Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "pakastus"

Sort by: Order: Results:

  • Lehtimäki, Taina (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2000)
    Hevosen alkion pakastu on osoittautunut paljon vaikeammaksi kuin naudan alkion pakastus. Suoja-aineet ja pakastusmenetelmät, joita menestyksellisesti käytetään naudan alkion pakastuksessa , eivät sovellu hevosen alkion pakastukseen. Pakastuksessa käytetään yleensä hidasta jäähdytystä, jolloin vesi poistuu soluista osmoottisesti, ensimmäisten jääkiteiden muodostuessa solunulkoiseen tilaan. Jäähdytys tapahtuu nykyisin automaattisia ohjelmoitavia pakastuslaitteita käyttäen. Vaihtoehtoinen menetelmä hitaalle jäähdytykselle on vitrifikaatio, missä jäätyminen tapahtuu nopeasti lasittumisen kautta. Lasittumisen aikaansaamiseksi käytetään suoja-aineita korkeina pitoisuuksina. Suoja-aineista glyseroli on ainoa, jolla on saatu tuloksia hevosen alkion pakastuksessa. Sen on kuitenkin todettu olevan myrkyllistä alkiolle, minkä takia on tehty yrityksiä turvallisemman suoja-aineen löytämiseksi. Kokeiluja on tehty mm. DMSO:lla, 1,2-propanediolilla ja AFP:llä (anti freeze protein), mutta yksikään näistä ei ole osoittautunut riittävän tehokkaaksi. Hevosen alkion pakastus on osoittautunut mahdolliseksi vain pieniä alle 250um alkioita käyttämällä. Pienten alkioiden saamiseksi alkionhuuhtelu pitää tehdä 6. päivänä ovulaation jälkeen. Tällöin alkioita saadaan kuitenkin vähemmän kuin myöhemmin 7. tai 8. päivänä huuhdeltaessa. Hevosen alkio eroaa monella tapaa muiden lajien alkioista. Se viipyy munanjohtimessa pidempään ja saapuu kohtuun kehittyneempänä kuin muiden lajien alkiot. Hevosen alkion ympärille kehittyy zona pellucidan alle glykoproteiinikapseli, joka suojaa alkiota. Tätä kapselia pidetään yhtenä syynä hevosen alkion pakastuksen epäonnistumiselle. Käytännön kokeessa tutkimme glutamiinin vaikutusta hevosen alkion pakastuksessa apuaineena käytettynä. Glutamiinin on todettu suojaavan soluja pakastuksen aiheuttamilta vaurioilta. Sen käyttöä on kokeiltu aasin sperman pakastuksessa ja hevosen alkion pakastuksessa. Tarkoituksena tutkimuksessamme oli vahvistaa aiempaa oletusta että glutamiini parantaa hevosen alkion pakastuksen kestävyyttä ja etsiä paras glutamiinipitoisuus. Suoja-aineena käytimme 10 % glyserolia, johon oli lisätty eri pitoisuuksia glutamiinia. Käytetyt glutamiinipitoisuudet (mmol/l) olivat 0, 20, 50, 100 ja 200. Alkioiden elinkykyä arvioitiin DAPI ( 4,6-diamidino-2-fenylindoli)-värjäyksellä sekä tiinehtyvyyksien perusteella. DAPI-värjäyksen perusteella 0-ryhmän alkiot vaikuttivat elinkykyisimmiltä, mutta tiinehtyvyysprosentit olivat kuitenkin parhaat ryhmässä, jossa glutamiinia oli lisätty 20 mmol/l. Tutkimuksemme vahvistaa oletusta että glutamiini parantaa alkion pakastuksen kestävyyttä.
  • Kuronen, Annika (2019)
    Lisensiaatintyöni on kirjallisuuskatsaus koiran sperman laadusta. Työn tarkoituksena oli tehdä kokoava katsaus koiran sperman laadusta, laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä sperman jäähdyttämisestä ja pakastamisesta. Työssä on käyty läpi sperman normaali rakenne sekä uroksen sairaudet ja rakenteelliset viat, jotka aiheuttavat hedelmällisyysongelmia. Työ tehtiin, koska aihetta ei ole tietojemme mukaan aikaisemmin koottu yksien kansien väliin. Sperman viat käsitellään lisääntymistieteiden opinnoissa pintapuolisesti, vaikka aihetta on tutkittu runsaasti. Koska aihe on melko laaja, aiheen kokoaminen yhteen helpottaa lisätietojen etsimistä. Uroskoiran hedelmällisyysongelmat voivat olla alidiagnosoituja. Hedelmällisyysongelmissa saatetaan helposti syyttää vain epäonnistunutta astutusta. Kuitenkin tiedetään, että puolet epäonnistuneista tiinehtymisyrityksistä johtuu uroksesta. Uroskoirilla hedelmällisyyttä heikentävät monet eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi siittiöiden rakenneviat tai siittiöiden puuttuminen spermasta sekä jotkin ulkopuoliset syyt, kuten kivestulehdus ja immunologiset syyt. Kun koiran spermaa pakastetaan tai jäähdytetään, se tulisi aina tutkia. Tutkimuksessa tulee selvittää sperman siittiötiheys, siittiöiden kokonaismäärä, siittiöiden kokonaisliikkuvuus, progressiivinen liikkuvuus ja siittiöiden rakenteelliset viat. Ihmisillä siittiöiden rakennevikojen ajatellaan korreloivan merkittävästi hedelmällisyyden kanssa. Kirjallisuuskatsauksessa koottiin tutkimuksista ja artikkeleista arvoja, joiden perusteella sperman laatu voidaan luokitella. Tässä työssä käsitellään laajasti hedelmättömyyden mahdollisia syitä sekä tapoja, joilla siittiöiden laatua voitaisiin parantaa. Sperman normaali ulkonäkö on vaalean harmaan väristä ja hyvässä näytteessä spermarikasta fraktiota saadaan 0,1-3 ml. Koiran spermassa siittiöiden liikkuminen on tehokasta ja eteenpäin vievää ja normaalisti liikkuvia on 70 % siittiöistä. Siittiön normaalissa rakenteessa erottuvat pää-, keski- ja häntäosa. Rakenteellisia vikoja on yhdessä ejakulaatissa 5-15 %. Määrällisesti siittiöitä on yhdessä ejakulaatissa 300-2000x106 siittiötä. Tutkimuksessa käsitellään myös sperman jäähdytystä ja pakastusta teoriassa sekä hyvän laimennusnesteen valintaa. Sperman pakastukseen liittyy useita ongelmia. Merkittävin ongelma on siittiöiden kuoleminen pakastuksen yhteydessä. Muita ongelmia ovat esimerkiksi jääkiteiden muodostuminen ja kryokapasitaatio. Työssä käydään läpi menetelmiä, joilla voidaan vähentää kuolleiden siittiöiden määrää pakastusprosessissa. Yksi menetelmä on esimerkiksi kaksivaiheinen sperman jäädytys. Noin 40-50 % siittiöistä ei selviä pakastuksesta, vaikka se olisi tehty protokollaa noudattaen. Pakastaminen vähentää siittiöiden kokonaisliikkuvuutta ja lisää rakenteellisia vikoja. Kylmäsäilytetty sperma säilyy hyvin ja usein siittiöitä kuolee vain vähän käsittelyn aikana. Toiveena on, että tämän katsauksen avulla uroksen hedelmällisyysongelmat on helpompi kohdata praktiikassa ja tapauksien lähestyminen yksinkertaistuu. Myös hedelmällisyysongelmien yksityiskohtien ja kokonaiskuvan tarkastelu helpottuu. Katsaus antaa johdonmukaisen ohjeistuksen uroskoiran hedelmällisyysongelmissa yleistutkimuksen teosta sperman laadun arviointiin.
  • Airasmaa, Hanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1994)
    I kirjallisuusosa II kokeellinen osa Kirjallisuusosassa luotiin katsaus viime aikoina julkaistuun koiran sperman säilytystä ja pakastusta sekä koirien keinosiemennystä koskevaan kirjallisuuteen. Kokeellisen osan tavoitteena oli tutkia laimennusnesteen glyserolipitoisuuden vaikutusta koiran sperman pakastuksen ja sulatuksen jälkeiseen elävyyteen ja liikkuvuuteen. Tutkimuksessa pakastettiin kuudesta uroksesta ejakulaatti, jonka initiaali progressiivinen motiliteetti oli vähintään 70%. Laimennusnesteenä käytettiin tris-sitraatti-pohjaista laimennusnestettä vaihtelevilla glyserolipitoisuuksilla ( 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 4,0% ja 8,0% ). Näytteet tutkittiin pakastuksen ja sulatuksen jälkeen videomikrografisesti siittiösolujen liikkeiden analysointia varten valmistetulla laitteistolla. Tutkimuksessa keskityttiin liikeratanopeuksien analysointiin. Liikeratasnopeuksien koira ja laimennusnestekohtaisissa jakaumahistogrammeissa todettiin korkeat frekvenssit alhaisissa nopeuksissa ja korkeissa nopeuksissa;nopeuksien keskialueilla frekvenssit olivat alhaiset. Jaettiin siittiöt nopeuksien perusteella aktiiviseen fraktioon (korkeat nopeudet ) ja passiiviseen fraktioon ( alhaiset nopeudet ). Laskettiin koira- ja laimennusnestekohtaisesti aktiivisen fraktion osuus ja keskinopeus. Aineistossa käytetyistä laimennusnesteistä parhaat pakastuksen ja sulatuksen jälkeiset tulokset saadaan käytettäessä laimennusnestettä, jonka glyserolipitoisuus on 4,0 %, kun kriteerinä käytetään siittiöiden liikeratanopeuksien jakaumahistogrammin perusteella laskettua aktiivisen fraktion siittiöiden osuutta ja keskinopeutta.