Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "avoin fyysinen oppimisympäristö"

Sort by: Order: Results:

  • Somervuori, Kai (2020)
    Suomessa on viime vuosina rakennettu uudenlaisia kouluja. Koulut sisältävät avoimia tiloja, joissa on usein samanaikaisesti useamman luokan tai oppiaineryhmän opettajia ja oppilaita. Näitä tiloja kutsutaan avoimiksi fyysisiksi oppimisympäristöiksi. Tämän tutkimuksen tavoittee-na on selvittää näkemyksiä avoimista fyysisistä oppimisympäristöistä. Näkemysten yhtäläi-syyksien ja erojen avulla voidaan selvittää toimivia käytänteitä ja mahdollisia ongelmia avoi-missa fyysisissä oppimisympäristöissä. Tutkimuksessa hyödynsin eri tiedotusvälineissä jul-kaistuja mediatekstejä. Aineisto koostui 20 mediatekstistä. Tutkimus on laadullinen ja analy-sointimenetelmänä käytin laadulliseen tutkimukseen kuuluvaa teemoittelua. Teemoittelun tu-kena käytin Mannisen ym., (2007) oppimisympäristöihin liittyviä näkökulmia. Avoimia fyysisiä oppimisympäristöjä on tutkittu Suomessa vähän. Tämä sai minut kiinnostu-maan aiheesta. Vähäinenkin tutkimus on osoittanut viitteitä kuitenkin meluun liittyvistä ongel-mista. Tämän tutkimuksen tuloksissa meluun liittyvät ongelmat nousivat vahvasti esille. Melun koettiin häiritsevän oppimista, keskittymistä ja opetusta. Erityisesti opettajat kokivat, että heitä ei ole kuultu tai heidän näkemyksiään on vähätelty koulurakennuksen suunnitteluvaiheessa. Myös tilojen ahtaus nousi yleisesti esiin mediateksteissä. Avoimet fyysiset oppimisympäristöt koettiin sosiaaliseen näkökulmaan liittyvissä näkemyksissä yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistäviksi. Toisaalta pienten oppilaiden kohdalla huolestutti turvattomuuden tunne. Pedago-gisesta näkökulmasta oppilaiden mahdollisuudet yksilölliseen oppimiseen koettiin avoimissa fyysisissä oppimisympäristöissä hyviksi. Yhdenvertaisuuden kannalta näkemyksissä oltiin huolissaan aistiyliherkkien ja muiden herkästi häiriintyvien oppilaiden mahdollisuuksista oppia avoimissa fyysisissä oppimisympäristöissä. Avoimet fyysiset oppimisympäristöt tarjoavat uu-sia mahdollisuuksia oppimiseen, mutta niihin liittyy myös ongelmia.