Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Väisänen, Outi"

Sort by: Order: Results:

  • Väisänen, Outi (2020)
    Vapaa ryhmäporsiminen ja -imetys on Suomessa harvinainen käytäntö sikatiloilla, eikä siitä ole vielä olemassa kotimaista tutkimustietoa. Vapaa ryhmäporsiminen ja -imetys voidaan toteuttaa joko ”get away” -ryhmäimetyssysteeminä (GA systeemi), jossa emakko pääsee halutessaan pois porsimiskarsinasta, tai ”multi suckling”-ryhmäimetyssysteeminä (MS-systeemi), jossa kaikki porsitusryhmän emakot ja porsaat ovat samassa tilassa. Tähän lisensiaatintutkielmaan kuuluu sekä kirjallisuuskatsaus että alkuperäistutkimus, joka toteutettiin osana laajempaa väitöskirjatutkimusta. Tutkimustilalla oli käytössä vapaan ryhmäporsimisen ja -imetyksen lisäksi keskeytetty imetys porsaiden viidennellä elinviikolla sekä porsaiden vieroitus vasta yhdeksän viikon iässä. Keskeytetyllä imetyksellä pyrittiin ajoittamaan emakoiden kiimaa imetyskaudella, sillä ryhmäimetysemakoilla on todettu lisääntynyt riski tulla spontaanisti imetyksenaikaiseen kiimaan. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää, miten porsaat kasvavat tutkimustilalla, ja pohtia miten eri tekijät voivat vaikuttaa porsaiden kasvuun ja kuolleisuuteen. Hypoteesina oli, että vapaalla ryhmäimetyksellä yhdistettynä keskeytettyyn imetykseen ja myöhempään vieroitusikään saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia emakon ja porsaiden hyvinvointiin ilman, että porsaiden kasvu huononee. Emakon hyvinvoinnin on todettu lisääntyvän imetyskauden aikaisen liikkumisen mahdollistamisen kautta. Pahnueiden välisten sosiaalisten kontaktien luomisen mahdollistamisen on todettu vähentävän porsaiden aggressiivista ja ahdistunutta käytöstä vieroituksen jälkeen, parantaen porsaiden hyvinvointia. Tutkimuksen aikana syntyi 501 elävää porsasta. Punnituksia porsaan elämän aikana suoritettiin seitsemän: heti syntymän jälkeen, 24 elintunnin jälkeen, viikko ennen keskeytetyn imetyksen alkua (23 vuorokautta), keskeytetyn imetyksen alussa (30 vuorokautta), keskeytetyn imetyksen lopussa (37 vuorokautta), vieroituksen yhteydessä (63 vuorokautta) ja teurasiässä (145 vuorokautta). Kahden ensimmäisen punnituksen avulla arvioitiin myös porsaiden ternimaidon saantia. Lisäksi tutkimuksessa seurattiin porsaskuolleisuutta koko tutkimuksen ajan. Porsaiden keskiarvopainot punnituksissa olivat 1,46 kg (syntymä); 1,56 kg (24 tuntia); 6,9 kg (23 vuorokautta); 8,9 kg (30 vuorokautta); 10,7 kg (37 vuorokautta); 26,4 kg (63 vuorokautta) ja 98,6 kg (145 vuorokautta). Porsaiden keskimääräinen päiväkasvu oli koko imetyskaudella 398 g/päivä ja vieroituksesta teurastukseen 892 g/päivä. Porsaskuolleisuus imetyskaudella oli 17%, ja yleisimmäksi kuolinsyyksi kirjattiin emakon alle jääminen. Ternimaidon saanti tutkimustilalla oli keskimäärin 301,6 g/porsas. Porsaat kasvoivat koko tutkimuksen ajan hyvin verrattaessa aiempiin tutkimuksiin, joten esitetty hypoteesi hyväksyttiin. Lisäksi porsaskuolleisuus oli tutkimuksessa maltillista verrattuna aikaisempiin tuloksiin vapaasta ryhmäimetyksestä. Tulosten perusteella vapaa ryhmäporsiminen ja -imetys yhdistettynä keskeytettyyn imetykseen ja myöhempään vieroitusikään vaikuttaa varteenotettavalta vaihtoehdolta yksilökarsinaporsimiselle ja -imetykselle porsaiden kasvun ja kuolleisuuden näkökulmasta.