Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "haastattelututkimus"

Sort by: Order: Results:

  • Siltakorpi, Matleena (2021)
    Obesity is a growing health challenge in Finland. Despite the fact, that obesity is recognized as a chronic disease, it remains underdiagnosed and undertreated. In the past few years, two new anti-obesity drugs have entered the market to support the lifestyle changes Anti-obesity medication would be a natural option to support lifestyle changes, but physicians have not widely adopted the medication in their treatment patterns. The aim of this study was to understand, what are the abilities of primary care physician (PCP) to treat obesity, considering their knowledge, resources and, local care pathways. In addition, the study sought to determine the most important factors, that are involved in the initiation of anti-obesity medication. The study was conducted as a semi-structured thematic interview. A total of nine PCPs from all over Finland were interviewed for the study. Of these, three worked on the private sector and six on the public sector. The interviews were conducted during October-November 2020. The framework of the interviews was built based on the previous studies and information within a pharmaceutical company specializing in the treatment of obesity. The content was analysed with inductive content analysis. PCPs interested in the treatment of obesity raised the topic of weight quite easily in various situations and some of them mentioned that they even find it easy to bring up the subject. However, the subject is mainly brought up when the patient already has some weight-related comorbidities. Preventively, weight is less often talked about, especially because of a lack of human and time resources. Currently the most comprehensive care pathways and interdisciplinary teams are in occupational healthcare. In occupational healthcare, resources are perceived as adequate and the interdisciplinary teams works well. In most healthcare centers, a separate care pathway for the treatment of obesity had not been built. In general, knowledge of the obesity treatment was considered adequate, but education on the biological basis of obesity is needed. Most of the PCPs knew about the new anti-obesity drugs and had positive attitude towards them, but they did not prescribe the drugs themselves. The most significant barrier to prescribe the anti-obesity drugs, was the price of the products and the lack of reimbursement. In addition, experience with anti-obesity drugs is limited and the need for education is high. Currently, occupational health physicians have better abilities to treat obesity in terms of care pathways, interdisciplinary teams and, resources than PCPs in public healthcare. The conditions are also better for the implementation of pharmacotherapy as resources and care pathways enables proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy. Prior to reimbursement, pharmacotherapy may not be a realistic option in the public sector, and the conditions for proper lifestyle guidance alongside pharmacotherapy are not sufficient in all locations.
  • Yliniemelä-Sipari, Sanna (2022)
    Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Bayer Oy:n Turun tuotantolaitoksella käytettävän CAPA-prosessin kehittämiskohteita. Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti selvittämään, kuinka korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden eli CAPA-toimenpiteiden toteuttamista voidaan tehostaa ja mitkä tekijät vaikeuttavat aikataulussa pysymistä. Lisäksi tavoitteena oli etsiä syitä myös sille, miksi juurisyyanalyysi ja todellisten juurisyiden löytäminen koetaan haastavaksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, johon valittiin tavoitteellisella otannalla 10 tuotantolaitoksella työskentelevää asiantuntijaa. Haastattelut toteutettiin videohaastatteluina etäyhteyden kautta. Aineiston laadullinen analyysi tehtiin deduktiivisesti ATLAS.ti -ohjelmaa apuna käyttäen. Tutkimuksen tulosten perusteella CAPA-prosessin kehittämiskohteet voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: suunnittelu ja resurssit, järjestelmä, koulutus sekä yhteistyö ja merkitys. Keskeiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin selvitys- ja toteuttamisvaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen seuranta sekä riittävien resurssien (aika, henkilöstö) varmistaminen. Lisäksi sähköistä Dev@com-dokumentointijärjestelmää tulisi kehittää niin, että se tukee CAPA-prosessin eri vaiheita ja on helppokäyttöinen sekä yhteinen kaikille CAPA-tapauksille. Juurisyyanalyysissä hyödynnettävien menetelmien ja työkalujen käyttöön toivottaisiin lisäkoulutusta, jonka lisäksi CAPA-prosessin tavoitteita tulisi selventää. Myös yhteistyön lisääminen yli osastorajojen ja vastuun jakaminen useammalle henkilölle koettiin tärkeiksi keinoiksi kehittää CAPA-prosessia ja lisätä sen merkitystä eri työtasoilla ja koko tuotantolaitoksella. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen ja mielipiteiden kanssa ja siten mahdollisesti yleistettävissä muihin lääkeyrityksiin tai lääkinnällisiä laitteita valmistaviin yrityksiin. Yleistettävyyttä voitaisiin parantaa vielä laajentamalla tutkimusta muihin lääkeyrityksiin. Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä julkaistuista laadullisista tutkimuksista, jossa saatiin hyödyllistä tietoa siitä, mikä auttaa lääkeyrityksiä tehostamaan CAPA-prosessia ja tukemaan toiminnan jatkuvaa parantamista.