Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "rakennetekijät"

Sort by: Order: Results:

  • Saranpää, Katriina (2020)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä mielipidekirjoitukset kertovat suomalaisen var-haiskasvatuksen laadusta. Tutkimuksen teoriassa hyödynnettiin vahvasti Kansallisen koulutuk-sen arviointikeskuksen vuonna 2018 kehittämää varhaiskasvatuksen laadun arvioitimallia ja keskityttiin siinä esiteltyihin laadun rakennetekijöihin. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja aineistona käytettiin kolmeatoista ajankohtaista Helsingin Sa-nomien mielipidekirjoitusta varhaiskasvatukseen laatuun liittyen. Aineistoa analysoitiin teoria-ohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa huomattiin, että henkilöstön koulutustaso, saatavuus sekä henkilöstömitoitus näyttäytyivät merkittävimpinä varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavina rakennetekijöinä. Lapsi-ryhmien koon tai rakenteen vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun ei korostunut. Varhaiskasva-tuksen työaikarakenteilla oli vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun. Varhaiskasvatuspalvelui-den riittävyyteen saatavuuteen ja inklusiivisuuteen liittyen tutkimuksessa ilmeni, että etenkin pedagogisen toiminnan tasolla on tärkeää, että lapsilla on oikeus pysyviin ihmissuhteisiin ja turvalliseen ympäristöön varhaiskasvatuksessa.