Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Dansfostran"

Sort by: Order: Results:

  • Lundström, Jennifer (2021)
    Det lilla barnets första interaktion med omvärlden sker genom rörelse. Dans och kreativ rörelse är betydelsefulla former av kroppsligt uttryck för barn och dansen kan även ses som en metafor för bandomen och barnets lärande. Tidigare forskning kring dansfostran i småbarnspedagogiken visar ändå att dansen och den kroppsliga uttryckskonsten ofta förbises i den pedagogiska verksamheten, trots att både dans och kroppsligt uttryck omnämns i de finländska Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018. Denna studie strävar till att synliggöra hur dansen kan bli en meningsfull del av den småbarnspedagogiska verksamheten för alla barn. Målet är att, utifrån pedagogers berättelser, beskriva hur dansen i småbarnspedagogiken växer fram som fenomen genom samspelet mellan barn och vuxna där barns kroppsliga och verbala initiativ till och i dansen bekräftas och besvaras. Studien är en kvalitativ intervjustudie, inspirerad av fenomenologisk forskningsmetodik och Maurice Merleau-Pontys kroppsfenomenologiska teorier. Tre personer, yrkesverksamma inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Finland, deltog i semistrukturerade intervjuer som därefter transkriberades. Forskningsmaterialet analyserades med hjälp av en narrativ analys. Resultaten beskriver dansen i småbarnspedagogiken som ett fenomen i ständig förändring och med nära koppling till barns lekvärldar och självinitierade utforskande av sin fysiska och sociala omgivning. Pedagoger möjliggör meningsfulla dansstunder i småbarnspedagogiken genom att ge utrymme för, bekräfta och gå i dialog med barns spontana kroppsliga uttryck. Olika antaganden om vad dans är eller inte är och vad barn och vuxna kan eller inte kan göra i dansaktiviteterna skapar ramar för aktiviteterna som både ger trygghet och leder till gränsöverskridanden och omdefinierandet av dansen. Barns och vuxnas tidigare erfarenheter och intuitiva kapacitet till komplext kroppsligt samspel möjliggör förverkligandet av meningsfulla dansaktiviteter, som också får betydelse för samspelskulturen och vardagen inom småbarnspedagogiken.