Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "rajavyöhyketoiminta"

Sort by: Order: Results:

  • Määttälä, Essi (2021)
    Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa esi- ja alkuopettajien välistä yhteistyötä lähestytään relationaalisen asiantuntijuuden kautta. Relationaalinen asiantuntijuuden käsite on yksi tapa lähestyä ja määritellä asiantuntijuutta. Tutkimukseni tavoitteena on kuvailla, miten esi- ja alkuopettaja rakentavat relatioonalista asiantuntijuutta alkuluokkatoiminnassa sekä, mitkä tekijät edistävät tai vaikeuttavat relationaalisen asiantuntijuuden rakentumista. Tutkimus kohdistuu opettajien työelämässä saatuihin kokemuksiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kahden eri instituution ammattilaiset voivat rakentaa yhteistä uutta tietoa rajapinnoilla, mikäli niitä tunnistetaan ja ylitetään. Menetelmät. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena (case study research), jonka tehtävä on kuvailla yksittäistä tapahtumaa. Tutkimukseen valikoitui esi- ja alkuopettaja, jotka toteuttivat vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Opetusryhmästä käytettiin nimitystä alkuluokkatoiminta, ja siihen osallistuivat esiopetusikäiset sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat. Opettajien haastattelut toteutettiin sähköpostihaastatteluna. Tutkimuksen analyysin muotona on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Aineiston analyysi eteni Tuomen ja Sarajärven (2018) esittämän kolmivaiheisen prosessin mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa esi- ja alkuopettajien yhteistyötä kuvattiin erilaisten pääkategorioiden avulla. Aineistosta nousevia yhteistyötä kuvainnollistavia käytänteitä olivat yhteissuunnittelu, yhteisopettajuus, yhteisten tavoitteiden asettaminen, työn arviointi ja vuorovaikutus. Näitä aineistosta nousevia kategorioita tukee Edwardin (2011) laadukkaan yhteistyön määritelmä, jonka mukaan eri instituutioista tulevien ammattilaisten tulee sekä rakentaa että käyttää yhteistä tietoa. Tämän lisäksi tutkimuksessa ilmeni kaksi selkeää ilmiötä, jotka joko edistivät tai vaikeuttivat relationaalisen asiantuntijuuden rakentumista.