Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "earthworms"

Sort by: Order: Results:

  • Höglund, Eiko (2022)
    Kiihtyvän ilmastonmuutoksen aikana on entistä tärkeämpää löytää tapoja vähentää päästöjä ja sitoa hiiltä. Biohiilen käyttö on yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, ja sillä on potentiaalia parantaa maatalouden satoja. Ennen kuin biohiilen käyttö voi yleistyä, sen mahdolliset ulkoisvaikutukset, kuten vaikutukset maaperän eliöstöön, on kuitenkin ensin selvitettävä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin biohiilen käytön vaikutuksia mikrobien suhteelliseen runsauteen, kastematoyhteisöihin ja mikrobibiomassaan. Vain lauhkean ja boreaalisen vyöhykkeen kenttätutkimukset olivat osana tutkimusta. Biohiilen vaikutukset mikrobiryhmien suhteelliseen määrään selvitettiin kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsaus tehtiin myös selvittäessä biohiilen vaikutuksia kastematoihin. Biohiilen vaikutukset mikrobibiomassaan selvitettiin meta-analyysillä. Meta-analyysissä käytetyt tutkimukset luokiteltiin muuttujien, kuten biohiilen raaka-aineen, pyrolyysilämpötilan, maaperän pH:n, SOC:n, maaperän rakenteen ja biohiilen levitysmäärän perusteella. Tätä kautta voitiin selvittää, voisiko jokin näistä muuttujista selittää meta-analyysin tulokset. Mikrobien suhteellisen runsauden havaittiin muuttuvan biohiilen lisäyksen myötä, mutta reagoivat organismiryhmät vaihtelivat suuresti ja vaikutus yleensä haihtui ajan myötä. Biohiilen lisääminen ei vaikuttanut kastematoihin merkittävästi. Meta-analyysien tulokset viittaavat siihen, että biohiilellä ei myöskään ole merkittävää vaikutusta mikrobien kokonaisbiomassaan. Eri muuttujilla tehdyt meta-analyysit viittaavat siihen, että biohiilen lisäyksellä on positiivisin vaikutus mikrobien biomassaan happamissa maaperissä, joissa on karkea rakenne ja korkea SOC-pitoisuus, kun biohiiltä tuotetaan 500 °C–700 °C:ssa ja levitetään määrinä, jotka ovat suurempia tai yhtä suuri kuin 30 t ha-1. Biohiilen raaka-aineella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että mikrobi- ja kastematoyhteisöt pysyvät yleensä vakaina biohiiltä käytettäessä. Tämä mahdollistaisi biohiilen käytön mm. hiilen sitomiseen ja maaperän hedelmällisyyden lisäämiseen maaperän eliöstöä vahingoittamatta. Lisätutkimusta kaivataan kuitenkin erityisesti boreaalisilla alueilla sekä biohiilen ja pääviljelykasvin mahdollisista vuorovaikutuksista. Tutkia kannattaisi myös mahdollisuuksia käyttää biohiiltä yhdessä muiden orgaanisten käsittelyjen, kuten lannan tai kompostin kanssa biologisen monimuotoisuuden ja sadon parantamiseksi.