Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "convivencia"

Sort by: Order: Results:

  • Ghribi, Sami (2020)
    Muslimijoukot valloittivat vuonna 711 Iberian niemimaan. Tapahtuma aloitti pitkän aikakauden ja syn-nytti sivilisaation, jonka historia tuntee nimellä al-Andalus. Muslimien valta alueella päättyi noin vuonna 1492 katolisen kirkkovallan reconquistana tunnetun prosessin seurauksena. Al-Andalusia voidaan pitää Euroopan historian pisimpänä aikakautena, jossa muslimien, kristittyjen ja juutalaisten välinen vuoro-vaikutus oli luonteeltaan päivittäistä ja välitöntä. Valtakauteen liitetäänkin usein näiden kolmen uskonnon välistä yhteiseloa korostava käsite convivencia, mikä on usein tulkittu symbolina suvaitsevaisuudelle ja hedelmälliselle rinnakkaiselolle. Tutkielman tavoitteena on tehdä katsaus al-Andalusin historiaan sekä kolmen abrahamilaisen uskonnon – islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden – väliseen dynamiikkaan keskiajalla. Tutkielmassa tutkitaan, millaisena al-Andalusin historia ja convivencian käsite näyttäytyvät 2000- ja 2010-luvun tutkimuksissa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, josta tarkemmin erottautuvana suuntauksena sovellettiin narratiivista orientaatiota. Varsinaiseen tutkimusaineistoon valikoitui aiheeseen liittyvän väi-töskirjan lisäksi 2000- ja 2010-luvuilla julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita. Tutkielma on luonteel-taan kansainvälinen ja monialainen. Tutkielman analyysiosio toteutettiin narratiiviselle yleiskatsaukselle tyypillisellä kuvailevalla synteesillä. Al-Andalusin historian kuvaukset esiintyivät monesti poliittisesti kytkeytyneiden ja ideologisesti väritty-neiden teemojen viitekehyksessä. Lisäksi aineistosta nousi esille materiaalista ja kulttuurista rikkautta korostavia kuvauksia sekä toiseuttamiseen, islamofobiaan ja orientalismiin liittyviä teemoja. Tämän tut-kielman perusteella voidaan lisäksi havaita, että al-Andalusin historiaan on kohdistettu ajan saatossa hil-jentämistä, toiseuttamista ja poispyyhkimistä. Nykytutkimuksen korostamat convivencia diskurssit ovat haastaneet ”kansallisen katolilaisen kirkon” reconquistaa suosivan version; historian kertomuksen, joka olettaa, että kristittyjen ja muslimien sekä idän/orientin ja lännen/oksidentin välillä vallitsee ”luonnolli-nen” ja jatkuva konflikti sekä vihamielisyys. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi historiallis-yhteiskuntatiedollisen opetuksen yhteydessä käytyihin keskusteluihin sekä moniperspektiivisyyttä edistäviin harjoituksiin. Tutkielmasta löytyy paljon myös nykyajan ilmiöihin kytkeytyviä teemoja, joista voi saada virikkeitä erilaisiin kriittisiin keskustelui-hin monikulttuurisuudesta, uskonnoista, orientalismista, toiseudesta ja islamofobiasta.