Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "avotyötoiminta"

Sort by: Order: Results:

  • Kotiranta, Heidi (2019)
    Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin, miltä kehi-tysvammaisen henkilön mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön näyttävät yhteiskunnassamme, sekä toteutuuko kehitysvammaisen henkilön yhdenvertaisuus avotyötoiminnassa. Näin ollen tut-kimusongelmiksi asettuivat seuraavat kysymykset: 1. Miltä näyttävät kehitysvammaisen henkilön mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön suoma-laisessa yhteiskunnassa? 2. Toteutuuko kehitysvammaisen henkilön yhdenvertaisuus avotyötoiminnassa? Hypoteesiksi oli aiemmin luetun uutisen perusteella muodostunut oletus siitä, että kehitysvam-maisten henkilöiden mahdollisuudet saada työsuhteinen palkkatyö ovat heikot, ja avotyötoimin-nassa ei välttämättä kaikissa tapauksissa pääse toteutumaan kehitysvammaisen henkilön yh-denvertaisuus. Tutkimusongelmiin lähdettiin hakemaan vastausta kahdeksasta aiemmin tehdystä tutkimuksesta. Vertasin näiden tutkimusten tuloksia myös YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä Euroopan neuvoston vammaispoliittiseen ohjelmaan. Menetelmänä toimi systemaattinen kirjallisuuskatsaus, johon valikoitui selektiivisellä otannalla yh-teensä kahdeksan tutkimusartikkelia. Aineistoa analysoitiin erittelevän sisällönanalyysin keinoin aineistolähtöisesti. Tutkimusartikkelien aineistot osoittivat, että kehitysvammaisilla henkilöillä on rajoittuneet mahdolli-suudet päästä työsuhteiseen palkkatyöhön, sillä tarjolla olevien työtehtävien määrä voi vaihdella alueellisesti merkittävästi, työtehtävät ovat usein melko yksipuolisia ja maassamme arvioidaan olevan tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä, jotka ovat ilman palkkatyötä, vaikka olisivatkin ky-keneviä sekä halukkaita työllistymään. Palkkatyön esteenä olivat aineistojen mukaan muun mu-assa yhteiskunnassa vallitsevat asenteet ja ennakkoluulot sekä kuntien niukat taloudelliset re-surssit. Aineistoissa kävi ilmi, että avotyötoiminta toimii usein päätepysäkkinä eikä väylänä palkkatyöhön, siinä tehdään oikeaa työtä ilman työsuhteen etuja tai palkkaa sekä työosuusraha on alhainen eikä siitä ole olemassa yhteisiä selkeitä säännöksiä. Johtopäätöksenä voitiin aineistojen perusteella tehdä, ettei kehitysvammaisen henkilön yhdenvertaisuus välttämättä toteudu avotyötoiminnassa.