Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Workplace learning"

Sort by: Order: Results:

  • Pitko, Maria (2024)
    Tavoitteet. Tutkimukseni tavoitteena on koota kirjallisuuskatsauksen avulla käytännön toimenpiteitä ja strategioita, joiden avulla organisaatiot voivat tehokkaasti kehittää työntekijöidensä osaamista ja tukea oppimista nopeasti muuttuvassa työympäristössä. Pyrin löytämään ratkaisuja nykypäivän kilpailullisessa työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Tavoitteenani on ymmärtää olemassa olevia teorioita, malleja ja käytäntöjä, joita organisaatiot voivat hyödyntää osaamisen kehittämisessä ja oppimisen tukemisessa. Menetelmät. Tutkimuksessa hyödynnettiin narratiivista kirjallisuuskatsausta, jossa aiempia tutkimuksia tarkasteltiin ja tiivistettiin yhteen. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia arvioitiin, ja lopulliseen aineistoon valittiin seitsemän artikkelia ERIC-tietokannasta. Tutkimusaineisto koostui laadullisista ja määrällisistä tieteellisistä artikkeleista, joita haettiin hakulausekkeilla "Enhancing employee learning in the workplace" ja "Employee competence development in organizations". Aineiston artikkelit on julkaistu vuonna 2014 tai sen jälkeen. Aineistoa analysoitiin induktiivisesti, edeten löydettyjen havaintojen perusteella kohti tuloksia ja päätelmiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että itseohjautuva oppiminen, sosiaalinen ja informaali oppiminen, ammattitaitoinen tukitiimi, organisaation oppimiskulttuuri sekä johdon ja organisaation rooli olivat keskeisiä tekijöitä työntekijöiden osaamisen kehittämisen ja oppimisen kannalta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että organisaatioiden tulisi panostaa itseohjautuvan oppimisen tukemiseen, vahvistaa sosiaalista vuorovaikutusta työyhteisössä, varmistaa ammattitaitoisen tukitiimin saatavuus sekä luoda kannustava oppimiskulttuuri. Näiden tekijöiden avulla organisaatiot voivat parantaa työntekijöidensä osaamista ja vastata paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin.