Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "debriefing"

Sort by: Order: Results:

  • Juoperi, Santra (2021)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaalakouluhenkilökunnan kokemuksia debriefingistä. Pyrkimyksenä oli ymmärtää, millaista debriefingiä sairaalakoulutyöntekijälle tarjotaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli se, mihin sairaalakoulutyöntekijä kokee tarvitsevansa debriefingiä. Aiempaa tietoa sairaalakoulutyöntekijän kokemuksista suhteessa debriefingiin ei juurikaan ole. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisin menetelmin. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin puolistrukturoidusti kolmea sairaalakoulutyöntekijää. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysillä. Aineiston analyysitavaksi valikoitui induktiivinen sisällönanalyysi. Kaikkia haastatteluja yhdistävät käsitykset debfiefingistä olivat, että purkukeskustelu on seuraus uhka-, vaara- tai väkivaltatilanteesta. Kaikkien haastateltavien mukaan debriefingiin osallistutaan tiimeittäin ja lisäksi siihen osallistuvat aina tilanteessa läsnäolleet aikuiset. Kaikki haastateltavat kokivat tarvitsevansa debriefingiä uhka-, vaara- sekä väkivaltatilanteiden purkamiseen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä ammattillisuuden säilyttämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.