Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "rahan jakautuminen"

Sort by: Order: Results:

  • Kolmonen, Mari (2020)
    Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja analysoida lapsiperheissä tapahtuvaa käytettävissä olevien rahojen hallinnoimista puolisoiden kesken ja sen vaikutuksia lapsiperheiden sisällä. Tutkimustehtävänä oli myös tulkita mahdollisia erilaisten rahan hallinnointimuotojen ja niiden vaikutuksien yhteyksiä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet erilaisia rahan hallinnoinnin muotoja, mistä on aiheutunut lapsiperheissä positiivia ja negatiivisia vaikutuksia, mitä tämän tutkielman tavoitteena on syventää. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin keräämällä kahdesta internetin perheaiheisiin keskittyneistä keskustelupalstoista aineistoksi rahan hallinnoimiseen liittyneitä keskusteluja tietyllä aikavälillä. Aineisto koostui 33 keskustelusta, joissa kommenttien määrä vaihteli viiden ja 503 välillä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Perheissä rahaa hallinnoitiin omien tilien, yhteisten tilien sekä näiden yhdistelmällä eli yhteisten ja omien tilien avulla. Puolisoiden erot rahankäytössä ja rahaan liittyvässä päätöksenteossa edistivät perheessä erillisten tilien käyttöä. Kun taas vanhempien saman tyyppinen rahankäyttö näytti lisäävän yhteisten tilien käyttöä. Omista tileistä huolimatta perheissä korostui yhteisöllinen näkemys eli rahat ovat yhteisiä, mikä näkyi myös yhteisten tilien taustalla. Omien ja yhteisten tilien kohdalla ainoastaan omissa tileissä korostui yksilöllinen ja riippumaton näkökulma. Vaikutuksina erilaisista hallinnointimuodoista nousi esiin riitely tai sen puuttuminen, tyytyväisyys sekä samanlainen tai eritasoinen elintaso. Samantasoinen elintaso koettiin tavoiteltavaksi kaikissa hallinnointimuodoissa. Eritasoista elintasoa ja riitelyä havaittiin silloin, kun rahoja ei hallinnoitu yhteisillä tileillä esimerkiksi hoitovapaan aiheuttaman muutoksen myötä. Tyytyväisyyttä ja riitelemättömyyttä havaittiin kaikissa hallinnoinnin muodoissa. Jokaisen perheen onkin löydettävä itselleen sopivin hallinnointimuoto, sillä se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi itselle.