Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Soc&Kom

 

Recent Submissions

 • Westerlund, Peter (2022)
  Elokapina har under de senaste åren framstått som en rörelse som engagerar både unga och äldre och som genom ovanliga demonstrationsmetoder så som vägblockader har fått åt sig mycket uppmärksamhet och förundran. Opinioner i samhället relaterat till rörelsen är inte homogena. Klimatfrågor och att lösa den så kallade klimatkrisen utgör konstant en större del av vår vardag och metoder för att motarbeta klimatförändring genomsyrar nu vårt samhälle. I avhandlingen granskas den sociala klimatrörelsen Elokapina. Motiv till deras aktion, effekterna därefter och den samhälleliga reaktionen är de centrala delarna. Som teoretiska ramverk utnyttjas bland annat Stanley Cohens teori om moralpanik och J. Craig Jenkins resursmobilisationsteori. Syftet är att introducera rörelsen, vad de står för, hurudana former av aktion de tar till och hur samhället (som till exempel polisen) reagerar. Ett urval mediaprodukter från ”vardagsmedia” som Yle och Iltalehti och även partipolitisk media illustrerar samhällets relation till Elokapina och rörelsens aktion. I avhandlingen kommer jag fram till att samhället främst genom vardagsmedian ser de negativa effekterna av Elokapina och att polisen upplever rörelsen som ett hot mot samhället. Den neutrala” vardagsmedian innehåller mera homogent negativt material relaterat till rörelsen än vad jag förväntat mig. De ”ovanliga aktionsformerna” som Elokapina utnyttjar för med sig mycket synlighet men rörelsens egentliga mål blir delvis dolda på grund av den starka reaktionen från samhället i vardagsmedian.
 • Hintze, Alexandra (2022)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Barnäktenskap är ett vanligt förekommande fenomen som sker runtom i hela världen. Dock har det i Finland först på senaste tiden börjat uppmärksammas som ett problem, varvid ökad invandring är en bakomliggande orsak till detta. Diverse internationella konventioner samt rekommendationer anger att barnäktenskap utgör en skadlig sedvänja och är något som bör förebyggas. Även om det konstateras att barnäktenskap utgör en skada för barnet, det vill säga offret i fråga, existerar det inte inom internationella förordningar en absolut minimiålder för äktenskap. Dock har Finland tagit i beaktande de internationella rekommendationerna samt barnets bästa och har bland annat avvecklat dispensförfarandet 2019 och enligt den nuvarande äktenskapslagen är minimiåldern för äktenskap 18 år. Mitt syfte med avhandlingen är att granska ifall Finland erbjuder ett tillräckligt civilrättsligt skydd för offer för barnäktenskap. Därmed granskas och analyseras Finlands rättsordning samt internationella lagar, bestämmelser och rekommendationer. Utöver att granska ifall Finland erbjuder ett till tillräckligt civilrättsligt skydd, granskar avhandlingen genom de lege ferenda-synpunkter hur lagstiftningen kunde revideras för att erbjuda offren ett bättre skydd. Detta görs bland annat genom att jag jämför Finlands rättsordning med Danmarks. Mitt syfte är att undersöka vilken lagstiftningslösning skulle vara mest önskvärd från offrets synvinkel. Det kan konstateras att det existerar lagstiftningsbehov att införa andra bestämmelser än enbart äktenskapsskillnad som upplösningsform av barnäktenskap. I avhandlingen presenteras upphävande av äktenskap som den mest önskvärda upplösningsformen med hänsyn till att rättsverkningarna skulle vara de mest optimala för offret i fråga.
 • Rinta-Jouppi, Katriina; Rinta-Jouppi, Katriina (2022)
  Lejonet eller kungen av djungeln är ett av de kändaste afrikanska djuren som är en del av de mest populära sevärdheterna för västerländska turister som besöker Afrika. Den stora efterfrågan av lejonturism har bildat en marknad för lejon inom fängslade områden utanför de vilda savannerna. Turister idag kan välja mellan att åka på lejonsafarin i nationalparker eller reservat, jaga lejon som är uppfödda för syftet att bli jagade, eller volontärarbeta med lejon på reservat där man har möjligheten till närkontakt med dem. Syftet med avhandlingen är att diskutera hur de koloniala strukturerna reproduceras genom lejonturism i Afrika med hjälp av postkolonial teori. Den teoretiska basen för avhandlingen baserar sig på postkoloniala teorier. Exempel på dessa är Stuart Halls (1992, 170) beskrivning om hur européerna under imperial tid idealiserade och jämförde Amerika med sina egna länder och Robert Youngs (2001, 69) frågeställningar om rollen av europeisk kultur i kolonialismen och den fortsatta exploateringen. De olika formerna av turism med icke-vilda lejon är ofta kopplade via samarbete, det vill säga att om man volonterar med lejon kan organisationen ifråga göra samarbete med företag specialiserade på lejonjakt. Turism med lejon förespråkar oftast inte de lokala intressen för rekreation och lokalbefolkningens begränsade möjligheter att delta på grund av den dåliga infrastrukturen utesluter dem att ta del i lejonturism. Fenomenet där turism utövas på bekostnad av lejon återspeglar den dystra koloniala historien av Afrika, där västerländska intressen utövades på bekostnad av lokalbefolkningen. Den koloniala bakgrunden påverkar afrikanska samfund än idag och den globala ojämlikheten styr drivande krafterna av turism. Konflikterande intressen mellan västerländska turister och afrikaner, kan leda till konflikter mellan människa och djur, hälsorisker för lokalsamfundet och en ohållbar form av volontärturism som har även negativa konsekvenser för lejonet.
 • Meurman, Kristian (2022)
  General defence will has been a key concept in studying the Finnish public opinion towards military defence since the times after Second World War. Attitudes towards necessity of use of military force in a situation, where the Finnish sovereignty is at risk, have traditionally been portrayed against the latest time when Finland participated in war time action, which is the time spectrum of the Second World War, 1939–1945. However, for a deeper understanding of defence will as a concept, a more thorough examination of historical elements is necessary. This thesis presents key concepts in defence will studies, analyses defence will as a sociological phenomenon and the change in it over time. In addition, a qualitative study among participants in voluntary military training is presented and compared to the Finnish public’s attitudes in general. Finally, an analysis of possible future scenarios for the Finnish defence will and options for future study fields are presented.
 • Blomfelt, Simon (2022)
  I avhandlingen går jag igenom intressebevakning och hur dess system är uppbyggt, för att sedan kunna svara på forskningsfrågan om intressebevakningssystemet bidrar till kränkandet av självbestämmanderätten. Olika former av intressebevakning behandlas, samt hur och varför intressebevakning inleds. Jag förklarar för läsaren hur förordnandet av en intressebevakare kan gå till och vad en intressebevakningsfullmakt är, samt hur självbestämmanderätten kan förverkligas med hjälp av en sådan. Självbestämmanderätten är en väsentlig faktor som följer med längs hela avhandlingen. I avhandlingen pekar jag ut vilka problem som existerar inom intressebevakning, och var problemen möjligtvis har sin grund. Jag går in på allmän och privat intressebevakning, jämför de två formerna samt funderar över hur självbestämmanderätten på olika sätt förverkligas inom dem. I avhandlingen ger jag exempel på maktmissbruk med rättspraxis för att läsaren skall få en förståelse för hur det kan se ut i praktiken. Avslutningsvis funderar jag på intressebevakningssystemet ur ett strukturellt perspektiv och identifierar samt diskuterar var problemet egentligen ligger.