Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "raittius"

Sort by: Order: Results:

  • Vaateri, Irja (2022)
    Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaiseksi alkoholinkäyttöään vähentäneet tai sen kokonaan pois jättäneet kokevat oman, lähipiirinsä sekä yhteisen hyvinvoinnin. Jaottelu yksilöön, kotitalouteen ja yhteiseen perustuu arjen hallinnan laadulliseen sisältöön, ja erityisesti toiminnan päämäärän ulottuvuuteen ja sen tasoihin. Kokeilevan alkoholiton elämäntyyli on ilmiönä tuore, ja sitä on tutkittu toistaiseksi vähän. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmäksi valittiin teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimusaineistona oli neljä noin puolen tunnin jaksoa Darravapaana -podcastin julkaistuista jaksoista. Tutkimusaineisto kuunneltiin kahteen otteeseen, ja toisella kuuntelukerralla tutkimuskysymyksen kannalta olennaiseksi tulkitut puheenvuorot litteroitiin kiinnittämättä huomiota täytesanoihin, äänenpainoihin ja muihin kuin sisällöllisiin ominaisuuksiin. Litteraatit luokiteltiin teoriaohjaavasti aineistosta nostettuihin yksilön hyvinvoinnin päämäärän alaluokkiin sekä yhteen kotitalouden hyvinvoinnin päämäärän alaluokkaan, jonka jälkeen tutkimusaineisto analysoitiin ja tutkimustulosten pohjalta tehtiin pohdinta teoriaohjaavasti. Tutkimusaineiston perusteella havainnot alkoholittomasta elämästä keskittyvät yksilön hyvinvoinnin päämäärään. Tulos ei ole yllättävä huomioiden kokeilevan alkoholittomuuden yhteys niin kutsuttuun wellness-ilmiöön. Kaikki tutkimusaineistossa esiintyvät keskustelijat olivat luopuneet alokoholista kokonaan, jolloin tutkimustulokset voisivat olla poikkeavat alkoholinkäyttöä vähentäneiden, mutta ei kokonaan lopettaneiden keskuudessa. Tutkielman toistaminen toisenlaisella tutkimusaineistolla, kuten haastattelulla, voisi kuitenkin tuoda esiin myös muunlaisia tuloksia. Laajempien yleistysten tekemiseksi lisätutkimus aiheesta ja sen yhteydestä arjen hallinnan toiminnan päämäärään laadullisena ulottuvuutena on perusteltua.