Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "pulssikäyräanalyysi"

Sort by: Order: Results:

  • Lahdenperä, Riikka-Elina (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2006)
    Tämän tutkielman kokeellisen osan tarkoituksena oli alustavasti vertailla neljällä suomenlampaalla kahta erilaista sydämen minuuttitilavuutta mittaavaa menetelmää: jatkuvatoimista arteriapaineaaltoon perustuvaa menetelmää ja litiumdiluutiomenetelmää. Tarkoituksena oli samalla tutustua menetelmien käyttöön. Arteriapaineaaltomenetelmää verrattiin luotettavana pidettyyn litiumdiluutiomenetelmään ennen medetomidiinisedaatiota ja sen aikana, sillä medetomidiinin on todettu aiheuttavan verenkiertoelimistössä äkillisiä muutoksia. Sydämen minuuttitilavuuden lisäksi kokeessa mitattiin myös ääreisverenkierron vastus, keskivaltimopaine, systolinen paine ja diastolinen paine. Mittaukset tehtiin LiDCO+plus-laitteistolla, jota on tähän saakka käytetty ainoastaan ihmispotilailla. Näin ollen oli täysin uutta testata laitteen toimivuutta ja luotettavuutta eläimillä. Tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko laitteiston mahdollistamaa jatkuvatoimista mittausmenetelmää käyttää eläimillä anestesian aikana hemodynaamisen tilan jatkuvaan seurantaan. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin sydämen ja verenkiertoelimistön rakennetta ja toimintaa, sydämen minuuttitilavuutta ja sen mittaamista sekä a2-agonisteja ja niiden vaikutusta elimistöön. Sydämen minuuttitilavuus mitattiin juuri ennen medetomidiinin antoa ja 2, 10 ja 20 minuuttia sen jälkeen neljällä suomenlampaalla. Laitteiston käyttö osoittautui suhteellisen helpoksi ja yksinkertaiseksi eikä sen toiminnassa esiintynyt erityisiä ongelmia. Tehdyissä mittauksissa arteriapaineaaltomenetelmä antoi keskimäärin pienemmän sydämen minuuttitilavuuden kuin litiumdiluutiomenetelmä. Medetomidiinin antamisen jälkeen menetelmien väliset erot kasvoivat ajan myötä. Medetomidiini näytti pienentävän sydämen minuuttitilavuutta molemmilla menetelmillä mitattuna. Ääreisverenkierron vastus, keskivaltimopaine, systolinen ja diastolinen paine nousivat medetomidiinin vaikutuksesta. Koe-eläinten pienestä määrästä johtuen tuloksista ei voitu tehdä varsinaisia tilastollisia analyysejä. Kokeen perusteella on vaikea varmuudella sanoa, onko arteriapaineaaltomenetelmä luotettava sydämen minuuttitilavuuden mittausmenetelmä erityisesti medetomidiinin annon jälkeen. Koska arteriapaineaaltomenetelmä antoi kuitenkin vähän pienemmän sydämen minuuttitilavuuden ja koska litiumdiluutiomenetelmää pidetään yleisesti luotettavana, arteriapaineaaltomenetelmä ei liene aivan yhtä luotettava kuin litiumdiluutiomenetelmä ainakaan medetomidiinisedaation aikana. Aineiston pienuudesta johtuen tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina ja koetuloksen varmistamiseksi pitäisi tehdä lisätutkimuksia.