Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Avainsanat - Nyckelord Ledarstil – Metoder att upprätthålla ett lugn i klassrummet – Classroom Management"

Sort by: Order: Results:

  • Läckström, Fanny (2021)
    Tiivistelmä - Referat – Abstract Målet för denna avhandling var att ta reda på ifall det finns en specifik ledarstil som fungerar för att förmedla ett lugn och en känsla av trygghet till eleverna inom den grundläggande utbildningen. Därtill ville jag ta reda på vilka metoder verksamma lärare använder för att samla gruppen, metoder som inte innefattar att skrika eller på annat sätt skrämma eleverna att lyda. Denna studie är en kvalitativ studie. Forskningsansatsen som används i denna studie är fenomenografisk. En fenomenografisk studie strävar efter att förstå individuella uppfattningar om olika fenomen. Sammanlagt intervjuades fem lärare från två olika skolor för att ta reda på deras uppfattning om sin egen ledarstil och metoder. Informanterna undervisar i två olika skolor inom samma kommun och årskurserna de undervisar i omfattar årskurs 1–9. Som intervjumetod används halvstrukturerade intervjuer som sedan transkriberades och analyserades genom en tematisk analys. Forskningens resultat påvisar att teori och verklighet verkar stämma överens. Tidigare forskning betonar strukturen och ett tydligt ledarskap som viktiga för hanterigen av klassrumssituationer. De lärare som intervjuades verkade i stor utsträckning använda sig av de metoder som enligt litteraturen bör hjälpa läraren samla gruppen och upprätthålla ett lugn i klassrumme, vilket enligt lärarna verkade ge det önskade resultatet nämligen ett lugn i klassrummet.