Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "avoin rasismi"

Sort by: Order: Results:

  • Riuttanen, Juulia (2020)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin maahanmuuttotaustaisiin oppilaisiin kohdistuva syrjintä ja rasismi näyttäytyvät ja kuinka niitä tuotetaan ja uusinnetaan suomalaisessa koulujärjestelmässä. Vähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja rasismi on ajankohtainen ja merkittävä aihe niin yksilöllisellä- kuin yhteiskunnallisella tasolla tarkasteltuna. Koulun rooli antirasistisen yhteiskunnan rakentamisessa on kehittää oppilaiden arvomaailmaa sekä muodostaa tietynlaista kuvaa yhteiskunnasta ja maailmasta (Antikainen, Koski & Rinne, 2013, luku 5.5 Integraatio yhteiskunnan jäseneksi). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että syrjinnän ja rasismin tutkimuksessa ja ilmiöstä käytävässä keskustelussa täytyy ottaa huomioon kaikki niiden ilmenemisen osa-alueet (Puuronen, 2011, s. 48-66). Syrjinnän ja rasismin tunnistaminen ja nimeäminen ovat edellytyksiä aktiiviselle rasismin vastustamiselle eli antirasismille (Rastas, 2005, s. 69). Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseen valikoitui tarkoin rajauskriteerein viisi tutkimusartikkelia vuosilta 2010–2019. Keskityn tutkimuksessani siihen, kuinka syrjintä ja rasismi näyttäytyvät ja kuinka niiden tuottamisen ja uusintamisen prosessit näkyvät suomalaisissa kouluissa. Syrjinnän ja rasismin tunnistamisessa käytän yhdenvertaisuuslain määritelmää syrjinnästä, sekä käsitteitä vanha- ja uusrasismi, avoin- ja piilorasismi sekä rakenteellinen- ja arkielämän rasismi (Puuronen, 2011, s. 48-66). Syrjinnän ja rasismin tunnistamisen ja nimeämisen kautta esitän ehdotuksia siitä, kuinka edistää antirasistista kasvatusta ja koulutusta suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että syrjintä ja rasismi esiintyvät monitasoisena ongelmana kouluissa. Aineistosta nousi esiin kaikkia tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä syrjinnän ja rasismin osa-alueita. Oppilaat kohtasivat pilkkaamista, ennakkoluuloja, välillistä- ja välitöntä syrjintää, ekskluusiota ja rakenteellista rasismia. Syrjinnän ja rasismin tuottavat ja niitä uusintavat prosessit liittyivät aikaisemman tutkimuksen mukaisesti vähättelyyn, vaikenemiseen ja kieltämiseen (Souto, 2011, s. 69). Aineistosta kävi myös ilmi, että rasismin tunnistamattomuus ja rasismista vitsailu johtivat sen tuottamiseen ja uusintamiseen niin oppilaiden, opettajien kuin muun koulun henkilökunnan toimesta.