Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "acculturation"

Sort by: Order: Results:

  • Poppeli, Mina-Maria (2018)
    The framework of the study was the support of the agency of immigrants as a part of the acculturation and integration process. The theories on agency in the background of the study have handled agency as a possibility to influence the course of events and as a part of the exercise of power, as an individual resource and as a way the individual continuously moulds the surrounding structures within their limitations and without being their passive victim. In previous research the visibility and exercise of agency was conceived as planned and meaningful work, self-conscious will to learn the language and the development of the individual with the support of the group. The function of the study is to examine what kind of meaning the adult education centre’s work can give to the agency of the immigrant and how agency can be seen to be supported in the work they do. The material of the study was three pieces of interviews of the experts in education of the immigrants at the adult education centres. The interviews were collected as thematic interviews while the research strategy was qualitative. Content-based content analysis was the research framework and the material was analysed through content analysis. The results of the study were the meaning of motivation in independent studies as part of exercising agency, developing of knowledge, skills and comprehension as part of expanding the limits of agency. The learning of the adult education centre’s students was best supported by student-based teaching methods, diverse course offering and the guidance and tranquil atmosphere provided by teachers. Learning can be seen to support the strengthening of agency with the immigrant students. The received results could be used in planning and evaluating the integration training of immigrants.
  • Capkan, Sara (2020)
    Tavoitteet. Suomi on monikulttuuristunut viime vuosikymmeninä yhä enenevässä määrin maahanmuuton myötä. Tämä näkyy myös varhaiskasvatuksessa kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntymisenä. Varhaiskasvatuksessa on osattava huomioida erilaisista kulttuurisista ja katsomuksellisista taustoista tulevat lapset. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten varhaiskasvatuksen opettajat huomioivat vähemmistökatsomuksiin kuuluvia lapsia kristillisten juhlien yhteydessä sekä millaisia käsityksiä opettajilla on kristillisistä juhlista ja miten käsitykset vaikuttavat siihen millaisen toiminnan he näkevät varhaiskasvatukseen sopivana. Teoriaosiossa avataan sosialisaation ja akkulturaation käsitteitä ja niiden merkitystä osana varhaiskasvatusta. Sosialisaatio- ja akkulturaatioprosessin ymmärtäminen on tärkeää varhaiskasvatuksen opettajille, jotta opettajat osaavat tukea kulttuurisiin ja katsomuksellisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten hyvinvointia ja edistää heidän sopeutumistaan suomalaiseen kulttuuriin. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi Helsingistä ja yksi Espoosta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla opettajia teemahaastattelulla. Kun haastattelut oli tehty, ne litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Vähemmistökatsomuksiin kuuluvien lasten huomioimisessa nostettiin kaikissa haastatteluissa esiin yhteistyön tärkeys perheiden kanssa, toiminnan mukauttaminen lapsille sopivaksi ja lapsen kohtaamisen tärkeys. Opettajien toimintatavat näyttivät olevan pääosin lasten hyvinvointia ja kulttuurista sopeutumista edistäviä. Opettajien käsitykset kristillisistä juhlista ja varhaiskasvatukseen sopivasta toiminnasta olivat sen sijaan vaihtelevia. Yhden opettajan mielestä kaikki tunnustuksellisuus tulisi poistaa juhlista ja toisen mielestä mitään tunnustuksellisia elementtejä ei tulisi poistaa. Haastatteluista ilmeni se, että opettajien henkilökohtainen suhtautuminen kristillisyyteen ja katsomuksiin vaikutti siihen, millainen toiminta koettiin sopivaksi.