Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "vaarallinen leikki"

Sort by: Order: Results:

  • Annila, Veikka (2023)
    Lasten vaarallisista leikeistä ei ole juurikaan suomenkielistä tutkimusta. Vaaralliset leikit voidaan määritellä jännittäviksi ja haastaviksi leikeiksi, joissa on mahdollisuus fyysisiin vahinkoihin. Kansainvälisissä tutkimuksissa ilmiö näyttäytyy nimellä ”risky play”. Tutkimusaiheesta löytyy paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta kotimaista tutkimusta ei ole ilmeisesti tehty. Vaarallisten leikkien ilmiötä on tutkinut etenkin Ellen Beate Hansen Sandseter norjalaisessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tässä tutkimuksessa perehdyn siis lasten vaarallisten leikkien ilmiöön. Tutkimustehtävänäni on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä ja käsityksiä näistä lasten vaarallisista leikeistä. Perehdyn myös siihen, millaisia riskejä näyttäytyy lasten ulkoleikeissä, jotka kuuluvat osaksi lasten vaarallisia leikkejä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Aineistonanalyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua, mutta tutkimuksessani oli teoriaohjaavan sisällönanalyysin elementtejä. Aiemmat tieteelliset tutkimukset vaikuttavat tutkimukseni taustalla ohjaten tutkimustani tiettyyn suuntaan. Tutkimustani varten haastattelin kahta varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastateltavat poikkesivat toisistaan työpaikkojensa, eli päiväkotien, erilaisuutensa takia. Päiväkotien lähi- ja oppimisympäristöt, painotteisuudet ja sijainnit poikkesivat toisistaan merkittävästi. Haastattelut toteutettiin kasvotusten puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavat kuvasivat lasten ulkoleikeissä esiintyvän monenlaisia riskejä. Osa riskeistä oli tuttuja Sandseterin (2007) tekemästä tutkimuksesta, jossa hän käsitteellistää lasten vaaralliset leikit yhteen. Haastateltavat kuvasivat myös riskejä, joita Sandseter (2007) ei ollut kategorisoinut. Suhtautumistapoja lasten vaarallisiin leikkeihin oli useita. Suhtautumistavat vaihtelivat paljolti siitä, mistä riskistä keskusteltiin. Haastateltavien puheessa yleisin suhtautumistapa oli ratkaiseva ja mahdollistava suhtautumistapa. Lasten vaaralliset leikit ja niihin liittyvät riskit nähtiin luonnollisina osina varhaiskasvatusta ja lasten elämää. Niiden nähtiin tuottavan enemmin positiivisia, kuin negatiivisia vaikutuksia. Erilaisten pedagogisten menetelmien ja ratkaisujen avulla lasten vaaralliset leikit pystytään mahdollistamaan varhaiskasvatuksessa.