Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "proteinuria"

Sort by: Order: Results:

  • Oikarinen, Iina (2023)
    Munuaiskerässairaus on yksi yleisimmistä syistä krooniseen munuaisten vajaatoimintaan koirilla. Sairaudessa munuaisten toiminnallisen yksikön osa, munuaiskeränen, vaurioituu. Yleisimmät munuaiskerässairaudet ovat immuunivälitteinen munuaiskerässairaus, amyloidoosi ja glomeruloskleroosi. Pysyvä proteinuria on tyypillinen munuaiskerässairauden löydös. Mahdollisia sairauden komplikaatioita ovat uremia, korkea verenpaine, nefroottinen oireyhtymä, hypoalbuminemia sekä verisuonitukokset. Munuaiskerässairauden hoito perustuu proteinurian korjaamiseen reniini-angiotensiini-aldosteroni (RAA) -järjestelmää estävillä lääkkeillä, munuaisten toimintaa tukevaan ruokavalioon sekä immunokompleksien aiheuttamissa munuaiskerässairauksissa edellä mainittujen lisäksi immunosuppressiiviseen lääkitykseen. Munuaiskerässairauden komplikaatioita voidaan hoitaa tarvittaessa lääkehoidolla: verisuonitukoksia ehkäisevillä aspiriinilla tai klopidogreelilla, verenpainelääkityksellä ja nesteenpoistolääkityksellä. Parhaan mahdollisen ennusteen kannalta on tärkeää aloittaa hoito sairauden aikaisessa vaiheessa. Retrospektiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää angiotensiinireseptorin salpaajan, telmisartaanin, ja angiotensiinikonvertaasin estäjän, benatsepiilin, eroavaisuuksia proteinurian hoidossa koirilla, joilla epäiltiin munuaiskerässairautta. Hypoteesina oli, että telmisartaani on yhtä tehokas tai tehokkaampi laskemaan virtsan proteiini/kreatiniini- eli U-ProKre-arvoa kuin benatsepriili. Tämän tutkimuksen perusteella telmisartaani on tehokkaampi laskemaan U-ProKre-arvoa kuin benatsepriili kahden viikon hoitojakson aikana. Telmisartaania saaneista koirista osittaiseen hoitotavoitteeseen pääsi kuusi (55 %) koiraa ja benatsepriilia saaneista kaksi (17 %) koiraa. Osittaisella hoitotavoitteella tarkoitetaan U-ProKre-arvon laskua 50 % lähtötasosta. Yksikään tutkimukseen osallistunut koira ei saavuttanut täydellistä hoitotavoitetta eli U-ProKre-arvon laskua alle 0,5:een. Tuloksien luotettavuutta heikentää muun muassa retrospektiivisen tutkimuksen luonne, lyhyt aika lääkityksen aloituksesta kontrollikäyntiin ja pieni tutkimukseen osallistuneiden potilaiden määrä, joten aiheesta tarvitaan lisää tutkimustietoa. Aiemmin ei ole tehty tutkimuksia telmisartaanin ja benatsepriilin eroista proteinurian hoidossa munuaiskerässairautta sairastavilla koirilla, joten tietoa lääkkeiden eroista tarvitaan.