Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "geenit"

Sort by: Order: Results:

  • Jekkonen, Netta (2023)
    Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla koulutuksen perinnöllisyysmekanismien toimintaa sekä niihin liittyviä tekijöitä. Tutkimuskysymykseni on: Kuinka perintötekijät sekä kasvuympäristö vaikuttavat koulutuksen periytyvyyteen? Koska koulutuksen voimakasta periytymistä pidetään merkkinä luokkayhteiskunnasta ja sosiaalista liikkuvuutta, eli lasten päätymistä erilaisiin asemiin kuin vanhempansa, merkkinä yhteiskunnan avoimuudesta, tämä tutkielman tuloksia voidaan tulkita myös laajemmasta, yhteiskunnallisen hyvä- tai huono-osaisuuden periytyvyyden näkökulmasta. Aineistooni valikoitui systemaattisen haun jälkeen, kuusi vertaisarvioitua, tieteellistä tutkimusta. Tämän tutkielman valossa geneettinen pääoma näyttää selittävän merkittävää osaa koulutuksen periytyvyydestä. Noin puolet yksilöiden välisistä koulutuksellisista eroista selittyy eroilla perintötekijöissä. Vastoin perinteisiä sosiologisia selitysmalleja, perheympäristö selittää Suomessa vain 12% ihmisten välisistä eroista saavutetussa koulutustasossa. Perheympäristön vähäinen vaikutus ei tarkoita perheympäristön laadun olevan koulutuksen kannalta yhdentekevää, vaan tutkielmani aineistossa esiintyi useita viitteitä, joiden mukaan koulutukseen vaikuttavan geneettisen potentiaalin tai riskien ilmentyminen välittyvät perheympäristön kautta. Ympäristön merkityksestä kertoo mm. havainto adoptiostatuksen positiivisesta vaikutuksesta kouluttautumiseen geneettisesti riskialttiilla ryhmällä; Biologisen perheen ulkopuolelle adoptoidut lapset, joilla oli koulutuksen kannalta epäedulliset geenit kouluttautuvat huomattavasti pidemmälle kuin samankaltaiset geenit omaavat lapset, jotka asuivat biologisen perheensä kanssa. Biologisten vanhempien luona asuvilla lapsilla perheympäristön vaikutus on vähäinen, sillä vanhempien perintötekijät vaikuttavat myös siihen, millaisen kasvuympäristön he tarjoavat lapsilleen. Perintötekijät korreloivat perheympäristön laadun kanssa, jolloin perintötekijöiden vaikutus kouluttautumiseen korostuu. Tilastollisesti merkittävä osuus koulutuksen perinnöllisyydestä selittyi tutkielmani mukaan perheympäristön ja geenien ulkopuolisilla tekijöillä. Näiden ulkopuolisten tekijöiden tunnistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusta.