Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Covid-19"

Sort by: Order: Results:

  • Ala, Mathilda (2021)
    Mål. Covid-19 pandemin tvingade majoriteten av alla organisationer att övergå till distansarbete. Och redan innan den finska regeringen tog beslutet om undantagstillståndet ökade distansarbete i Finland med över 70 %. Den sociala arbetsmiljön i en organisation är viktig för att organisationens arbete ska lyckas och för att mål ska uppnås. En viktig frågeställning är om organisationerna har lyckats bibehålla den sociala arbetsmiljön på samma sätt som i den traditionella arbetsmiljön. I denna avhandling undersöker jag hur den sociala arbetsmiljön har påverkats i ett fallföretag och hur man vidare kunde främja den sociala arbetsmiljön om det finns behov för det. Metoder. I denna avhandling används en kvalitativ forskningsstrategi i formen av en fallstudie. Fyra personer har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Resultat och slutsatser. Avhandlingens resultat visar att det finns både för- och nackdelar med distansarbete, men då det kommer till den sociala arbetsmiljön är det främst nackdelar som kommer upp. Fördelarna är mera flexibel arbetstid samt balans mellan arbete och fritid, bättre koncentration vilket i sin tur leder till högre produktivitet, mindre övervakning av arbetstagaren vilket leder till större ansvar åt hen samt tillgång till specialkompetens genom virtuella team. Nackdelar som kan förekomma är kommunikationsproblem, överflöd av information, arbetsplatsisolering, störningsmoment av olika slag, brist på mänsklig kontakt och det sociala stödet, sämre hälsovanor samt svårigheter för ledare att organisera arbetet via digitala kanaler. Man kunde vidare främja den sociala arbetsmiljön under distansarbete genom att ordna utbildning i digitalt ledarskap, fokusera på meta-kommunikation via digitala kanaler, från företagets sida se till att arbetstagarna har likadana förutsättningar för distansarbete och slutligen att ha ett fungerande system för att följa upp arbetstiden.
  • Ottelin, Nina (2023)
    Mål. Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka egenskaper som krävs hos ledaren för att hantera krissituationer och vilken roll ledarskapet har spelat för de anställdas välmående under coronapandemin. Detta för att utveckla en djupare uppfattning om ledarskap under kriser. Teoridelen baserar sig på definitioner av centrala begrepp, vilka i detta fall är kris, Covid-19, krishantering inom organisationer, psykisk hälsa och ledarskap. Utöver dessa diskuteras välmående på arbetsplatsen, ledarskap under kriser och ledaregenskaper i krissituationer. I samband med välbefinnande på arbetsplatsen behandlas även psykosociala riskfaktorer och stress på arbetsplatsen samt JDR- modellen. I analysen behandlas ledarskap under coronapandemin utifrån dessa teoretiska ramverk. Metoder. Denna studie utfördes i form av en systematiskt orienterad litteraturöversikt. Avsikten med studien var att skapa en bred helhetsuppfattning om avhandlingens tema, som också innefattar en kritisk granskning. Det analyserade materialet bestod av åtta vetenskapliga artiklar, som utvalts genom systematiska sökningar i forskningsdatabaser. Resultat och slutsatser. Resultaten i studien visade att det finns diverse ledaregenskaper som krävs för att hantera krissituationer. Resultaten indikerade även att ledarskapet generellt har spelat en viktig och betydelsefull roll för de anställdas välmående under coronapandemin. Ytterligare visade studiens resultat att majoriteten av undersökningarna visar på att ledarskapet har varit bristfälligt under krisen. Slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat är att det förekommer ett signifikant samband mellan ledarskap och välmående.