Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "WhatsApp"

Sort by: Order: Results:

  • Hilger, Alvar (2021)
    Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selventää, miten nettikiusaaminen näkyy suosituissa sosiaalisen median sovelluksissa Facebookissa, WhatsAppissa, Snapchatissa, Instagramissa ja Twitterissä. Tutkimusongelmina tarkasteltiin nettikiusaamisen määritelmää, missä kontekstissa nettikiusaaminen näkyy sosiaalisen median sovelluksissa, mitä eroja sosiaalisen median sovelluksissa näkyy nettikiusaamiseen liittyen ja mitä aineiston kirjallisuus ehdottaa nettikiusaamisen torjumiseksi. Menetelmät. Tutkimus oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus Arlene Finkin mallia mukaillen. Lisäksi käytettiin sovellettua kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineisto haettiin kolmen tietokannan avulla yhdistäen sosiaalisen median sovellukset Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram ja Twitter katkaistuun hakusanaan cyberbullying. Aineistosta esille nousseita ajatuksia analysoitiin laadullisesti käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä aineiston luokittelun apuna. Tulokset ja johtopäätökset. Nettikiusaamisen määritelmälle ehdotettiin yhtenäisempää muotoa, joka sisältää kaikki tarvittavat nettikiusaamisen elementit. Sosiaalisen median sovelluksissa tapahtuvaa nettikiusaamista esiteltiin. Sovelluksissa esiintyi suurelta osin samoja kiusaamisen muotoja, mutta joissakin sovelluksissa, kuten Snapchatissa painottuu kuvien kautta kiusaaminen. Nettikiusaamisen ehkäisevässä työssä kirjallisuus esittää teknologiaan perustuvaa mallia sekä perinteisen kiusaamisen ehkäisemisen kautta toimivaa mallia. Molemmat lähestymistavat voidaan yhdistää mahdollisesti tukemaan toisiaan oppilaitoksissa. Yleisesti ehdotetuin nettikiusaamisen ehkäisemisen muoto oli perinteiseen kiusaamiseen puuttuminen ja kiusaamistilanteen ympäristöön vaikuttaminen. Avainsanat