Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "work well being"

Sort by: Order: Results:

  • Toukola, Annumaiju (2023)
    Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia työhyvin-voinnista. Varhaiskasvatus on ollut paljon esillä mediassa ja keskustelussa on ollut muun muassa alalla vallitsevat epäkohdat ja haasteet, sekä huoli niin lasten kuin aikuistenkin turvallisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat oman sekä yleisesti varhaiskasva-tuksen opettajien keskuudessa vallitsevan työhyvinvoinnin tilan tällä hetkellä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin millaiset tekijät edistävät ja heikentävät varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointia ja millainen merkitys niillä on työnteossa varhaiskasvatustyössä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena keväällä 2023. Tutkimuksen aineisto kerättiin e-kyse-lylomakkeella. E-kysely jaettiin ammattiryhmän Facebook-ryhmässä nimeltä ”Varhaiskasvatuksen opettajat”. Kyselyyn vastasi 14 varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevää henkilöä. Aineiston avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin, joiden tavoitteena oli selvittää miten varhaiskasvatuksen opet-tajat kokevat oman työhyvinvointinsa tilan tällä hetkellä, sekä millainen kokemus heillä on yleisesti varhaiskasvatuksen opettajien keskuudessa vallitsevasta työhyvinvoinnin tilasta tällä. Lisäksi tutki-muksessa selvitettiin mitkä tekijät edistävät ja heikentävät varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvoin-tia ja millainen merkitys niillä on työntekoon varhaiskasvatustyössä. Tutkimuksessa selvisi, että varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat yleisen alalla vallitsevan työhyvinvoinnin tilan selvästi heikommaksi kuin omansa. Yksilöiden työhyvinvoinnin tilan arviot näyttäytyivät moninaisena, osalla heikompana ja osalla lähelle erinomaista. Yleisellä tasolla työhyvinvointi nähtiin suhteellisen heikkona. Vastausten perusteella päiväkotikohtaisia eroja varhaiskasvatuksen laadussa ja toiminnassa on suuresti, mutta epäkohtia sekä haasteita kuitenkin voidaan löytää lähes kaikkialta. Vastaajat kokevat, että työhyvinvointi vaikuttaa työhön varhaiskasvatuksessa monella tapaa. Työssään viihtyvät iloitsivat esimerkiksi toimivasta tiimistä ja kannustavasta ilmapiiristä, kun taas työstään väsyneet nostivat esiin muun muassa epäammattimaisen tiimin ja haasteet palautumisessa. Merkittävimpinä työhyvinvointia edistävinä tekijöinä pidettiin työkavereita, hyvää esimiestyötä ja työyhteisön yleistä ilmapiiriä. Merkittävimmiksi työhyvinvointia heikentäviksi tekijöiksi taas nostettiin henkilöstövaje, vähäinen esimiehen tuki ja suuret ryhmäkoot. Tutkimus antoi todenmukaista tietoa kyselyyn vastanneiden kokemuksista työhyvinvoinnista. Vaikka tulokset olivatkin yksilöiden vastauksia, niistä voidaan päätellä varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin tilaa myös laajemmin.