Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Kuusela, Karoliina"

Sort by: Order: Results:

  • Kuusela, Karoliina (2022)
    Digitaalisia teknologioita hyödynnetään lisääntyvästi kansalaisosallistumisen vahvistamisessa sekä vahvan ja osallistuvan demokratian toteuttamisessa. Tämän niin sanotun e-osallistumisen tai digitaalisen osallistumisen päämääränä on aktivoida kansalaisia ja madaltaa osallistumiskynnystä sekä rohkaista heitä keskusteluun julkisen hallinnon kanssa. Teknologiset ratkaisut lupaavat tiiviimmän ja reaaliaikaisenkin keskusteluyhteyden hallinnon ja kansalaisten välillä. E-osallistuminen koetaan myös ratkaisuna maaseuduille tyypillisten niukkenevien resurssien ja pitkien etäisyyksien haasteisiin. Kiinnostus e-osallistumiseen on tutkimusten mukaan kuitenkin vähäistä. Osallistumista tukevia teknologisia ratkaisuja olisi tarjolla, mutta niiden hyödyntämiseen ei olla innostuttu kunnissa. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, kuinka kuntaorganisaation viranhaltijat kokevat kuntalaisten osallistumisen sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia he liittävät e-osallistumisen teknologisiin ratkaisuihin. Tutkimusaineisto koostuu 11 teemahaastattelusta, jotka kerättiin Mikkelin kaupungin eri palvelualueita edustavilta viranhaltijoilta. Haastattelupuhe on sosiaalisesti rakentunutta ja aineistoa tarkasteltiin teoriasidonnaisesti kehysanalyyttisella otteella. Analyysissa selvitettiin keskeiset osallistumiseen liittyvät kehystämistavat viranhaltijoiden näkökulmasta. Haastateltavat puhuivat osallistumisesta velvollisuuksien kehyksessä ja käytäntöjen kehyksessä. Vaikka osallistumista pidettiin tärkeänä, ristivetoa esiintyi velvollisuuksien (kuntalaki ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet) ja käytäntöjen (nykyiset toimintakulttuurit ja niukat resurssit) välillä. Edustuksellisen päätöksenteon ja kuntalaisten osallistumisen suhde osoittautui kitkaiseksi. Myös kuntalaisten näkökulmaa ja mielekkäitä osallistumisen tapoja olisi tulosten mukaan kehitettävä. Lisäksi kuntaorganisaatioiden nykyiset toimintakulttuurit kaipaavat osallistumisen huomioon ottavaa uudistamista ja riittävän resursoinnin varmistamisen.