Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "avoimet oppimisympäristöt"

Sort by: Order: Results:

  • Juslin, Olivia (2022)
    Muuttuva yhteiskuntamme asettaa myös koulutukselle muutostarpeita. Tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista, joka on herättänyt ajatuksen perinteisen kouluinstituution muovaamisesta. Ratkaisuna koulun kehitystarpeisiin on ruvettu hyödyntämään pedagogisesti ja fyysisesti joustavia oppimisympäristöjä. Näitä toiminnallista, sosiaalista ja monimuotoista koulutoimintaa tukevaksi kehittyjä muunneltavia tiloja, kutsutaan avoimiksi oppimisympäristöiksi. Avoimien oppimisympäristöjen uskotaan mahdollistavan laajempia opiskelutapoja niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuksen (2014) myötä vauhdilla yleistyneitä avoimia oppimisympäristöjä. Tutkimuksessa selvitetään avoimien oppimisympäristöjen tavoitteita ja näiden tavoitteiden toteutumista. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksella haluttiin saada muodostettua yleiskuva avoimien oppimisympäristöjen tavoitteista ja niiden toteutumisesta aikaisempia tutkimuksia hyödyntämällä. Tutkimukseen valikoitui kyseinen tutkimusmenetelmä sen sopiessa hyvin laaja-alaisen katsauksen tuottamiseen, ilman tiukkoja sääntöjä. Tutkimuksessa havaittiin, että avoimet oppimisympäristöt nähtiin pääasiassa potentiaalisena tapana uudistaa kouluja. Avoimet oppimisympäristöt olivat kuitenkin saaneet vaihtelevaa palautetta käyttäjiltä todellisesta toimivuudestaan. Aina tilojen hyvä ajatus, tukea nykypäiväisempää ja osallistavampaa oppimista, ei ole täysin onnistunut tilojen toteutuksessa ja osa tilojen ratkaisuista oli osoittautunut opetusta ja koulutoimintaa heikentäviksi. Monet tilojen epäonnistuneista ratkaisuista näyttäytyvät asioina, jotka olisi pitänyt pystyä huomioimaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa hyödyntämällä eri asiantuntijoiden osaamista. Avoimet oppimisympäristöt vaativat vielä kehittelyä sekä käyttäjien integroimista pedagogiikan muutokseen, jotta muunneltavat ja joustavat tilakokonaisuudet voivat todella tukea ja mahdollistaa uudenlaista koulun toimintaa.
  • Kyyhkynen, Sonja (2020)
    Avoimet ja joustavat fyysiset oppimisympäristöt ovat viime vuosikymmeninä tehneet paluuta kouluihin. Avoimiin fyysisiin oppimisympäristöihin viitataan tässä työssä avoimilla opetustiloilla, korostamaan fyysisen tilan merkitystä. Oppilaskeskeiset opetusmallit korostavat tilaa vaativia työtapoja ja synnyttävät kouluille vaatimuksen avoimista ja joustavista tiloista. Opetukselle tilat aiheuttavat haasteita, mutta luovat myös mahdollisuuksia. Kouluissa esiintyy runsaasti vaihtelua tilojen onnistumisen kannalta ja vain osassa kouluista avoimet tilat ovat jääneet alkuperäiseen muotoonsa. Tämä työ on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on aikaisempien tutkimusten avulla ymmärtää avoimiin opetustiloihin vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkastellaan tilaa ja sen ilmenemistä koulussa, ja pohditaan opettajan ymmärrystä tilan vaikutuksesta opetukseen. Lisäksi jaan avoimiin opetustiloihin vaikuttavat tekijät kolmeen kokonaisuuteen, joiden avulla selvitän, kuinka avoimista opetustiloista syntyy toimivia. Avoimien opetustilojen arkkitehtuurinen näkemys ja pedagoginen visio on merkityksellistä koulun ideologian onnistumiselle. Koulua tukeva yhteisö ja rehtorin näkemys koulun tarkoituksesta tukee koulun toimintaa. Osaava opettajakunta, joka on sitoutunut avoimiin tiloihin ja koulutettu hyödyntämään niitä opetuksessa, edesauttaa tilojen rakentumista osaksi koulun toimintaa. Yhteisopettajuus ja kollegoiden tuki auttavat opettajia kehittämään ammattitaitoaan ja parantamaan opetuksen laatua. Fyysisten tekijöiden, kuten melun ja valaistuksen hallinta auttaa opettajia keskittymään opetukseen, ja vähentää häiriötekijöitä. Kalusteiden sijoittelu ja tarkoituksenmukaisuus mahdollistaa monia käyttötarkoituksia ja lisää tilan miellyttävyyttä. Avoimissa opetustiloissa tilan moninaisuuden ymmärtäminen ja tilan sosiaalisen luonteen havainnointi mahdollistaa avoimien opetustilojen mielekkään käytön.