Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "spårämnen"

Sort by: Order: Results:

  • Rosendahl, Sarah (2019)
    Atopisk dermatit är hundens vanligaste hudsjukdom som orsakas av en genetisk predisposition i kombination med miljöfaktorer. De bakomliggande orsakerna är fortfarande inte helt förstådda, men den ökande prevalensen, speciellt i industrialiserade länder, understryker miljöfaktorernas betydelse. Tungmetaller från miljön ackumuleras i kroppen och inverkar på immunsystem, IgE-antikroppsproduktion och oxidativ stress, mekanismer som alla är involverade i AD. Hundar i stadsmiljö har en förhöjd risk att utveckla AD och har dessutom visat sig ha högre halter av tungmetaller jämfört med hundar på landsbygden. Humanstudier har visat förhöjda tungmetallnivåer i kombination med brister på essentiella mineraler i håret hos atopiker. Mineraler kan inverka på tungmetallernas skadliga effekter samtidigt som de är viktiga för immunsystem och antioxidantmekanismer. Målet med denna licentiatavhandling var att undersöka sambandet mellan tungmetaller, mineraler och AD hos hund. Hypotesen var att en kronisk ansamling av tungmetaller utgör en triggande faktor vid atopisk dermatit, samt att mineralbrister bidrar till detta. Studien utgjorde en del av ett större forskningsprojekt vid Helsingfors universitet där man undersökte atopi- och allergisjukdomar hos Staffordshire bullterriers. Hårprover togs av 25 hundar med atopisk dermatit och 5 friska kontrollhundar och analyserades för tungmetall- och mineralinnehåll med ICP-masspektrometri. Av tungmetallerna undersöktes kvicksilver, kadmium, bly, arsenik och aluminium och av mineralerna kalcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, zink, koppar, järn och selen. Statistiska jämförelser gjordes mellan atopigruppen och kontrollgruppen och även korrelationen mellan tungmetaller och kliniska parametrar (P-VAS- och CADESI) samt mellan tungmetaller och mineraler undersöktes. Hundarna med atopisk dermatit hade en statistiskt signifikant högre totalnivå av kvicksilver och kadmium som även visade svaga korrelationer med kliniska parametrar. Järn var signifikant lägre hos de sjuka hundarna och uppvisade en stark negativ korrelation med totalnivån av kvicksilver och kadmium. Selen var måttligt signifikant högre hos de sjuka hundarna och visade en stark positiv korrelation med kvicksilver samt med totalnivån av kvicksilver och kadmium. Även andra, mindre relevanta skillnader sågs mellan grupperna. Trots att provstorleken i denna studie var liten visar resultaten intressanta samband mellan tungmetaller, mineraler och atopisk dermatit hos hundar. Denna pilotstudie kan därmed utgöra en riktgivande grund för framtida studier inom detta område.