Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "barnmusik"

Sort by: Order: Results:

  • Haapalahti, Sara (2023)
    Mål. Musik inverkar positivt på våra sociala, språkliga och kognitiva funktioner. Vi lär oss verbalt material bättre i sångform än i talad form, vilket är en orsak till att vi kunde använda mer av det informella lärande i undervisningen i grundskolan. Lärande stöds med hjälp av musikalisk verksamhet - ju tidigare musikaliskt ingripande desto snabbare utveckling av våra förmågor. Därför bör vi se närmare på hur lärande med hjälp av musik sker i skolan. Syftet med den här studien har varit att kartlägga vilka finlandssvenska barnsånger som kan användas som undervisningsmaterial i den allmänna undervisningen i ämnena svenska och litteratur, matematik samt omgivningslära i grundskolan för årskurserna 1–6. Med avhandlingen vill jag utöka kunskapen kring användningen av musik i undervisningen i grundskolan. Metoder. Avhandlingen är utförd som en kvalitativ studie där materialet analyserades med hjälp av metoden innehållsanalys. Materialet bestod av 222 barnsånger av tre finlandssvenska band; Arne Alligator & Djungeltrumman, Robin Hund & Hans glada orkester och Sås & Kopp. Materialet analyserades och kategoriserades i enlighet med på förhand bestämda kriterier och de centrala innehållen i läroplanen för ämnena svenska och litteratur, matematik samt omgivningslära. Resultaten visualiserades med hjälp av tabeller. Resultat och slutsatser. Resultaten i avhandlingen visar att det finns material i den finlandssvenska barnmusiken som kan kopplas till läroplanens centrala innehåll. Flest barnsånger kan kopplas ihop med ämnena svenska och litteratur och omgivningslära, eftersom de ämnesspecifika centrala innehållen tangerar vanliga teman för barnsånger. För matematikens del resulterade analysen i få sånger, vilket förblir ett område som kunde erövras av finlandssvensk barnmusik.