Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "pahoinvointi"

Sort by: Order: Results:

  • Kuoppamäki, Ilona (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2013)
    Oksentelu ja pahoinvointi ovat eräitä tavallisimmista syistä tuoda kissa eläinlääkärin vastaanotolle. Oksentelun taustalla voi olla useita eri sairauksia ja syy voi usein jäädä avoimeksi. Oksentelun ja pahoinvoinnin estäminen on tärkeä osa oireenmukaista hoitoa, koska se voi johtaa mm. anoreksiaan, laihtumiseen ja dehydraatioon sekä muihin systeemisiin häiriötiloihin. Mahahaavat ovat suhteellisen harvinaisia kissalla, mutta mahansuojalääkkeitä tarvitaan hoitamaan tiettyjä sairaustiloja sekä ehkäisemään mahahaavoja niille altistavien sairauksien yhteydessä. Lisäksi mahansuojalääkkeet ovat osa oksentelevan potilaan oireenmukaista hoitoa. Oksennuksenestolääkkeitä on tutkittu kissalla melko vähän ja niiden käyttö perustuu usein käytännön kokemukseen ja muilla eläinlajeilla saatujen tutkimustulosten soveltamiseen. Oikean lääkeaineen valinta potilaalle vaatii tietämystä lääkeaineiden vaikutusmekanismeista, oksentamisen fysiologiasta sekä kissan fysiologisista ominaispiirteistä. Tutkimukset on tehty aiheuttamalla koe-eläimille keinotekoisesti oksentelua ja pahoinvointia joko lääkeaineilla tai simuloimalla matkapahoinvointia. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on kartoittaa eri lääkevaihtoehtoja ja pohtia niiden tieteellistä perustaa. Kissalla tavallisesti käytettäviä pahoinvoinninestolääkkeitä ovat maropitantti, prokineettisesti vaikuttavat sisapridi ja metoklopramidi, serotoniiniantagonistit ondansetroni ja dolasetroni, fenotiatsiinit proklooriperatsiini ja klooripromatsiini sekä ruokahalua stimuloiva mirtatsapiini. Näistä maropitantilla on tutkittu teho antiemeettinä kissalla. Metoklopramini toimii prokineettinä, mutta sentraalisena antiemeettinä sen teho kissalla on heikko. Sisapridi stimuloi koko ruuansulatuskanavan motiliteettia, mutta sillä ei ole lainkaan sentraalista antiemeettistä tehoa. Serotoniiniantagonistit estävät todistetusti rauhoitteiden ja solusalpaajien aiheuttamaa oksentelua. Fenotiatsiinien tehosta kissalla ei ole tieteellisiä näyttöä. Mirtatsapiini lisää todistetusti kissan ruokahalua ja sillä on lisäksi antimeettistä vaikutusta. Mahansuojalääkkeistä kissalla käytetään histamiini-2-reseptorin antagonisteja famotidiinia, ranitidiinia ja simetidiiniä, protonipumppuinhibiittori omepratsolia sekä sukralfaattia. H2-antagonistit vähentävät mahanesteen erittymistä kissalla ja famotidiini on niistä tehokkain. H2-antagonistit sopivat esimerkiksi oksentelun tai pahoinvoinnin aiheuttamaan sekundaariseen mahanesteen liikatuotantoon. Omepratsoli vähentää mahanesteen happamuutta ja sopii mahalaukun liikahappoisuutta aiheuttavien sairauksien hoitoon. Sukralfaatti ei ehkäisee mahahaavoja, mutta se edistää niiden parantumista ja sitä on syytä käyttää myös profylaktisesti potilailla, jotka sairastavat mahahaavoille altistavia sairauksia. Kirjallisuuskatsauksessa kerrottujen tietojen perusteella voidaan käytännön praktiikassa valita todistetusti tehokas antiemeetti oksentelun ja pahoinvoinnin hoitoon. Mahansuojalääkkeistä voidaan valita tehokkain tai sopivin vaihtoehto käyttöindikaation mukaan. Kliinisiä tutkimuksia lääkkeiden tehosta ja käyttöturvallisuudesta potilaskissoilla tarvitaan lisää, jotta saadaan lisätietoa siitä, miten lääkkeet toimivat eri sairauksista johtuvan oksentelun estämisessä.
  • Salmio, Sara (2020)
    Oksentelu ja pahoinvointi ovat yleisiä syitä tulla koiran kanssa eläinlääkärin vastaanotolle. Ne voivat aiheutua lukuisista eri syistä, kuten esimerkiksi myrkytyksistä, lääkeaineista, sairaustiloista tai matkustuksesta. Oksentelun ja pahoinvoinnin lääkehoitoon on useita eri vaihtoehtoja. Lääkitysvalinnan perustana tulisi ymmärtää oksentamisen ja pahoinvoinnin fysiologiaa koiralla. Olisi hyvä myös pitää mielessä oksentamisen ja pahoinvoinnin syyt ja seuraukset. Esimerkiksi oksentamisella voi olla useita haittavaikutuksia, kuten riski aspiraatioon tai vakavaan kuivumistilaan mutta toisaalta esimerkiksi vierasesine- tai myrkytysepäilyssä oksennuksenestolääkkeitä ei tulisi käyttää. Pahoinvointi on subjektiivinen tuntemus, jota usein seuraa oksentaminen. Pahoinvoinnin mekanismit eivät ole vielä kovin hyvin tunnetut ja sitä voi olla vaikea arvioida koiralla. Tällä hetkellä pahoinvoinnin arviointi ja pahoinvoinninestolääkkeiden tutkiminen perustuvat käyttäytymisen subjektiiviseen havainnointiin. Maropitantti, ondansetroni ja metoklopramidi ovat yleisesti koiralla käytettyjä lääkeaineita oksentamisen ja pahoinvoinnin hoitoon, joista maropitantilla ja metoklopramidilla on tällä hetkellä koiralla myyntilupa Suomessa. Vertailututkimusten perusteella ondansetronilla ja maropitantilla on paras teho eri aiheuttajien aikaansaamassa oksentamisessa. Pahoinvoinnin estämiseen on tutkittu lähinnä samoja lääkeaineita kuin oksentamisen estämiseen. Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja vertailututkimuksia on vain yksi. Siinä ondansetronilla oli parempi teho kuin maropitantilla ja metoklopramidilla sisplatiinin aiheuttamaan pahoinvointiin. Tällä hetkellä kirjallisuuden perusteella ei voida tehdä selkeää johtopäätöstä siitä, mikä on paras pahoinvoinninestolääke. Mahansuojalääkkeistä koirilla käytetään yleisimmin histamiini-2-reseptorin antagonisteja famotidiinia ja simetidiiniä, protonipumpun estäjää omepratsolia sekä sukralfaattia. Suomessa on tällä hetkellä myyntilupa koiralle vain simetidiinillä. Histamiini-2-reseptorin antagonisteista tehokkain lääke on famotidiini. Mainituista mahansuojalääkkeistä omepratsoli on kuitenkin tehokkain mahalaukun pH:n nostaja. Mahansuojalääkkeillä on myös mahdollisia haittavaikutuksia, kuten vaikutukset muiden lääkeaineiden imeytymiseen ja toleranssin kehittyminen. Nämä tulee pitää mielessä lääkitysvalintaa tehdessä. Kliinisiä vertailututkimuksia tarvittaisiin lisää, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä eri lääkkeiden paremmuudesta eri käyttöindikaatioissa.
  • Sahlstedt, Katja (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2017)
    Matkapahoinvointi ja matkustuspelko ovat yleisiä hyvinvointiongelmia kissoilla ja yksi merkittävimmistä kissojen hoitoonpääsyn esteistä. Kissoista alle puolet käytetään säännöllisesti eläinlääkärillä, koirista suurin osa. Kissan matkustusongelmia hoidetaan harvoin, ja moni omistaja pitää eläinlääketieteellisen hoidon puutetta pienempänä pahana kuin matkustamisen aiheuttamaa stressiä. Työ on kirjallisuuskatsaus, joka kuvaa kissan matkapahoinvoinnin ja matkustuspelon synnyn sekä lääkehoidon ja käytösterapian. Se osoittaa, ettei kissan matkapahoinvoinnin nykyisellä hoidolla ole vahvaa tieteellistä pohjaa: yleisimmin käytetty lääkeaine, maropitantti, ei ole tehokas hoito pahoinvointiin ylipäätään. Tutkielman perusteella kissan matkapahoinvoinnin hoitoon ei ole riittävän hyvää lääkevalmistetta. Matkapahoinvoinnista kärsivä kissa saattaa hyötyä ahdistusta lievittävästä buspironista, joka voi suuremmilla annoksilla vähentää pahoinvointia. Matkustuspelosta kärsivälle kissalle sopivia lääkevalmisteita ovat anksiolyytit kuten alpratsolaami, buspironi tai tratsodoni. Työ kuvaa kissan lääkinnälliset erityispiirteet eläinlääkärin lääkevalinnan sekä teollisuuden lääkekehityksen tueksi. Oraalisista valmistemuodoista helpoin ja tarkin annosteltava on liuos, joskin omistajat suosivat tabletteja niiden tuttuuden takia. Kissalääkkeissä on kysyntää pienelle, hyvänmakuiselle tabletille, jonka voisi tarvittaessa murskata ja liuottaa veteen. Hankalasti lääkittäville kissoille ensisijainen valmistemuoto on liuos.