Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Defenssit"

Sort by: Order: Results:

  • Haarala, Hannu (2018)
    Käsittelen kirjallisuuskatsauksessani aihetta nimeltä projektiivinen identifikaatio. Psykoanalyyttiseen perinteeseen kuuluva käsite on tullut osaksi tieteellistä keskustelua Melanie Kleinin (1946, 1955) artikkeleiden myötä. Projektiivinen identifikaatio on tiedostamaton mielen prosessi, joka vaikuttaa kokemukseen itsestä ja toisesta ihmisestä. Se vaikuttaa myös vuorovaikutukseen ihmisten välillä ja toimii näin myös tapana välittää toiselle sisäistä kokemusta. Kirjallisuuskatsaukseni tavoite on luoda mielikuvaa lukijalle siitä, mitä projektiivinen identifikaatio on. Pyrin katsauksessani selkeyttämään psykoanalyyttista teoriaa mahdollisimman ymmärrettävään muotoon ja toivon, että teoriaan perehtymätönkin lukija saisi muodostettua mielikuvan ilmiöstä nimeltä projektiivinen identifikaatio. Kirjallisuus on valikoitunut katsaukseeni kahden tärkeimmän käsitteen määritelmän pohjalta (defensiivinen PI ja kommunikatiivinen PI), mutta myös kirjallisuuskatsaukseen valitsemani esimerkki on määrittänyt kirjallisuuden ja taustateorioiden valintaa. Myös pyrkimykseni luoda ymmärrettävää mielikuvaa aiheesta sekä kerronnallisen johdonmukaisuuden periaatteet ovat rajanneet aineistoani. Projektiivinen identifikaatio voidaan määritelmästä riippuen käsittää joko sopeutumista haittaavaksi mielen suojautumiskeinoksi tai jokapäiväiseksi ihmisen psykologisen kasvun kannalta välttämättömäksi kommunikoinnin tavaksi. Esittelen katsauksessani projektiivisen identifikaation eri muotoja ja määritelmiä ja selvennän ilmiötä myös prosessina. Katsaukseni sisältää tapausesimerkin projektiivisesta identifikaatiosta, johon olen myös liittänyt käsitteen taustalla vaikuttavia teorioita. Käsittelen aihetta myös viimeaikaisten neurotieteiden tutkimusten valossa. Pohdin katsauksessani käyttämäni teorian merkitystä kasvatuksen ja oppimisen kannalta. Avainsanat - Nyckelord Projektiivinen Identifikaatio, Projisointi, Identifikaatio, Objekti, Defenssit Keywords Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto, keskustakampuksen kirjasto, käyttäytymistieteet / Minerva Muita tietoja