Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "barnaktivism"

Sort by: Order: Results:

  • Sundberg, Linda (2020)
    Syftet med kandidatavhandlingen är att göra en studie kring krisen i småbarnspedagogiken. När jag talar om ”krisen i småbarnspedagogiken” relaterar jag till den pågående samhällsdebatten. Det är inte frågan om en pedagogisk kris i sig utan en samhällelig kris som påtalar brister i strukturella frågor och personalbristen. I avhandlingen granskas hur krisen kunde lösas och hur den påverkar barnets rättigheter till en god småbarnspedagogik. Attityder till aktivism inom småbarnspedagogiken är en genomgående frågeställning. I studien används en fenomenologisk forskningsmetod (kvalitativ ansats) och utgår från empiriska data som jag samlar på basis av intervjuer. Jag intervjuar fyra personer (två som jobbar på fältet, professorn i småbarnspedagogik och barnträdgårdslärarförbundets ordförande). Resultatet visar att de intervjuade hade en positiv attityd till aktivism och alla informanter var redo att strejka för att få bättre löner. Den låga lönen och yrkets låga status ansågs vara de främsta orsakerna till personalbristen i branschen men också den inre konflikt som uppkommer hos behörig personal som inte har resurser att utföra sitt arbete i enlighet med styrdokumenten. Barnets rättigheter påverkas av krisen såtillvida att barngrupperna är för stora, personalstyrkan och kompetensen är ojämn och småbarnspedagogiken är ojämställd- kvaliteten på pedagogiken varierar drastiskt mellan olika daghem och kommuner.