusta, täsmällisistä numeerisista representaatioista tai numeerisesta koodauksesta. Tutkimusten kesken on erimielisyyttä siitä mikä puutteista on ensisijaisin. Tutkimusten välistä vertailevuutta hankaloitti tutkimusalan hyvin kirjava käsitteistö ja erilaiset käytänteet määritellä dyskalkulia.
 • Ollitervo, Iida (2023)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia erityisyyden ja erilaisuuden käsitteiden määräytymistä kasvatusalan ammattilaisten diskursseissa sekä sitä, millaisia diskursseja erilaisuudesta ja erityisyydestä tuotetaan. Kasvatusalan ammattilaisten tuottama puhe luokkahuoneissa, työyhteisöissä ja sen ulkopuolella luo käsitystä erilaisuudesta ja sen muotoutumisesta. Kasvattajien puhe ja toiminta itsessään pohjautuu heidän henkilökohtaisiin käsityksiinsä, jotka muotoutuvat tiedostamattomista, kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisista taustoista. Oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa opettajan asenteet ja käsitykset heijastuvat oppilaaseen asetettuihin odotuksiin, jotka vaikuttavat oppilaan omaan käsitykseen itsestään suhteessa muihin. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella kasvatuksen ammattilaisten puhetapoja ja heidän käsityksiään erilaisuudesta ja sen muodostumisesta neljässä eri aineistossa. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineistona oli kaksi väitöskirjaa ja kaksi vertaisarvioitua tutkimusartikkelia. Aineisto haettiin kolmesta eri tietokannasta rajatuilla hakusanoilla. Aineiston hakuprosessi kirjattiin tutkimuksen liitteisiin. Haun jälkeen aineisto rajattiin tarkasti määriteltyjen poissulku- ja sisäänottokriteerien mukaan. Aineiston haun jälkeen aineistosta etsittiin tekstiyksiköitä, jotka taulukoitiin. Tekstiyksiköitä yhdistettiin teemoittelemalla uuteen taulukkoon. Taulukoiden esimerkit löytyvät liitteenä tutkimuksen lopusta. Erilaisuus liitettiin keskeisesti maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen, oppimisen haasteisiin sekä asuinalueiden tekemiin eroihin. Oppilaita verrattiin kouluinstituutioissa syntyneeseen normiin, joka useimmissa aineistoissa määrittyi valkoisen, länsimaalaisen, luterilaisen, heteroseksuaalisen ja vammattoman normiston mukaisesti. Jos oppilaan ulkoiset tai sisäiset ominaisuudet poikkesivat kussakin kontekstissa määräytyvästä normaalista, diskurssia käytiin erityisestä tai erilaisesta oppilaasta. Erilaisuudesta ja erityisyydestä puhuttaessa aineistoista oli havaittavissa erilaisia puhetapoja. Erilaisuuden diskurssit olivat myönteisiä, kielteisiä, erilaisuutta normalisoivia tai erilaisuus nähtiin yksilöllisenä ominaisuutena. On kuitenkin huomioitava, että diskurssit eivät olleet toisiaan poissulkevia, vaan usein kiinnittyivät toisiinsa.
 • Chibani, Erika (2021)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tutkijoiden käsityksiä erityis-herkkyydestä ja tutkijoiden antamia selitysmalleja ja merkityksiä erityisherkkyydelle tutkimusmaailmassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu syntyi lähtökohdasta, jossa erityisherkkyys käsitettiin populaarikulttuurisena ilmiönä, jonka tarkempi tutkimuk-sellinen perusta tai teoreettinen lähtökohta ei ole aiempien tutkimusten perusteella vielä muotoutunut. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisherkkyystutkimusta tarvitaan erityisherkkyyden erottelemiseksi muista piirteistä ja erityisherkkyyden tutkimuksellisen perustan sekä teoreettisen mallin selvittämiseksi. Tutkimuksen teo-reettinen viitekehys muodostuu sosiokonstruktionistisesta näkökulmasta, joka mah-dollistaa tutkimuksessa tutkijoiden käsitysten tarkastelun monipuolisesti: miten tutki-jat ylläpitävät käsitettä tutkimuksessa, miten tutkijat perustelevat termin osana tutki-muksessaan ja millainen tutkimuksellinen perusta erityisherkkyydellä on. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja aineistoksi valikoitui viisi englanninkielistä tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia. Aineistoa analysoitiin tutki-muskysymysten ja teorian ohjaamana. Tutkimuksessa käytettiin taulukkokuvioita mahdollistamaan aineiston pääteemojen tarkastelemisen. Tutkimuskysymykset oli-vat: Mitä selitysmalleja ja ilmenemismuotoja on erityisherkkyydellä vanhemmuuden ja kasvatuksen tutkimuksissa? Millä tavoin tutkijat käyttävät Aronin käsitettä erityis-herkkyydestä ja millaisia merkityksiä tutkijat antavat erityisherkkyys-käsitteelle so-siokonstruktionisesta näkökulmasta? Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksista selvisi, että erityisherkkyystutkimusta tarvi-taan lisää vanhemmuuden ja kasvatuksen näkökulmasta, erityisherkkyyden erotte-lemiseksi muista piirteistä sekä erityisherkkyyden tutkimuksellisen perustan tarken-tamiseksi. Tutkijat antoivat erityisherkkyydelle merkityksiä ja selitysmalleja ylläpitä-mällä termiä tutkimuksessa perustelemalla erityisherkkyyden käyttämistä Aronin ja kollegoiden aiempiin tutkimuksiin, mittaristoon, piirteen erityisyyteen ja uuden termin piirteen mekanismien selvittämiseen pohjaten. Eri tieteenalojen näkökulmien tuomi-nen erityisherkkyystutkimukseen tulevaisuudessa mahdollisesti laajentaisi erityis-herkkyyden teoreettista mallia ja erottelisi erityisherkkyyden muista lähellä olevista piirteistä tai lähikäsitteistä.
 • Suomi-Arafat, Saara (2023)
  Tavoitteet. Erityistä tukea koulussa saavat lapset ja nuoret ovat usein haavoittuvassa ase- massa sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että erityistä tukea saavilla oppilailla on usein muita vähemmän ystäviä ja luokkatoverit saattavat syrjiä ja jopa kiusata heitä heidän erilaisuutensa vuoksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten nämä lapset ja nuoret itse kokevat sosiaalisen osallisuutensa toteutuvan sekä kiinnittää huomiota siihen, mitkä tekijät estävät sosiaalisen osallisuuden toteutumista. Tutkimuksessa kootaan yhteen erityistä tukea saavien lasten ja nuorten kokemuksia ja tuodaan esiin mahdollisia esteitä, jotka uhkaavat sosiaalista osallisuutta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmää käyttäen. Tutkimuksen aineisto koostuu viidestä vuosina 2010-2022 toteutetuista tutkimuksista, jotka tarkastelivat erityistä tukea saavien oppilaiden sosiaalista osallisuutta koulukontekstissa. Aineisto kerättiin ERIC-, Scopus- ja Google Scholar- tietokannoista. Aineistoa tarkasteltiin vammaisuuden sosiaalisen mallin ja Nancy Fraserin statusmallin näkökulmista. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että aiempien tutkimusten mukaisesti erityistä tukea saavien lasten ja nuorten sosiaalinen osallisuus toteutui melko heikosti. Heillä oli usein vain vähän ystäviä, luokkatoverit osoittivat vähäistä hyväksyntää heitä kohtaan ja vuorovaikutus heidän ja luokkatoverien välillä oli vähäistä. Positiivista oli se, että erityistä tukea saavilla oppilailla oli kuitenkin useimmiten positiivinen käsitys itsestään sosiaalisena toimijana ja suurimmalla osalla heistä oli ainakin yksi ystävä. Yhdenkin ystävyyssuhteen merkitys suojaa- vana tekijänä korostuu sosiaalisen osallisuuden toteutumisen ollessa muutoin uhattuna. Osallisuutta uhkaavina tekijöinä nousivat esiin resurssien riittämättömyys, tiedonpuute tuen tarpeista ja sopivista tukikeinoista, oppilaiden luokittelu erilaisiksi, muiden asenteet heitä kohtaan ja vuorovaikutuksen haasteet. Erityistä tukea saavien oppilaiden sosiaalisen osallisuuden toteutumista tulee tutkia lisää ja antaa heille enemmän mahdollisuuksia saada oma äänensä kuuluviin.
 • Tervonen, Aki (2022)
  Tavoitteet. Tutkimuksessa valotetaan haastavaan käyttäytymiseen sekä positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan liittyvää teoriaa. Tutkimuksen päätehtävä on tutkia miten – jos mitenkään – positiivisen pedagogiikan interventiot vaikuttavat haastavaan käyttäytymiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että haastavan käyttäytymisen taustalla on vaikeutta vastata odotuksiin ja näiden vaikeuksien kommunikointia. Positiivinen pedagogiikka on ja sen sovellukset ovat pohjanneet paljon muun muassa luonteen vahvuuksiin. Tutkimuksen on tarkoitus tutkia interventioihin sisältyvien vahvuuksien opettamisen ja itsemääräämisteorian mukaisten elementtien vaikutusta haastavaan käyttäytymiseen. Tutkimuskysymykset ovat: Onko olemassa olevilla positiivisen psykologian interventioilla mahdollista vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen? Miten interventiot voisivat vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen? Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Soveltuvia interventioita koskevia artikkeleita etsittiin ERIC (ProQuest), Academic Search Complete (EBSCO) sekä ScienceDirect / Elsevier tietokannoista. Alkutarkasteluun artikkeleita valikoitui 19, joista lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui viisi. Tulokset ja johtopäätökset. Positiivisen pedagogiikan interventioiden tarkoitus on yleensä vaikuttaa hyvinvointiin – hyvin moninaisilla mittareilla tuloksia arvioiden. Lähellekään aina niiden vaikutuksia haastavaan käyttäytymiseen ei tarkasteltu. Luonteen vahvuuksiin ja itsemääräämisteoriaan pohjaavilla interventioilla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa käyttäytymiseen positiivisesti.
 • Salo, Katja (2023)
  Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää yleisiä oppilaan pedagogista tuen tarpeen havaitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että luokanopettaja on keskeisessä asemassa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) havaitsemassa oppilaan mahdollista tuen tarvetta. Kiinnostuksen kohteena ovat sekä ilmiöt, jotka tukevat luokanopettajaa tuen tarpeen havaitsemisessa, että tuen tarpeen havaitsemista mahdollisesti haittaavat tekijät. Pedagogisella tuella tarkoitan oppilaan suunnitelmallista tukemista ja ohjaamista opetustilanteissa moninaisin, oppilaan tarvitsemin keinoin. Jotta pedagoginen tuki voidaan oppilaalle suunnitella, on oppilaan mahdolliset tuen tarpeet havaittava. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Haastattelin tutkimukseeni yhtä luokanopettajaa, metodina teemahaastattelu. Haastatteluaineistoa tarkastelin induktiivisella sisällönanalyysillä. Vuotta myöhemmin keskustelin saman opettajan kanssa analysointini tuloksista aineistoa samalla täydentäen. Aineistosta nousi esiin kuusi pedagogisen tuen tarpeen havaitsemiseen liittyvää luokkaa. 1)Opettajan ammattitaito nousi merkitykselliseksi oppilaan tuen tarvetta havainnoidessa, mutta esiin tuli myös 2)oppilaan työskentelyyn liittyvät havainnot, kuten hidas eteneminen tehtävissä ja käyttäytyminen. Oppilaiden huomiota herättävä 3)käytös sekä auttaa että estää opettajaa havaitsemaan tuen tarvetta. 4)Luokan ilmapiiri, sosiaaliset suhteet luokkayhteisössä sekä 5)opettajan ja oppilaan temperamentteihin liittyvät tekijät ovat myös osallisena tuen tarpeen havaitsemisessa. Oppilaan kehittämät selviytymisstrategiat, heikko 6)psyykkinen vointi, elämäntilanteesta johtuva psyykkinen rasitus tai epävakaat kotiolot nousivat keskustelussa haasteiksi pedagogisen tuen tarpeen havaitsemiseen. Jokaiseen analysoituun luokkaan liittyy sekä pedagogisen tuen tarpeen havaitsemista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Kaikkia analyysiluokkia yhdistävänä tekijänä ilmeni oppilaan tuntemus ja opettajan ammattitaito.
 • Kostamo, Rosa (2021)
  Tavoitteet. Tässä tutkielmassa on selvitetty, ovatko kouluinto, näkökulmanottokyky ja luovuus yhteydessä toisiinsa 4.–9.-luokalla. Hypoteesina pidettiin, että ne ovat yhteydessä, sillä niin kouluinto kuin luonteenvahvuuksien käyttö lisäävät hyvinvointia. Kouluinto on kouluhyvinvoinnin keskeinen käsite yhdessä koulu-uupumuksen kanssa. Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty, että kouluinto tyypillisesti laskee peruskoulun edetessä. Kouluinnon yhteyttä luonteenvahvuuksiin ei ole tutkittu riittävästi. Luonteenvahvuudet puolestaan ovat keskeisiä käsitteitä positiivisessa psykologiassa. Luonteenvahvuusopetusta eli positiivista pedagogiikkaa on alettu nostaa suomalaisissa peruskouluissa tietojen ja taitojen opetuksen rinnalle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Lopullinen aineisto koostui 427 oppilaan vastauksista. Kyselyyn vastanneet olivat 3.–10.-luokkalaisia, mutta 3.- ja 10.-luokkalaisten pienen otoksen vuoksi nämä vastaukset rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Kouluinnon määrää eri luokka-asteilla kartoitettiin vastausten keskiarvoja vertailemalla ja tulokset tarkistettiin Mann-Whitney U-testillä aineiston epäparametrisuuden vuoksi. Kouluinnon, näkökulmanottokyvyn ja luovuuden välistä yhteyttä puolestaan tutkittiin Spearmanin korrelaation avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Kouluinnon havaittiin laskevan luokka-asteiden kasvaessa. Kouluinnon, näkökulmanottokyvyn ja luovuuden väliltä löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Kouluinnon ja näkökulmanottokyvyn sekä kouluinnon ja luovuuden väliset yhteydet olivat kohtalaisia. Näkökulmanottokyvyn ja luovuuden välinen yhteys puolestaan oli korkeaa jokaisella luokka-asteella.
 • Rintamäki, Mari (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella oppilaiden, joilla on CP-oireyhtymä, oppimisen ja kehittymisen haasteita sekä miten niihin voidaan vastata pedagogisin keinoin. Tarkastellaan Conductive Education (CE) - menetelmää, joka on kokonaisvaltainen oppimisen ja opettamisen menetelmä erityisesti henkilöille, joilla on neurologispohjainen liikuntavamma. Suomessa pedagoginen ja kuntoutuksellinen vastuu jakautuu kahdelle eri organisaatiolle (terveydenhuolto ja opetustoimi). Se hajauttaa oppilaan tavoitteita ja haastaa tuen toteutumista Tutkittiin, saavutetaanko CE-menetelmällä parempia oppimistuloksia ja mitkä elementit menetelmässä tukivat kohderyhmän oppimista ja kehittymistä. Tutkimustuloksia peilattiin nykyisiin oppimiskäsityksiin sekä aivotutkimuksen näkökulmaan oppimisesta. Esille nostettiin myös vaativan monialaisen tuen näkökulmaa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aineisto koostui kahdeksasta vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista sekä yhdestä väitöskirjasta, jotka valikoituivat mukaan sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla. Aineisto haettiin Helka-kirjaston ja Google Scholarin kokoelmista määritellyillä hakusanoilla. Aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Aineistosta muodostettiin analyysirunko, josta kerättiin tutkimuskysymyksiin vastaava tieto. Esiin nousseista tuloksista muodostettiin synteesejä ja tehtiin päätelmiä taustateoriaan peilaten. Tulokset ja johtopäätökset. Tieteellisiä todisteita CE-menetelmän tehokkuudesta tutkimuksen perusteella ei voitu todeta. Konduktori-opettajien sekä käyttäjien kokemusten ja havaintojen perusteella oppilaiden aktiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot kuitenkin kehittyivät. Taustateorian perusteella CP-oireyhtymään usein liittyvien oppimisen ja kehittymisen moninaisiin haasteisiin ja liikuntavamman mukanaan tuomiin pedagogisiin haasteisiin CE-menetelmä vastasi hyvin. Nähtäessä oppilaan potentiaali kokonaisvaltaisesti, hänelle osattiin asettaa tarpeeksi korkeat tavoitteet ja siten oppimistuloksetkin olivat hyviä. CE-metodologia antoi konduktori-opettajille keinoja tukea oppilaan tavoitteiden saavuttamista monipuolisesti ja sitä kautta vahvistaa oppijaminäkuvaa ja persoonallisuuden kehittymistä. Katsauksen perusteella voisi pedagogisia käytänteitä opettaa oppilaita, joilla on CP-oireyhtymä, tarkastella. Vaativan monialaisen tuen hyvä tavoite on tuoda oppilaalle tuki omaan ryhmään ja luokan yhteiseen toimintaan. Sen toteutumista tulee henkilökunnan yhteistyön, osaamisen ja yhteisen työotteen osalta edelleen kehittää.
 • Hooli, Minna-Maria (2021)
  Tämän Kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka joukkueurheilu vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin ja vertaissuhteisiin lapsilla, joilla on ADHD. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ADHD lapsilla olevan merkittäviä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa sekä vertaissuhteissa, joissa he kokevat usein ulkopuolelle jäämistä ja mahdollisesti jopa torjutuksi tulemista. Joukkueurheilun katsotaan kehittävän urheiluhenkeä, jonka on todettu lisäävän urheilijoiden prososiaalista toimintaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: ¨Miten joukkueurheilu vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin lapsella, jolla on ADHD?¨ ja ¨Miten joukkueurheilu vaikuttaa vertaissuhteisiin lapsella, jolla on ADHD?¨ Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että joukkueurheilu vaikuttaa myönteisesti hyvän urheiluhengen (sportsmanship) ja urheilijamaisen käyttäytymisen (sportsmanship like behavior) kautta lapsen sosiaalisiin taitoihin sekä kykyihin solmia ystävyyssuhteita vertaisten kanssa. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joissa aineisto kerättiin Helka-tietokannasta. Tutkimukseen valikoitui neljä kansainvälistä tutkimusartikkelia, jotka täyttivät määritetyt sisäänottokriteerit. Artikkelien läpikäymisessä käytettiin hyödyksi laadullista sisällönanalyysiä, jolla pyrittiin käymään aineisto läpi järjestelmällisesti tutkimusongelmien ja keskeisten käsitteiden määrittämällä tavalla sekä tuomaan aineistoja yhteen vertailemalla niitä keskenään yleisempien tulkintojen löytämiseksi. Tulokset tukivat tutkimuksen lähtöoletusta ainakin osittain siitä, että joukkueurheilu parantaa ADHD diagnosoitujen lasten sosiaalisia taitoja sekä kykyä toimia vertaissuhteissa, kunhan näitä taitoja ensin opetellaan ja harjoitellaan. Ryhmässä toimimisen nähtiin antavan luonnollisia mahdollisuuksia harjoitella ja ylläpitää prososiaalista käyttäytymistä. Lisäksi urheileminen itsessään lisäsi hyväksyntää vertaissuhteissa, koska urheilemisen taitoa arvostettiin lasten keskuudessa. Joukkueurheilussa ADHD lapsille tulisi antaa välitöntä palautetta suoriutumisesta ja hyvän urheiluhengen osoittamisesta. ADHD lapsen joukkueurheilussa pysymisessä korostuu valmentajan ammattitaito sekä kyky kohdata ADHD diagnosoituja lapsia. Tulevaisuudessa ilmiöstä tarvittaisiin pitkittäistutkimusta, jossa voitaisiin seurata ADHD lasten sosiaalisten taitojen sekä vertaissuhteissa toimimisen kehittymistä joukkueurheilussa pidemmällä aikavälillä.
 • Oinonen, Tuuli (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää jo toteutettujen positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvien interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvoinnin teoreettisen taustan muodostaa PERMA-teoria, jossa hyvinvointi on määritelty viiden elementin mukai-sesti. Nämä viisi elementtiä ovat: positiiviset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityk-sellisyys sekä saavutukset. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään eri tutkimusperustai-sia keinoja, joilla näiden PERMA-teorian elementtien kautta on pystytty vaikuttamaan hyvin-vointiin kouluissa. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tar-kasteltiin positiivisen pedagogiikan interventioita ja niiden yhteyttä oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä vuosina 2016-2022 toteutetuista tutkimuksista. Kol-messa tutkimuksista toteutettiin interventio, joissa toteutettiin erilaisia positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvia toimintamalleja tai pedagogisia menetelmiä. Neljännessä tutkimuksessa mitattiin vahvuuksien opettamisen yhteyttä onnellisuuteen kyselyn avulla. Tutkimuksen ai-neisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällön analyysin keinoin. Analyysissa pyrittiin erottamaan interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin sekä eri pedagogisia toimintamalleja, joil-la hyvinvointia pystyttiin parantamaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikilla tutkimukseen valituilla interventioilla oli myönteinen vaiku-tus oppilaiden kokemaan kouluiloon ja hyvinvointiin. Tehokkaina hyvinvointia edistävinä kei-noina nousivat esiin erilaiset oppitunnit, joissa opetetaan esimerkiksi luonteenvahvuuksista tai positiivisista tunteista, yhteistoiminnallinen työskentely ja kummitoiminta sekä opettajan antama positiivinen palaute. PERMA-teorian elementeistä etenkin positiivisiin tunteisiin, ih-missuhteisiin sekä koulutyöhön sitoutumiseen pystytään vaikuttamaan tehokkaasti erilaisin tutkimusperustaisin keinoin. Vahvuusperustaisella ja positiiviseen keskittyvällä opetuksella, jossa huomioidaan yksilön luonteenvahvuudet sekä tuetaan oppilasta riittävästi, on koululais-ten kokemuksien mukaan hyvinvointia lisäävä merkitys.
 • Sarakorpi, Ida-Maria (2022)
  Tavoitteet. Kehityksellinen kielihäiriö on ollut viime vuosikymmenen aikana muihin tunnetuim-piin kehityshäiriöihin nähden aliedustettuna tutkimuskirjallisuudessa, vaikka sen esiintyvyys on näitä suurempi. Kehityksellisen kielihäiriön on aiemmissa tutkimuksissa todettu vaikutta-van esimerkiksi työllistymiseen aikuisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, poikkeaako kielihäiriöisten lasten elämänlaatu tyypillisesti kehittyvien lasten elämänlaadusta, joko lapsen itsensä tai tämän vanhemman näkökulmasta, eli onko kehityksellisellä kielihäiriöl-lä yhteys lapsen elämänlaatuun. Menetelmät. Tämän tutkimuksen metodina oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvaileva kirjalli-suuskatsaus narratiivisella otteella toteutettuna antaa tutkijalle enemmän vapauksia esimer-kiksi aineiston keräämisen ja analysoinnin suhteen verrattuna systemaattiseen kirjallisuus-katsaukseen tai meta-analyysiin. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esimer-kiksi kokonaiskuvan luominen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen aineisto koostui neljästä kansainvälisestä tutkimusartikkelista, jotka käsittelivät kehityksellisen kielihäiriön ja elämän-laadun yhteyttä lapsuudessa ja nuoruudessa. Tutkimuksen aineisto oli julkaistu vuosina 2015–2022. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysia soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Kielihäiriöisten lasten elämänlaatu oli keskimäärin ikätovereita heikompi, niin lasten itsensä kuin heidän vanhempiensa arvioimana. Eniten eroavaisuuksia lasten ja vanhempien raportointien välillä oli psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnis-sa/toimintakyvyssä, sekä kouluun liittyvässä hyvinvoinnissa/toimintakyvyssä. Kehitykselli-nen kielihäiriö tai kielelliset vaikeudet ylipäätään vaikuttavat kokonaisvaltaisesti lapsen hyvin-vointiin, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Kielihäiriöistä lasta on tuettava kielellisten taitojen lisäksi myös esimerkiksi sosiaalisissa ja motorisissa taidoissa. Jatkotutkimusta aiheesta tar-vitaan ristiriitaisten tulosten vuoksi, ja tulevissa tutkimuksissa otoskokoja on syytä kasvat-taa, sekä mahdollisesti ottaa mukaan myös opettajan näkökulma lasten ja vanhempien arvi-ointien lisäksi.
 • Hokkanen, Tuuli (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosioemotionaalisten taitojen opetusta sekä sosioemotionaalisten taitojen vaikutuksia kiusaamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä sosioemotionaalisen oppimisen osa-alueisiin kuuluvia taitoja neljässä tutkimusaineiston interventiossa käsiteltiin ja millä tavoin. Vaikutuksia analysoitiin kahdeksasta eri sosioemotionaaliset taidot ja kiusaamisen yhdistävästä tutkimuksesta. Sosioemotionaaliset taidot ja niistä koostuva sosioemotionaalinen kompetenssi mahdollistaa yksilön terveet ja palkitsevat ihmissuhteet. Kun taas kiusaaminen uhkaa yksilön tervettä kehitystä. Molemmat näistä ilmiöistä näkyvät koulun arjessa. Aiemmissa tutkimuksissa näiden kahden ilmiön yhteyttä on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata, mitä sosioemotionaalisen oppimisen osa-alueita opetetaan ja millä tavoin sekä koota tietoa sosioemotionaalisten taitojen ja kiusaamisen yhteydestä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin teorialähtöisesti kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineisto haettiin Helka -tietokannasta. Hakua rajattiin hakusanoilla ja haut dokumentoitiin liitteenä olevaan taulukkoon. Lopullinen tutkimusaineisto muodostui kahdeksasta tutkimusartikkelista, jotka oli julkaistu vuosina 2014–2022. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti ja sisällönanalyysi menetelmiä apuvälineenä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että interventioissa opetettiin suoraan sosioemotionaalisen oppimisen neljään osa-alueisiin kuuluvia taitoja. Taitoja opetettiin monilla eri tavoilla ja niitä kehitettiin pääosin ryhmissä. Tulokset osoittivat myös, että sosioemotionaaliset taidot ovat yhteydessä kiusaamisen esiintymiseen ja havaitsemiseen, kiusaamisen uhriksi joutumisen todennäköisyyteen sekä selviytymisstrategioiden toimivuuteen. Vaikka sosioemotionaalisten taitojen opetusta täytyy edelleen tutkia enemmän, voidaan näiden taitojen ajatella auttavan lapsia ja nuoria monin tavoin kiusaamiseen liittyen.
 • Alakomi, Ella (2021)
  Tavoitteet. Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, sijoitettujen lasten ja nuorten koulume-nestys on monilla mittareilla heikompaa kuin vertaisilla. Sijoitetut lapset ja nuoret kohtaavan monenlaisia syrjäytymisen riskitekijöitä ja kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet koulu-menestys on hyvä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Tutkielman tarkoituksena oli muodostaa kuva sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä sekä erityisesti selvittää koulun keinoja tukea näiden ryhmien koulunkäyntiä. Tutkielma kokoaa yhteen aiempien tutkimusten tuloksia ja antaa siten laajan kuvan sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemisen muodoista koulussa. Menetelmät. Tämä tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, ja aineisto ke-rättiin systemaattisella haulla kahdesta eri tietokannasta. Aineistoksi muodostui seitsemän englanninkielistä vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, jotka käsittelivät sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemista. Aineiston analyysi suoritettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tukimuodot jakautuivat suoriin ja välillisiin tukimuotoihin, joista suorat tukimuodot nousivat esille enemmän. Näistä suorista tukimuodoista opettajan tuki nousi suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemisessa. Jokaisessa tutkimuksessa tukimuotoja nousi samanaikaisesti esiin useampi. Johtopäätöksenä voi todeta, että opettajan tuki on erittäin tärkeää, mutta sijoitetun lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukeminen vaatii myös muuta tukea.