Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "road verge"

Sort by: Order: Results:

  • Tommila, Taika (2024)
    Kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästöjen vähentämistä, mutta myös kaupunkien kas-villisuuden hiilivarastojen kasvattamista. Kaupunkikasvillisuuden hiilivarastojen tutkimus on kuitenkin vähäistä ja erityisesti kaupunkipensaiden on puutteellista. Pensaat ovat kuitenkin yksi käytetyimmistä kasvillisuustyy-peistä kaupunkialueilla, ja sen vuoksi niiden hiilivarastojen selvittäminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa tien-pientareet on tunnistettu potentiaalisiksi alueiksi kasvattaa Helsingin kaupungin kasvillisuuden hiilenvarastoja. Tienpientareilla kasvaa usein nurmikkoa, jolla on heikko hiilenvarastointikyky. Tämän takia tässä tutkimuksessa ehdotetaan tienpientareilla kasvavien nurmikoiden vaihtamista pieniin pensaisiin, jotta hiilenvarastointikapasi-teettia voitaisiin kasvattaa. Tässä tutkimuksessa käytettiin kuivapainomittausmenetelmää kymmenen eri kaupunkipensaslajin kuivapainojen ja hiilenvarastojen mittaamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös pensaiden biomassan jakautumista ylä- ja alapuolisten osien välillä. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittiin mahdollisuutta käyttää pensaiden kokoindeksiä niiden biomassan arvioinnissa, mikä voisi nopeuttaa pensaiden hiilivarastojen tutkimusta tulevaisuudessa. Tämän lisäksi tässä tutkimuksessa laskettiin, kuinka paljon enemmän hiiltä saataisiin varastoitua, jos kaikki Helsingin tienpientareiden nurmikot vaihdettaisiin pieniin pensaisiin. Kolmen tapausesimerkin avulla laskettiin tarkempi pinta-ala, johon pensaat voitaisiin istuttaa, ja siten myös tarkempi hiilenvarasto. Tapausesimerkeissä huomioitiin tieturvallisuuden asettamat rajoitteet pensasistutuksille. Pensaiden hiilenvarastot vaihtelivat merkittävästi eri lajien välillä. Suurimmalla osalla pensaista biomassaa oli eniten yläpuolisissa osissa, mutta oli myös lajeja, joilla juuret muodostivat suurimman osan biomassaa. Kaikista tutkituista pensaista 75 %:lla havaittiin korrelaatiota kokoindeksin ja biomassan välillä. Helsingin tienpientareet, joissa kasvaa nurmikkoa, kattavat yli 1 % kaupungin maapinta-alasta. Jos koko tutkimusalueen nurmikot vaih-dettaisiin pieniksi pensaiksi, hiilen varasto kasvaisi yli 23-kertaiseksi. Tapausesimerkkialueilta saatiin pensaiden osalta yhtä lupaavia tuloksia, vaikka niiden pinta-aloja oli pienennetty. Nurmikot kattavat suuren osan kaupunkien avoimista viheralueista. Niiden käyttäminen nykyisellä mittakaavalla on kuitenkin tarpeetonta, vaikka ne tarjoavatkin tärkeitä hyötyjä kuten avarat tilat ja estetiikkaa. Pensaiden istut-taminen tienvarsille lisäisi aluksi kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä se voisi johtaa kunnossapitosäästöihin, sillä pensaat eivät vaadi jatkuvaa leikkaamista niin kuin nurmikot. Lisäksi pensaiden käyttäminen tienvarsilla tuottaisi monipuolisempia ekosysteemipalveluita verrattuna nurmikoihin, mikä mahdollistaisi paremman sopeu-tumisen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.