Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "canine distemper virus"

Sort by: Order: Results:

  • Marjoniemi, Jasmine (2021)
    Penikkatauti on morbilliviruksiin kuuluvan penikkatautiviruksen (engl. canine distemper virus, CDV) aiheuttama herkästi tarttuva maailmanlaajuisesti tavattava tauti. Koira on taudin pääreservuaari, mutta koiran lisäksi virus infektoi laajalti myös muita lajeja erityisesti petoeläinten lahkossa. Penikkatautia tavataan tavallisimmin 3–6 kuukauden ikäisillä pennuilla, mutta myös aikuisilla yksilöillä. Koiralle tauti voi olla erittäin tappava, ja sen aiheuttama kuolleisuus koirilla on infektiotaudeista maailman toiseksi suurin heti rabieksen jälkeen. Penikkataudin vastustamisessa tärkeintä on populaation riittävä rokottaminen ja laumaimmuniteetin saavuttaminen. Viimeisin koirien penikkatautiepidemia Suomessa on ollut 1990-luvun puolivälissä, jolloin pääsyynä epidemian puhkeamiselle olivat populaation riittämätön rokottaminen sekä markkinoita hallinnut heikkotehoinen rokote. Nykyään penikkatautia tavataan Suomessa harvoin, pääasiassa tapaukset ovat olleet tuontikoiriin liittyviä yksittäisiä tapauksia. Viimeisin kattava tutkimus suomalaisten koirien penikkatautivasta-aineista on toteutettu noin kaksikymmentä vuotta sitten. Populaation koon, tuontikoirien määrän ja eläinliikenteen kasvamisen myötä huoli ja kiinnostus Suomen tautitilanteesta on kuitenkin lisääntynyt monien patogeenien osalta. Tämän työn kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on luoda lukijalle kuva penikkataudista taudinaiheuttajana, kertoa sen aiheuttamasta kliinisestä sairaudesta sekä kuvailla taudin epidemiologiaa, vastustusta ja esiintymistä. Tutkimusosuuden tarkoituksena oli tutkia sekä suomalaisten että ulkomailta tuotujen koirien seerumien penikkatautivasta-ainepitoisuuksia ja täten selvittää vasta-aineettomien koirien määrä molemmissa ryhmissä. Tutkimuksen hypoteesina oli, että molemmista ryhmistä löytyy vasta-aineettomia yksilöitä, mutta Suomessa syntyneiden ja eläneiden ryhmästä vähemmän kuin Suomeen tuotujen koirien ryhmästä. Tutkimusosuudessa tutkittiin Suomessa syntyneiden ja eläneiden koirien (n=36) sekä Romaniasta ja Venäjältä Suomeen tuotujen koirien (n=36) penikkatautivasta-aineita. Tutkittavat näytteet olivat satunnaisesti valittuja Eviraan (nykyiseen Ruokavirastoon) vuoden 2018 tammi-maaliskuussa saapuneita koirien seeruminäytteitä. Laboratorio-osuus suoritettiin kesällä 2018 Eviran virologian osaston laboratoriotiloissa. Menetelmänä käytettiin seerumineutralisaatiotestiä. Tulosten taulukointiin ja vasta-aineettomien koirien määrää kuvaavan pylväsdiagrammin tekoon käytettiin Microsoft Excel©-ohjelmaa. Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys laskettiin z-testillä Epitools-sivustolla. Samalla sivustolla laskettiin myös luottamusvälit. Tuloksissa tuontikoirien ryhmässä 11 (31 %) koiralla ei ollut havaittavia vasta-aineita, kun taas Suomessa syntyneillä ja eläneillä koirilla vastaava luku oli 5 (14 %). Ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,084). Pienestä otoskoosta huolimatta tulokset kuitenkin herättävät ajatuksia siitä, onko maassamme riittävä rokotekattavuus ehkäisemään myös jatkossa mahdolliset penikkatautiepidemiat. Toistaiseksi yksittäiset tautitapaukset eivät ole kyenneet levittämään tautia Suomessa. Riittämätön laumaimmuniteettitaso yhdistettynä matkustamiseen sekä koirien tuomiseen maista, joissa penikkatauti ei ole hallinnassa, voi kuitenkin luoda riskin taudin leviämiselle myös Suomessa. Tutkimuksemme tulokset voisivat rohkaista tekemään kattavampaa tutkimusta penikkatautivasta-aineista suomalaisissa ja Suomeen tuotavissa koirissa.