Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "ääneen lukeminen"

Sort by: Order: Results:

  • Malvila, Emma (2023)
    Tiivistelmä - Referat - Abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää päiväkotien lepohetkillä ääneen lukemista ja siihen liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on saada käsitys lukemisen merkityksestä ja roolista lepohetkien aikana ja tarkastella luettavaksi valittujen kirjojen valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitetään lukemisen mahdollistumiseen ja estymiseen vaikuttavia tekijöitä. Aiempia tutkimuksia aiheesta ei juuri löytynyt. Aiemmat tutkimukset osoittavat ääneen lukemiselle monia lapsen kehitystä ja oppimista edistäviä tekijöitä. Ääneen lukemisella on havaittu olevan vaikutusta etenkin lapsen kielellisten taitojen kehittymisessä ja lukutaidossa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla ja lopullisessa tutkimuksessa oli mukana 158 vastaajan vastaukset. Kaikki vastaajat työskentelivät päiväkodissa, suurin osa vastanneista toimi varhaiskasvatuksen opettajana. Vastaajia oli kaikenikäisistä lapsiryhmistä. Kattava aineisto laadulliseen tutkimukseen saatiin vain muutaman tunnin aikana. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä ja siinä hyödynnettiin teemoittelua ja luokittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Lepohetkillä lukeminen oli tutkimuksen mukaan yleisintä esikouluikäisten lasten ryhmissä ja vähäisintä pienten lasten ryhmissä. Lukemiseen käytetty aika vaihteli melko suuresti eri vastaajien välillä. Kirjojen valintaan vaikuttivat saatavilla olevat kirjat ja lasten kielenkehityksen tai mielikuvituksen tukemiseen liittyvät asiat. Lukijat valitsivat mieluusti itselleen tuttuja kirjoja tai kirjassarjoja. Enimmäkseen lepohetkillä luetaan jatkotarinoita. Lukemisen mahdollistavia tekijöitä olivat erilaiset aikuisten väliset sopimukset, saatavilla olevat kirjat ja riittävä henkilökunta. Estävinä tekijöinä liian vähäinen suunnittelu, kirjojen tai henkilökunnan puuttuminen sekä henkilökunnasta johtuvat syyt, kuten lukuhaluttomuus tai äänen väsyminen.
  • Mäkikokko, Mira (2017)
    In my bachelor’s thesis I use descriptive literature review to study reading aloud in early childhood and its connection to both child’s developing vocabulary and readiness to read when entering school. I examine reading to children via kindergarten, preschool and home environment. Material in my study consist of 15 foreign research articles / scientific articles and one Finnish study which I analyzed and classified in line with my research questions. When choosing the materials I favored peer reviewed Finnish or English sources with time frames between 1990 and 2017. From the results of the articles two methods of reading aloud arose in which have clear positive effect to vocabulary growth and readiness to read. First of these, dialogic reading, is a form of shared reading in which one completes reading via shared conversations, questions and both specifying and expanding of children’s responses. Another effective way to read is interactive reading. It reminds dialogic reading but adds expanding activities such as drawing to it. In addition to above I briefly introduce few other method of reading. Many studies found that regular reading aloud had positive effect on child’s vo-cabulary, especially with expressive language. By expanding vocabulary reading aloud also supports readiness to read. Dialogic and interactive reading had bigger effect than just reading to those parts of language. Some of the studies reported lesser effects. Home literacy environment (HLE) has great impact on child’s lan-guage development. Improving HLE has been found to have a connection to the development of child’s vocabulary and readiness to read.