Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "rajoitukset"

Sort by: Order: Results:

  • Lähteenmäki, Iida (2022)
    Tutkielman tarkoituksena on tutkia vuonna 2020 keväällä alkaneen koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitusten vaikutuksia työssäkäyvien suomalaisten aikuisten arkirutiineihin. Tutkielman teoreettinen viitekehys sisältää monipuolista käsittelyä arjen eri toiminnoista ja sen muodostumisesta sekä koronapandemiasta ja sen vaikutuksista suomalaisten arkeen. Arjen rutiineilla tarkoitetaan arkipäivinä tapahtuvia toistuvia toimintoja. Aiemmat tutkimukset aiheesta ovat osoittaneet koronakriisin vaikuttaneen arkielämän toimintoihin. Tutkimuskysymys on ”Miten koronapandemian aikaiset rajoitukset vaikuttavat suomalaisten työssä käyvien aikuisten arjen rutiineihin?”. Tutkimuksen tekeminen on ajankohtaista koronapandemian vaikutusten kentällä liittyen arkeen. Aiheen tutkiminen on vielä suhteellisen uutta. Tutkielman on toteutettu laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin strukturoidulla verkkokyselyllä. Kysely julkaistiin sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram). Merkittävin osa kyselyyn vastanneista asuivat Uudellamaalla, jossa normaalia arkea rajoittavia rajoituksia oli eniten. Vastauksia lomakkeeseen tuli yhteensä 23, joista valideja vastauksia oli yhteensä 18. Kysely oli auki viikon ajan. Aineisto analysoitiin laadullisella teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Vastaukset jaoteltiin kahteen pääluokkaan, jonka avulla pystyttiin tekemään johtopäätöksiä saaduista vastauksista. Tutkimustuloksista saatiin selville, millaisia vaikutuksia koronaviruspandemian aikaisilla rajoituksilla oli kokopäivätyössä käyvien arkeen ja sen toimintoihin. Suurin osa vastaajista koki rajoitusten muuttaneen arkeaan ja vaikuttaneen negatiivisesti elämänlaatuunsa. Sosiaalinen kanssakäynti väheni ja osalla työskentely siirtyi työpaikalta kotiin. Osalla vastaajista ei ollut mahdollisuutta tehdä töitään kotoa käsin. Kotonaoloaika lisääntyi kaikilla vastaajilla. Monet joutuivat luopumaan harrastuksistaan kokonaan. Osa vastaajista kuitenkin koki rajoitusten takia enemmän kotiin siirtyneen arjen mielekkääksi, koska aikaa perheen kesken oli enemmän. Jatkotutkimukselle on vielä tarvetta aihetta tutkiessa, kuten sukupuoliroolien vaikutuksista.