Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "well-being at work"

Sort by: Order: Results:

  • Matikka, Anniina (2017)
    The purpose of my research was to find out Riihimäkis municipal nurserys kindergarten teacher experience of their mental well-being. My research questions are: What affect about nurserys kindergarten teachers mental well-being? Where did kindergarten teachers get their strength mental wellbeing? What things kindergarten teachers experience challenging or hard for mental well-being now and future? While watching the media and after listening to working in the field, I notice a lot of discussion about kindergarten teachers mental well-being. Because of this I was interested on the subject. I wanted to research what are typical problem areas about kindergarten teachers mental well-being, in other words what things affects mental well-being, give strength or make working hard, and what can be done for things. My research was done by oriented theory, and using a semi-structured questionnaire, which participated 25 kindergarten teachers. My reseach was qualitative and my approaches was phenomenographic. The results showed that mental well-being in job encourage positive atmosphere, ac-ceptance of diversity and appreciation of another work. People hoped open discussion be-cause speechlessness and failure to handle matters affects interaction problems and nega-tive atmosphere. Teachers think that good atmosphere, working interrelationships and struc-tural factors affects mental well-being at job. Good atmosphere is supportive and relaxed. There should be suitably humor. Structural factors are exemple working shift and clear divi-sion of labor. There should be time for interaction, in work community, with childrens parent and with children. Noise and hurry is things that affects hard time. These affects stress and feeling of inadequacy. Teachers told that there is too much work out of group, and that dis-turps working time with group. It is very difficult to carry out high quality early childhood edu-cation in hurry. They try to control stressing situations that they take care of themselves like identify their own resources and being gracious themselves. They try to handle things in main thing first and they try to anticipate and organize again at need. Successful experience, others support, positive feedback, childrens joy and when they see childrens development, gives power and meaning for job.
  • Åhman, Monica (2019)
    Aims. The aim of my bachelor thesis was to compile a descriptive literature review about information of previous studies of work engagement and job demands and resources researches. Well-being at work and coping at work are socially important issues, as work is an essential part of the lives of the majority of the population. Work engagement is a positive concept related to the well-being at work that provides information of well-being at work through the meaning of work. The job demands and resources model is a work property model which is designed to take into account the health and well-being of employees by evaluating work requirements and work resources. In my bachelor thesis I review work engagement, the factors that generate it, its effects and the relationship between job demands and resources with work engagement. My research questions are 1) which factors are making work engagement, 2) what are work engagement effects and 3) what is the relationship between job demands and resources with work engagement? Methods. I did my thesis as a descriptive literature review. My material consisted of nine peer-reviewed scientific article collected from the Helka database and two productions which are based on work engagement from Julkari database. The analysis was carried out as a content analysis, by striking out the material and compiling a table of data in relation to the research questions. Results and conclusions. Based on the results, in particular interaction with others can be seen as generating work engagement. Other factors that generates work engagement are changes in working life and independent decision making. The positive effects of work engagement are its adherence between people and positive work engagement through factors that generates work engagement. Based on the articles job demands and resources are related to work engagement, and resources are positively connected to the work engagement. Job demands are related to burnout in the long term. Resources which specially came up were different positive interactions.
  • Niemikorpi, Jutta (2020)
    Varhaiskasvatushenkilöstö on ollut paljon esillä julkisessa keskustelussa, ja heidän työhönsä luodaan paineita ja odotuksia monelta eri taholta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää varhais-kasvatushenkilöstön työstressitekijöitä. Tutkimuskysymykseni olivat 1) Miten työstressi muo-toutuu ja 2) Mitkä kuormitustekijät aiheuttavat työstressiä varhaiskasvatushenkilöstölle. Aihetta lähestyttiin ensin tarkastelemalla työstressiä ja työstressitutkimusta yleisellä tasolla. Työstressi on laaja käsite ja siihen liitetään yleensä kolme käsitettä: stressitekijät, stressireak-tiot sekä yksilön ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Stressitekijöitä ovat mm. psykososiaa-liset, fyysiset ja yksilölliset kuormitustekijät. Tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvattajien työstressiä erityisesti psykososiaalisten stressitekijöiden näkökulmasta. Työelämän psyko-sosiaaliset stressitekijät sisältyvät työn sisältöön ja työssä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Esimerkiksi kiire, epäselvä työnkuva, organisaatiomuutokset, palkkaus ja vuorovaikutussuh-teet ajatellaan kuuluvan psykososiaalisiin stressitekijöihin. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa käytettiin aihepiiristä löytyviä artikkeleita, tutkimuksia ja kirjoja. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia analysoimalla ja yhdistelemällä eri aineistoja. Tutkimukset osoittavat, että henkilöstö- ja aikaresurssit ovat merkittävä stressitekijä varhais-kasvattajille. Kiire aiheuttaa tunneuupumusta varhaiskasvattajille, kun pedagogista työtä ei pystytä tekemään tarpeeksi hyvin. Lisäksi palkkaus ja alan heikko arvostus kuormittavat työntekijöitä.