Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "barn och unga"

Sort by: Order: Results:

  • Kytölä, Kira (2023)
    Mål. Barn och ungas deltagande i tävlingsidrott har minskat under de senaste åren, vilket ut-gjort ett stort problem inom idrottsvärlden. Tidigare forskning har lagt ett större fokus på or-saker till barn och ungas dropout ur idrott, än på de bakomliggande orsaker till att barn och unga väljer att upprätthålla sin idrottshobby. Motivationsteorier relevanta i denna avhandling är Självbestämmandeteorin, Cognitive Evaluation Theory, Achievement Goal Theory och Competence Motivation Theory. Avhandlingens syfte är att utgående från aktuell forskning ta reda på vilka bakomliggande faktorer uppmuntrar barn och unga till att upprätthålla sin tävlingsidrottshobby. Vidare behandlas implikationer för tränare och andra professionella, med målsättningen att lyfta upp handlingssätt för att skapa träningsmiljöer som stöder både de ungas motivation inom idrotten och deras helhetsmässiga välmående och utveckling. Metoder. Studien utfördes som en systematisk litteraturanalys, med avsikten att genom kritiskt granskande av tidigare forskning, bilda en helhetsuppfattning om ämnet samt eventuell ny information ur forskningsfrågans synvinkel. Materialet som används i analysen bestod av nio vetenskapliga artiklar, som behandlade temat ur synvinklarna tävlings- och hobbyidrott, individuell- och lagsport, samt dropout, upprätthållning och påbörjande av en idrottshobby. Resultat och slutsatser. Resultatet av analysen visar att de största bakomliggande motivationsfaktorerna för upprätthållande av tävlingsidrott är socialt stöd och samhörighet, att ha roligt och känna nöje, upplevd kompetens, autonomi samt inre motivation och ett task-orienterat motivationsklimat. Dessa faktorer stöds även av motivationsteorier. En tränings-miljö som stöder social samhörighet och individens sociala välmående, samt uppmuntrar till tävlan mot sig själv med ett större fokus på personlig utveckling än resultat i jämförelse med medtävlande, är enligt denna analys den mest optimala för att stöda den ungas motivation och välmående.