Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "genus"

Sort by: Order: Results:

 • Niiranen, Alexandra (2019)
  The purpose of this thesis is to study how pupils are treated in physical education classes, how the treatment can affect gender equality during classes and how the pupils perceive themselves. Previous research shows that teachers' subconsciousness about their own view of gender and practice can be part of shaping and reproducing gender differences in physical education. Furthermore, previous research has revealed stereotypical beliefs that boys to nature are more suitable for sports than girls. Boys' performance is considered to be the norm for physical education and girls differ from this norm due to their gender. This study aims to analyze PE teachers' attitudes towards gender equality in physical education classes using the following research questions; (1) how does student interaction take place in physical education? and (2) in what way is gender equal education promoted? The thesis is based on a systematic literature review. The research material consisted of nine peer-reviewed articles from eight different countries. The material was found using keywords and keyword combinations from different databases and the material was analyzed through a content analysis. The results of the literature review show that teachers interact with pupils in physical education both verbally and through their practice. There were clear differences in teachers' way of interacting with girls and boys in the way they communicated, how frequently the communication took place and, in the attention paid to achievements. The results also point to scarcity in equality in physical education due to a lack of competence among teachers and teachers' unawareness about their own view of gender and how it affected their own actions.
 • Öström, Christina (2017)
  Gender equality research in Finnish basic education has shown that there are differences between how girls and boys are treated in school. An extension of the Gender Equality Act obligates educational institutions to form school-specific gender equality plans. The purpose of this study is to review gender equality plans that elementary schools have formulated: what problems are discussed, what actions schools have chosen to implement and which shortcomings that can be observed. The study aims to assess how well the plans address the gender issues that research has identified in the school world and whether they can serve as an effective tool for schools in promoting gender equality. The results of the study show that schools have mainly discussed gender norms, sexist name calling and bullying, and focused on how teachers treat students. On the other hand, some key aspects such as gender diversity and differences in performance between genders have been ignored in the gender equality plans. Methods that schools have chosen to implement include exercises with the students, teachers changing their behavior and staff training. There were some clear shortcomings in the plans, the most obvious being some plans not mentioning any measures to promote gender equality.
 • Schwela, Kristina (2020)
  Syftet med undersökningen var att granska om de olika karaktärerna i Enid Blytons barnbok ”Viisikko ja linnan aarre” (svenska titeln ”Fem gör ett fynd", engelska ”Five on Finniston Farm”) framstår som stereotypa ur ett genusperspektiv. En definition av genus som det socialt konstruerade könet användes. Enid Blytons var en mycket produktiv författare och hennes böcker har varit mycket omtyckta av barn, samtidigt som de varit omdebatterade bland vuxna. De har kritiserats för att bland annat ha stereotypa beskrivningar på flickor och pojkar, män och kvinnor. En del forskare har kommit med invändningar mot detta synsätt och uppfattat att böckerna också ger alternativ vad gäller synsättet på manligt och kvinnligt. Som bakgrund ingår i det här arbetet en genomgång av barnbokens historia, olika sätt att definiera barnlitteratur och forska i den samt barnlitteraturen i förhållande till värderingar, ideologi och mera specifikt genusfrågor. Barnlitteraturen har alltid i större eller mindre utsträckning setts som ett pedagogiskt redskap, vilket också är utgångpunkten för det här arbetet. Eftersom barn inte själva bestämmer över barnlitteraturen tar vissa forskare fasta vid relationen vuxna-barn och makt som viktiga aspekter i samband med definierandet av barnlitteratur. Barnlitteraturen antas ofta spegla och förmedla de värderingar och den ideologi som är rådande i samhället gällande t ex genus. Ideologi kan definieras som en samling uppfattningar som ett samhälle delar och använder sig av för att förstå världen. Barnböcker har å andra sidan också ansetts kunna ha en undergrävande eller ifrågasättande funktion visavi de rådande uppfattningarna i ett samhälle. Texter ses vara fyllda av ideologi, inte bara innefatta det som ett element. Intresset för kön och genus i barnlitteraturen väcktes på 1960- och 70-talen som en följd av en sociohistorisk syn på litteratur i allmänhet. Det som kan ses som intressant vid litterär analys av karaktärer är hur många av karaktärerna som beter sig på ett föreskrivet sätt snarare än antalet flickor/kvinnor och pojkar/män som förekommer. Undersökningen gjordes som en textanalys med Nikolajevas schema för stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper som hjälpmedel. Också några forskares synsätt på hur ideologi syns i texter användes vid analysen. Slutsatsen av undersökningen är att det i boken inte förekommer några helt renodlat stereotypa manliga och kvinnliga karaktärer. Boken erbjuder alternativ, i synnerhet när det gäller skildringen av flickor, med en traditionellare flicka och också s k pojkflickor. En hel del av framställningen av karaktärernas beteende som önskvärt eller icke-önskvärt när det gäller både flickor/kvinnor och pojkar/män gav intrycket att utgå från en tudelning enligt sådant som artigt/oartigt och hjälpsamt/ohjälpsamt snarare än manlig/kvinnligt.
 • Wik, Elin (2018)
  The purpose of this study is to analyse how gender roles are portrayed in popular Finno-Swedish picture books from the 1980s and 2010s. Little research has been conducted to examine how characters are portrayed from a gender perspective in Finno-Swedish children’s litterature. The new regulations in early childhood education emphasise gender equality, which means that pedagogues need to be aware and critical towards children’s litterature, e.g. to create a more gender equal preschool culture. This qualitative study was carried out through text- and picture analysis of six popular Finno-Swedish picture books. Three books from the 1980s and three from the 2010s. The characters were analysed based on five pre-existing questions. The result indicates that Finno-Swedish picture books show a wide range of various attributes among the characters. The characters that are children are more gender neutral than the adults portrayed in the books. The female characters are the ones who changed most during these years. They show signs of a more explorative and active side, compared to the 1980s books. The male characters on the other hand, already show stereotypical female behaviour like thoughtfulness in the earlier books, and similar behaviour can also be seen among the male characters in the 2010s books. Hence, the male characters show a lesser degree of change than female characters from the 1980s to the 2010s.
 • Forstén, Elin (2018)
  The purpose of this study is to get an insight into preschool children's thoughts on gender roles. The topic of gender roles is highly relevant in todays' society and an issue that has been brought into focus in early childhood education as well and my aim is to explore how the preschool children of today think about gender roles. Research in the field of early childhood education related to gender roles is being done more and more but it is still a relatively undiscovered field and very few studies have the children's perspective in focus. This study is made up of individual, qualitative interviews and I have interviewed 26 children in total in six separate interviews. Outside of the interviews I have collected material through the children choosing toys from a toy magazine. The interviews started with a discussion about the children's choices of toys and followed with a conversation about different issues regarding the topic of gender roles. One of the most central findings of the study is that children to a certain extent had noticed differences between boys and girls while regarding some other areas did not think there is any difference between the two genders at all. Furthermore it is interesting to notice that even though children pointed out certain differences between boys and girls they were in general very accepting of different types of genderbending and norm breaking tendencies.
 • Leivonmäki, Sofia (2020)
  Syftet med denna studie är att få en klarare bild hurdana sånger olika sångböcker innehåller, speciellt med tanke på genus och könsstereotyper: innehåller sångerna stereotyper och ifall de innehåller, hurdana och på vilket sätt framträder de? Syftet är också att ta reda på om det skett en förändring i stereotyper över tid. Studien är en kvalitativ analys med hermeneutisk ansats. Materialet består av fyra olika sångböcker från Finland och Sverige, alla publicerade mellan 1995 och 2016. Studiens resultat visar på att det skett en förändring över tid när man granskar böckerna ur ett genusperspektiv men alla sångböckerna innehåller stereotyper. Överlag finns det ändå överraskande lite könsstereotyper jämfört med antalet sånger per bok
 • Jennifer, Hjelm (2018)
  The purpose of this thesis is to analyze a selection of five children’s books from a gender perspective. In this study, a qualitative analysis method was used to analyze the selection of five children's books read in kindergartens and preschools in Porvoo. A qualitative analysis method was used for this purpose, to analyze five children’s books having been read in kindergartens and preschools in Porvoo. The research questions used are as follows: How are the different genders represented in the books? How do characters of opposite gender interact with one another in the books? In what ways do these interactions affect the roles of the characters in the books? The subjects of research were chosen through a questionnaire sent out to 9 kindergartens and preschools in Porvoo, in which pedagogues were asked to write down the title of at least 5 books they have read in their kindergarten or preschool class during the past year. The analysis was carried out with the help of preconceived notions about which characteristics and activities are stereotypical to which gender. These were compared to the characteristics and activities shown in the five books. The data from these analyses was compiled with the help of the following questions: Who are the characters? What are their relationship to one other? What do the characters look like? What are they wearing? What activities do they perform? The results show that each of the 5 books held many gender-stereotypes, with very few breaches of the gender barrier. The characters had gender-stereotypical looks, as well as interests, behaviors and actions that were typical for their sex. The results also show that the interactions between characters do not affect the roles of said characters in the book, but that there is, however, a recognizable pattern seen, in which male characters are often pitted against female characters, and vice versa.
 • Raitanen, Marina (2022)
  Mål: Syftet med avhandlingen var att se och jämföra likheter och skillnader i läroplanerna i Finland och Sverige. I frågor som berörde bland annat genus och jämställdhet och ämnen kopplat till det. Genom att se hur sådana frågor togs upp visar det i sin tur hur skolan förebygger fördomar och motverkar diskriminering. Sverige kändes öppnare inom ämnet genus. Målet var att kunna jämföra resultaten och föra fram en slutsats och diskutera det. Metoder: Avhandlingen har använt sig av en komparativ metod och därmed jämfört Sveriges och Finlands läroplaner i vad gäller jämställdhet, genus och diskriminering. Analysen var en komparativ, jämförande analys. Resultat och slutsatser. Som helhetssyn kunde man se att likheterna var fler än skillnaderna. Båda ländernas läroplaner hade ett liknande sätt att hantera frågorna. Diskriminering togs dock inte upp särskilt mycket i någon av läroplanerna. Det finns mycket likheter i läroplanerna men även skillnader där till exempel Finland beskriver ämnena i inledningen och Sverige i specifika ämnen. Genus nämns inte i någondera och bland annat i den frågan finns det förbättringspotential till framtida läroplaner.
 • Mickos, Sara (2021)
  Mål. Normer gällande kön och genus samt stereotypier om hur man kan och får vara som kvinna eller man finns i flera aspekter av samhället, till exempel kläder, yrken och litteratur. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik ska pedagogerna se till att barnen får en genussensitiv undervisning och ges möjligheter som inte är styrda av barnets kön. Det här kan till exempel göras genom att erbjuda varierande barnlitteratur. Syftet för den här studien är att undersöka hur de olika könen beskrivs i barnlitteraturen samt om det förekommer normativt tänkande kring dem. Forskningsfrågorna som ställs är: 1. Hur beskrivs könsroller i barnlitteraturen? 2. Hur beskrivs könsuttryck i barnlitteraturen? 3. Hur ser fördelningen mellan könen ut i barnlitteraturen? Målsättningen för studien är att få en bättre bild av hur utbudet av litteratur på daghem kunde utvecklas för bredare mångfald. Metoder. Studien är kvalitativ och gjordes som en systematisk litteraturstudie. Materialet består av 11 vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet kön/genus och barnlitteratur. Materialet hittades och analyserades systematiskt utgående från de forskningsfrågor som hade ställts för den här studien. Resultat och slutsatser. Resultatet visade att kvinnliga och manliga karaktärer ofta beskrivs på olika sätt i barnlitteraturen och ofta med stereotypa könsroller och könsuttryck. Fördelningen av karaktärer är också ofta ojämn. Beskrivningarna gäller till exempel vilka yrken och aktiviteter som karaktärerna gör i böckerna och hur de ser ut. Det här resultatet kan användas för att granska hurdana bilder av pojkar/män och flickor/kvinnor som visas i barnlitteraturen.
 • Lundberg, Victoria (2019)
  Goal: Previous studies have shown that teachers construct gender roles in school and have different expectations for girls and boys, although the new curriculum, as well as a change in gender equality law, emphasizes that one should treat everyone equally and work against traditional gender roles. According to the socialization model, children learn about suitable behavior based on adults' reactions. Studies have also shown that there are differences between boys and girls, but some believe that differences between individuals are nevertheless greater and that children should not be grouped according to sex. Earlier research addresses that an equal school requires knowledge, reflection on one's own unconscious thoughts about boys and girls and a willingness to work for gender equality. The purpose of this thesis is to get acquainted with teachers' perceptions of gender roles and how teachers construct them in school. Methods: The study was conducted as a systematic literature review, where the databases Helka, Academic Search Complete and ERIC (Proquest) were used to find relevant data. After the relevant data had been collected, a content analysis of the material was made and some themes were dealt with: teachers' expectations and perceptions about gender roles, interaction between teachers and pupils, teachers' knowledge regarding gender roles and how to create an equal school. Results and conclusions: The result suggested that most teachers have relatively egalitarian views on boys and girls, but more traditional in certain issues. Many studies also pointed to a lack of knowledge regarding gender equality, and an indifference to familiarizing themselves with the subject. Teachers constructed gender roles in school through their language, either by suggesting that something was not appropriate for one sex, or by not criticizing the prevailing gender roles. The studies also addressed the teacher's role in gender equality work, that it is often up to the teacher to criticize and oppose traditional gender roles in order for a school to become equal.