Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "content analysis"

Sort by: Order: Results:

  • Elgström, Milla (2021)
    Tavoitteet. Ruokahävikki on ajankohtainen ongelma, johon kaivataan ratkaisuja monella eri yhteiskunnan osa-alueella. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kuluttajien ruokahävikkiä koskevaa julkista keskustelua ja selvittää, minkälaisia asenteita, tunteita ja ruokahävikkiin liittyviä toimintatapoja verkossa julkaistavissa Ylen artikkeleissa on. Aiempi tutkimustieto on osoittanut, että kuluttajien asenteilla ja toiminnalla on suora yhteys toisiinsa, eli suhtautuminen ruokahävikkiin yksilö- ja yhteisötasolla vaikuttaa siihen, paljonko ruokahävikkiä tuotetaan. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin Ylen verkkosivuston uutisjulkaisujen pohjalta. Tutkimusaineistona oli kuusitoista artikkelia ja aineistoa analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Aineiston pohjalta luotiin sekä ruokahävikkiä vähentävien toimintatapojen että asen-teita ja tunteita havainnollistava tyypittely. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin, että ruokahävikin vähentämiseen liittyviä tapoja artikkeleissa voitiin jakaa kolmeen osa-alueeseen: kotona, kaupassa ja sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuviin toimintatapoihin. Artikkeleissa kuluttajat ja asiantuntijat jakoivat neuvoja ja ohjeita ruokahävikin vähentämiseen. Kuluttajille suunnatut neuvot olivat luonteeltaan arkisia, konkreettisia ja käytännönläheisiä. Kuluttajille suositeltiin esimerkiksi ruuan pakastamista, ruuan aistinvaraista tutkimista ja ’’punalaputettujen’’ tuotteiden ostamista. Tunteita ja asenteita artikkeleissa voitiin tutkimuksen aineiston perusteella jaotella negatiivisiin ja positiivisiin. Ruokahävikkiartikkeleihin oli haastateltu lähinnä positiivisen asenteen omaavia henkilöitä, minkä vuoksi negatiivisia asenteita ja tunteita oli vain vähän. Positiivinen uutisointi vähensi aiemman tutkimustiedon mukaan ruokahävikkiä, mikä selittää tutkimuksessa havainnoituja tuloksia.