Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Avainsanat – Nyckelord Sosioemotionaaliset taidot"

Sort by: Order: Results:

  • Mobarak, Kasper (2020)
    Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää sosioemotionaalisten taitojen kehittymisen vaikutuksia akateemisiin taitoihin ja kartoittaa sosioemotionaalisten taitojen tutkimuskenttää sekä käsitemaailmaa. Lähestyn aihepiiriä kansainvälisesti kuvaamalla erityisesti Yhdysvalloissa raken-nettuja standardisoidumpia interventio-ohjelmia ja kuvaamalla eurooppalaisempaa lähestymista-paa. Menetelmät. Tämä tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistoksi valitsin aihepiiriä kansainvälisesti ja laajasti kuvaavia meta-analyyseja sekä tarkemmin yksityiskohtiin pureutuvia artikkeleja. Aineisto kuvaa tutkimuskenttää kansainvälisesti ja sen perusteella pystyy rakentamaan kriittisen kuvan tämän hetken tutkimuksesta. Tutkimukset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella luotettavampaa ja uskottavampaa tutkimusta kaivataan. Tutkimukset ovat usein puutteellisia erityisesti akateemisten taitojen mittarien osalta. Toisaalta tutkijoiden konsensus on löydettävissä ja sosioemotionaalisilla taidoilla nähdään yhteys sekä hyvinvointiin negatiivisesti vaikuttavien tekijöiden laskemisessa että hyvinvointiin ja akateemiseen menestymiseen positiivisesti vaikuttavien tekijöiden kehittämisessä.