Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "käyttäytymismuutostekniikat"

Sort by: Order: Results:

  • Pudas, Hannele Maria (2023)
    Tässä työssä tutkin, minkälaiset käyttäytymistä määrittävät tekijät koetaan esteiksi biojätteen lajittelulle sekä mitkä ihmisryhmät lajittelevat biojätteensä passiivisemmin kuin toiset HSY:n alueella. Analysoin tutkielmassani kyselytutkimusaineistoa klusterianalyysin avulla, jonka perusteella etsin mahdollisia lajittelua estäviä tekijöitä ja tarkastelen vastaajien demografisten tekijöiden jakaumaa passiivisten ja aktiivisten lajittelijoiden joukoissa. Lisäksi hyödynnän ympäristöpsykologian teorioita ja tutkimusta ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen kannustamisesta. Tätä teoriataustaa ja tuloksiani soveltamalla ehdotan mahdollisia interventioita, joiden avulla voidaan tehostaa kotitalouksien biojätteen lajittelua pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Biojätteen lajittelu kotitalouksissa on tärkeää, sillä lajitellulla voidaan lisätä jätteiden hyötykäyttöä, mikä edistää kiertotaloutta Suomessa. Biojäte on erityisen tärkeä jätelaji kierrättää, koska kompostoinnin ja mädätyksen avulla siitä saadaan lopputuotteina uusiutuvaa biokaasua, josta tuotetaan energiaa sähkönä yhteiskunnan tarpeeseen, sekä ravinnerikasta multaa, jota voidaan hyödyntää maanviljelyssä ja viherrakentamisessa keinolannoitteiden korvaajana. Kotitalouksissa syntyvä orgaaninen jäte sisältää runsaasti typpeä, joten biojätteen lajittelu edistää myös ekologisesti kestävää typen kiertoa. Analysoin työssäni HSY:n kuluttajakäyttäytymiskyselyn vastauksia monimenetelmällisesti hyödyntämällä kvantitatiivista klusterianalyysia sekä kvalitatiivista teema-analyysia. Tulosteni perusteella havaitaan, että passiivisten lajittelijoiden vastauksissa korostuu lajittelun vaivalloisuus, tiedonpuute sekä paikalliset deklaratiiviset normit käyttäytymistä rajoittavina tekijöinä. Lajitteluesteiden tunnistaminen ja kuvaileminen auttaa arvioimaan mahdollisia käyttäytymismuutostekniikoita, joilla kannustaa asukkaita lajittelemaan biojätteensä paremmin. Tuloksistani voidaan päätellä, että proseduraalisen tiedon saaminen, lajittelun ympäristövaikutuksista oppiminen sekä lajittelun helpottaminen voivat kannustaa asukkaita lajittelemaan biojätteensä huolellisemmin. Löydösten perusteella voidaan kohdentaa viestinnässä ja kampanjoinnissa käytettäviä tekniikoita, jolloin niillä voidaan tehokkaammin kannustaa ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen ja saadaan HSY:n alueen lajitteluaste nousemaan biojätteen osalta.