Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "co-teaching"

Sort by: Order: Results:

  • Vahervaara, Lotta (2021)
    Inkluusioperiaate sekä kolmiportaiseen tuen malliin siirtyminen vuonna 2010 on monimuotoistanut oppilasryhmiä. Heterogeenisen oppilasjoukon tuen tarpeisiin vastaamiseen tarvitaan käytännön työkaluja, sillä jokaisen oppilaan tulee saada tarvitsemaansa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yhteisopetuksen on havaittu olevan yksi tapa toteuttaa inklusiivista opetusta. Tämän tutkielman tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman ajankohtainen kuva yhteisopetuksen onnistumisen edellytyksistä sekä tarkastella yhteisopetuksen hyötyjä opettajille ja oppilaille. Tutkielmassa selvitetään, millaisia edellytyksiä yhteisopetuksen onnistumiselle asetetaan, sekä millaisia hyötyjä yhteisopetuksella havaitaan olevan opettajille ja oppilaille vuosien 2010–2020 välillä julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa tarkasteltiin yhteisopetuksesta aiemmin tehtyä tutkimusta. Aineistona toimi vuosien 2010–2020 välillä julkaistu suomalainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus, jonka kokoamisessa hyödynnettiin muun muassa Helsingin yliopiston Helka-tietokantaa sekä sen tietoverkosta löytyviä tietokantoja. Tämän lisäksi aineiston kokoamiseen käytettiin Finna-tietokantaa sekä Google Scholar -hakuohjelmaa. Vuosien 2010–2020 välisenä aikana julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa asetettiin yhteisopetuksen onnistumiseksi edellytyksiä yksittäiselle opettajalle, opettajien yhteistyölle sekä koulun johdolle. Yhteisopetuksen onnistumiselle asetettuja edellytyksiä olivat muun muassa opettajan omien ennakkokäsitysten reflektointi ja tiedostaminen, yhteisopettajien välinen luottamus, kunnioitus ja avoin vuorovaikutus, kehityskohteiden ja onnistumisten reflektointi yhdessä, opettajien jaettu näkemys opetuksesta ja oppimisesta sekä koulun johdon tuki yhteisopetukselle. Tutkimuskirjallisuuden perusteella yhteisopetus hyödytti opettajia ja oppilaita monella tapaa. Yhteisopetus hyödytti opettajia sekä ammatillisen kehittymisen että työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta ja oppilaita muun muassa monipuolistamalla opetusta sekä vahvistamalla oppilaan tuen tarpeen määrittelyä ja tuen toteutusta. Tutkielman perusteella yhteisopetus näyttäytyy työtapana, jonka avulla on mahdollista vastata monimuotoisten opetusryhmien oppilaiden tuen tarpeisiin tavalla, joka edistää inkluusiota, vahvistaa opettajien työhyvinvointia sekä kehittää opetuksen laatua.
  • Kervinen, Annina (2017)
    This Bachelor's Thesis examines co-teaching, its history and its position in modern society, as well as its preconditions and forms. The study also deals with the importance of an inclusive school and the contribution of three level support in joint education. In the thesis, co-teaching is defined as a method where two teachers work together on a heterogeneous group of students. The aim of the study was to describe co-teaching and previously written research literature. The study is a qualitative, descriptive literature review. Literature related to co-teaching, joint school and learning support was being used as source literature. There are several forms and models of co-teaching. Their purpose is to find such co-teaching practices that support teachers’ teaching together and satisfy the pupils’ support needs. Co-teaching creates an opportunity to execute the inclusion that exists in the society. With the help of three level support, co-teaching brings resources of special education to all pupils. The most important benefits of co-teaching for the teacher are opportunities for professional growth, peer learning and peer support, and versatile working methods. For pupil’s co-teaching can offer more time and attention from the teachers. Based on the research literature, the most important challenges of co-teaching were the timetable problems and the fear of criticism.
  • Kääriä, Mira (2016)
    The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the co-operation and co-teaching in special music centre Resonaari. This thesis seeks to find out what is the meaning of this co-operation in the development of the teachers’ expertice. Previous studies have found that social support and constructive feedback are important in teachers’ professional development. These factors can be emphasised when teachers work in close co-operation. This thesis is a qualitative study. The data of this study consists of the interviews of four Resonaari teachers and principals. The interviews were analysed using a narrative approach. This thesis aims to formulate a comprehensive picture of the co-operation and co-teaching implemented in Resonaari. The stories of the interviewees are described in short narratives that were created in the analysis. In the narratives the teachers and principals underlined the importance of the teachers’ equality and the schools’ working climate. The interviewees named several factors regarding co-operation that influences their development as a teacher and expert. The most important factors were the possibility to share ones expertice and know-how, and the increased courage to try more innovative ideas. In the teachers’ stories the importance of co-teaching increased when the teachers encountered challenging situations. Several teachers in Finland feel that their job is straining, and this can even result in career changes. Support received from a colleague can help a teacher in coping with his or her job. Therefore increasing co-teaching and teachers’ co-operation can enhance teachers’ learning and increase their well-being.