Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "2000- talet"

Sort by: Order: Results:

  • Lehto, Lise (2023)
    Syftet med denna forskning är att ta reda på hur inkluderande finlandssvensk barnlitteratur är med fokus på kulturell mångfald och könsrepresentation. Studien strävar till att svara på följande två frågor: hur synliggörs kulturell mångfald i den valda litteraturen? Hurdan är könsfördelningen mellan huvud- och bikaraktären i den valda litteraturen och finns det stereotypa eller normbrytande föreställningar av könen? Tidigare undersökningar visar att pojkar är överrepresenterade i barnböcker (Casey, Novick & Lourenco, 2021) och att barnen fokuserar starkt på bilderna i böckerna. (Justice, Skibbe, Canning & Lankford, 2005) I Mermelsteins (2018) undersökning tar man upp könsstereotypier i barnböcker. I min studie ingick nio finlandssvenska barnböcker från 2000-talet. Böckerna valdes med ca tio års mellanrum, tre böcker från 2022, tre från 2012 och två från 2004 och en från 2003 för att se ifall det skett en förändring inom finlandssvensk litteratur. I böckerna undersöktes både huvud- och bikaraktären genom bilden och texten. Studien var kvalitativ med inslag av kvantitativ forskning och analysen gjordes som en innehållsanalys. Finlandssvensk litteratur är i behov av att vara mera inkluderande vad som gäller kulturell mångfald. I sju av nio böcker var huvudkaraktären vit. Huvudkaraktären var också oftast en pojke men som sidokaraktärer var situationen jämn mellan könen. Det fanns en del könsstereotypier men också normbrytande beteende. Det har skett en liten utveckling mot mer inkluderande barnlitteratur men förbättring krävs.