Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Leini, Lioudmila (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus Tekijä: Lioudmila Leini Työn nimi: Kollokacii v uchebnyh tekstah po RKI (na materiale korpusa RuFoLa). Työn laji: Pro gradu -tutkielma Kuukausi ja vuosi: Tammikuu 2023 Sivumäärä: 48 Avainsanat: kollokaatio, frekvenssi, korpus, oppikirjakorpus, venäjä vieraana kielenä Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Kollokaatiot venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (aineistona RuFoLa -korpus) Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä. Аineistona käytetään RuFoLa (Russian as a Foreign Language) -korpusta, joka sisältää venäjän kielen vuoden 1990 jälkeen julkaistujen oppikirjojen tekstejä. Johdannossa käsitellään kollokaatioiden opettamisen ja oppimisen monimutkaisuutta sekä merkitystä. Samassa yhteydessä esitetään varsinainen tutkimuskysymys: missä määrin venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat elävään nykyvenäjään? Johdantoa seuraavassa teoreettisessa osiossa paneutetaan kollokaation käsitteisiin traditionaalisen ja korpuslingvistiikan lähtökohdista sekä määritellään kollokaation määritelmä vieraan kielen oppimisen näkökulmasta. Sitä seuraavassa teoreettisessa osiossa läpikäydään lyhyesti tutkielmassa käytetyt korpukset (RuFoLa, НКРЯ) ja ohjelmistot (Sketch Engine, CoCoCo). Korpusanalyysin avulla opetustekstien kollokaatioita vertaillaan analogisiin, venäjän kielen НКРЯ -korpuksessa oleviin kollokaatioihin. Vertailussa otetaan huomioon kollokatioiden suhteelliset frekvenssit molemmissa korpuksissa ja kollokatioiden esiintymiset tärkeimpien joukossa НКРЯ -korpuksessa. Analysoimalla substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita päädytään johtopäätökseen, että venäjä vieraana kielenä -opetustekstit heijastavat suhteellisen hyvin nykyaikaista elävää venäjän kieltä kollokaatioiden osalta. Venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat useammin merkittävään ja toistuvaan НКРЯ -kieliaineistoon. Opetustekstien substantiiveihin liittyvät kollokaatiot ovat usein Venäjän maantuntemukseen ja opiskelemiseen liittyvää sanastoa. Tätä selittää se, että kaikki RuFoLa -korpuksen oppikirjat ovat tarkoitettu ylioppilaille sekä korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Verbeihin liittyvät kollokaatiot ovat useimmin ns. universaalisia eli yleisiä, joita käytetään kielessä esimerkiksi opiskelupaikasta, ammatista tai asuinalueesta riippumatta. Kyseiset kollokaatiot kompensoivat jossain määrin substantiiveihin liittyvien kollokaatioiden erikoisuutta. Lopputuloksena voidaan todeta, että tämä tutkimustyö voi olla hyödyllinen useille kohderyhmille: venäjän kieltä opiskeleville opiskelijoille, venäjän kielen opettajille, jotka pyrkivät työskentelemään niin vaikean leksikaalisen materiaalin kuin kollokaatioiden kanssa venäjän kielen tunneilla sekä kaikille kielen tutkimisesta ja relevantista korpusanalyysistä kiinnostuneille. Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielenkiintoista paneutua kollokaatioiden tarkasteluun venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (RuFoLa) huomioiden erityisesti oppikirjojen kuulumisen jollekin tietylle CEFR:n tasolle. Jatkotutkimuksissa erityisen houkuttelevalta tuntuu myös ajatus luoda oppikirjakorpus Suomessa julkaistavista venäjän kielen oppikirjoista. Tällainen työ, toki työläs sellainen, voisi olla palkitsevaa, sillä se tarjoaisi mahdollisuuden syventää aihetta tulevaisuudessa ja tehdä muita lukuisia mielenkiintoisia tutkimuksia.
 • Kiesiläinen, Sanni (2023)
  Tässä tutkielmassa tutkin kirjallisten alkuperäislähteiden avulla, millaisia fossiileita antiikissa tunnettiin, millaisia tulkintoja fossiililöydöistä on antiikin kirjallisuudessa esitetty, ja millaisia käyttötarkoituksia fossiileilla on antiikissa ollut. Olen ottanut tutkielmassa huomioon myös arkeologista todistusaineistoa ja olen pyrkinyt käsittelemään laajasti eri aikakausia ja tyylisuuntia edustavia alkuperäislähteitä. Fossiileita on käsitelty erityisesti lääketieteellisissä kiviluetteloissa, ensyklopedisissa kokoomateoksissa, historiankirjoituksessa ja maantieteellisissä tutkielmissa, mutta mainintoja fossiileista löytyy myös esimerkiksi joistakin runoteoksista. Kirjallisten lähteiden perusteella antiikissa tunnettiin monenlaisia fossiileita ja fossiilien orgaaninen alkuperä yleensä tunnistettiin. Moni kirjailija kertoo esimerkiksi vuoristoista ja kaukana merialueilta löydetyistä pienten merieläinten jäänteistä, joiden alkuperä on ollut helppo tunnistaa, sillä ne muistuttavat nykyisin eläviä vastinparejaan. Lisäksi antiikin kirjallisuudessa on monia mainintoja myyttisten sankarien tai eläinten, kuten Geryonin karjan, jalanjäljistä. Osa jalanjäljistä on saattanut olla epäorgaanisia muodostelmia tai fossiilisia jalanjälkiä, mutta jotkut uskotuista eläinten jäljistä ovat luultavasti todellisuudessa olleet nilviäisten fossiileita. Myös suurikokoiset nisäkäsfossiilit herättivät antiikin kulttuuripiirissä huomiota ja ne luultavasti vaikuttivat taruihin suurikokoisista heeroksista ja taruolennoista. Fossiileita myös esiteltiin pyhäköissä pyhäinjäänteiden tavoin ja jättiläiskokoisten villisikojen syöksyhampaat, joita kerrottiin säilytetyn temppeleissä, olivat luultavasti todellisuudessa esihistoriallisten norsueläinten kivettyneitä syöksyhampaita. Fossiilit ilmeisesti vaikuttivat myös luonnonfilosofisiin kehitysoppeihin ja esimerkiksi Ksenofanes kuvailee merieläinten fossiileita samassa yhteydessä, jossa hän spekuloi maan olleen aikaisemmin jonkinlaisen alkumeren peitossa. Ajatus alkumerestä tai maan ja veden sekoituksesta jonkinlaisena alkuaineena tai elämän syntypaikkana on nähtävissä myös joidenkin muiden luonnonfilosofien tuotannossa. Lääketieteellisissä kiviluetteloissa ja kokoomateoksissa on monia mainintoja kivistä, jotka lienevät todellisuudessa fossiileita. Kiviluetteloissa ja kokoomateoksissa annettiin yleensä neuvoja kivien ja mineraalien rohdoskäyttöä varten ja kuvailtiin niihin liitettyjä maagisia uskomuksia. Fossiileiden varma tunnistaminen näistä teoksista on hankalaa, sillä kuvailut ovat usein lyhyitä ja perustuvat kuvailun kohteena olevien kivien ulkoisiin ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin.
 • Kajala, Jukka (2023)
  According to Malchukov, Haspelmath and Comrie a ditransitive construction is a construction consisting of a ditransitive verb, an agent argument, a recipient-like argument, and a theme argument. The relations between these arguments are coded in languages by different methods, namely flagging, or noun-based marking methods; indexing, or verb-based marking methods; or the relation is determined by word order. Typologically ditransitive construction can be divided into three alignment groups, indirective, secundative or neutral. In indirective alignment the recipient argument is marked using a different marking method from theme and monotransitive patient arguments; in secundative alignment the theme argument is marked using different methods; in neutral alignment all three arguments are marked using the same method. Swahili is a prominent lingua franca spoken in Eastern Africa by approximately 100 million people belonging to the language family of Bantu languages. Swahili is an agglutinative language with rich verbal morphology. The Swahili morphosyntax is based on noun class system, in which each noun belongs to a certain noun class. Briefly, the Swahili verb cluster is constructed by adding subject and object markers, which are determined by the nouns or person affiliated with them, to the verbal root. Swahili verb cluster permits only zero or one object marker. Prior studies on Swahili object marking and ditransitive constructions reveal that the patient argument is marked using indexing. Swahili has no case marking, so no flagging methods are used. In ditransitive constructions the recipient is marked as an object marker to the verb. Because recipient and patient arguments are marked using same method, the alignment type of Swahili ditransitive clauses is secundative. In the early grammars and textbooks, the linear word order of the two overt ditransitive objects is suggested to be recipient first, theme second. Later studies suggest that the order might vary. As a part of this study, a corpus study using the Helsinki Corpus of Swahili was carried out. The findings from the corpus study confirm the later findings, the linear order of the two objects shows variation. The syntactically more heavy objects seems to prefer the position of the later object.
 • Fontana, Silja (2023)
  In questa tesi di Master viene analizzato il modo in cui l’autore di un romanzo caratterizza alcuni elementi dei personaggi. Il romanzo studiato, Per le antiche scale di Mario Tobino, è ambientato in un manicomio intorno alla metà del XX secolo e per questo nel lavoro ci si concentra sulla caratterizzazione della follia o malattia mentale nei pazienti descritti dall’autore. Nella parte teorica della tesi si presenteranno alcuni indirizzi di studio che serviranno poi per la susseguente analisi degli estratti dal romanzo. Nell’analisi verranno mischiati elementi linguistici ad altri più legati alla letteratura. Ci si concentrerà a presentare in generale il processo della caratterizzazione di un personaggio e le varie modalità in cui questo può avvenire nelle pagine di un’opera letteraria. Questo viene poi legato a nozioni fornite dalla linguistica che spiegano quali effetti in realtà può avere una condizione psichica sulle competenze linguistiche di una persona. Si tenterà di paragonare queste informazioni con ciò che si trova negli estratti del romanzo per capire se gli elementi caratterizzanti corrispondano a quello che avviene in realtà. Il corpus per questa tesi è stato raccolto dal romanzo di Mario Tobino e per l’analisi sono stati selezionati i passaggi che venivano valutati potenzialmente caratterizzanti della follia. In seguito, gli esempi sono stati organizzati in diverse sottocategorie che vengono poi commentate in dettaglio. I criteri per analizzare le diverse sottocategorie variano in base alla natura di quest’ultima: p.es. per commentare gli esempi ricavati dai dialoghi e dunque dal linguaggio parlato ci si riferisce alla pragmatica che permette di far luce sul modo in cui la lingua viene usata dal parlante e che secondo gli studi della linguistica clinica sarebbe il campo più colpito nei pazienti con gravi disturbi psichici (p.es. schizofrenia). In questo lavoro viene dimostrato che le strategie per la caratterizzazione di un personaggio sono numerose e che questa può avvenire tramite indizi espliciti e impliciti. Gli indizi impliciti possono essere forniti tramite descrizioni del comportamento o dell’aspetto, tramite informazioni contestuali ecc. Gli indizi possono trovarsi all’interno del testo narrativo oppure possono venire forniti dal personaggio stesso attraverso il suo comportamento linguistico. Mettere a confronto i dati ricavati nel corso dell’analisi con quelli forniti dalla ricerca scientifica è risultato più problematico del previsto, il che è probabilmente dovuto al fatto che, in quanto opera artistica, il romanzo non può fungere da punto di partenza per un’analisi scientifica. Questa richiede numerosi esempi per poter trarre conclusioni soddisfacenti. Per evitare elementi troppo ripetitivi in un romanzo molti fenomeni si presentano solo sporadicamente e questo non permette di dedurre risultati analoghi a quelli dei lavori condotti in chiave scientifica.
 • Pönni, Laura (2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan Ensitreffit alttarilla -televisio-ohjelmassa rakentuvia avioliiton ja parisuhteen representaatioita ja selvitetään millainen ”pyhä järjestys” niiden pohjalta rakentuu. Tarkoituksena on tarkastella itsestään selvänä pidettyä parisuhteen ja avioliiton ensisijaisuutta kriittisestä näkökulmasta. Pyhän käsitteen kautta tuodaan esille parisuhdenormatiivisuuden taustalla olevaa järjestystä ja sen loukkaamattomuuden ja rajojen suojelua. Tutkielma sijoittuu sosiologisen ja diskursiivisen uskonnontutkimuksen sekä normikriittisen feministisen tutkimuksen kenttään ja sosiaalisen konstruktionismin teoriaperinteeseen. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa toimivat William E. Padenin pyhää järjestystä koskeva teoria, jossa pyhänä näyttäytyy järjestelmä itsessään ja sen loukkaamattomuus, sekä Veikko Anttosen pyhä-teoria, jossa pyhä ymmärretään yhteisön kategoriajärjestelmän ja sen symbolisten rajojen kautta. Lisäksi hyödynnetään Sari Charpentierin näkemystä sukupuoliuskosta, eli pyhään sukupuolieroon perustuvasta heteroseksuaalisesta järjestyksestä. Tutkielman aineistona on Ensitreffit alttarilla -ohjelman kuudes kausi, jossa rakentuvia avioliiton ja parisuhteen diskursiivisia representaatioita analysoidaan representaatioanalyysin keinoin. Aineistosta on valittu keskeisiä kohtauksia, avainkuvia, joiden analyysissa sovelletaan hallitsevan ja vastustavan luennan menetelmää. Aineistosta etsitään itsestään selviä, hegemonisia tulkintoja sekä tätä vastustavia, ei-ilmeisiä, tulkintoja. Ohjelman hallitsevan luennan kautta rakentuu normatiivinen pyhä järjestys, jossa sekä avioliitto että parisuhde saavat pyhän aseman. Ihanteellinen, pyhä parisuhde, on luonnollinen, heteroseksuaalinen, ajallisesti pitkäkestoinen, tulevaisuusorientoitunut ja ydinperheeseen tähtäävä. Myös rakkaus saa pyhän aseman täydellisen onnellisuuden merkkinä. Pyhää järjestystä suojellaan korostamalla parisuhteen ensisijaisuutta ja avioliiton merkitystä sitoutumisen korostajana. Vastustavan luennan kautta ohjelmasta rakentuu anti-järjestys, jossa avioliiton ja parisuhteen ensisijainen asema kyseenalaistetaan korostamalla muiden ihmissuhteiden, kuten ystävyyden, merkitystä ja ymmärtämällä ajallisuus sekä perhe normeista poikkeavalla tavalla. Romanttisen rakkauden merkitys ainoana tienä onneen kyseenalaistetaan ja huomataan myös ei-romanttisen rakkauden merkitys.
 • Ronkainen, Viivi (2023)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka suomenkielisissä kiinan kielen oppikirjoissa käsitellään ääntämistä. Lisäksi selvitin, millaisia tapoja kiinanopettajilla on ääntämisen opettamisessa ala-asteella. Oppikirja-analyysin aineistona on kuusi suomenkielistä kiinan oppikirjaa, joista kaksi on kirjoitettu alun perinkin suomeksi, ja loput neljä on käännetty suomen kielelle. Opettajien ajatuksia ääntämisen opettamisesta selvitin haastattelujen avulla. Haastateltavina oli viisi opettajaa, joista osa on suomalaisia, osa puhuu kiinaa äidinkielenään. Suomenkielisiä kiinan kielen oppikirjoja on saatavilla vain vähän, ja niistäkin suurin osa on vain käännetty suomeksi. Ääntämisen käsittely oppikirjoissa on vaihtelevaa. Nuoremmille oppijoille suunnatuissa oppikirjoissa ääntämistä käsitellään hyvin vähän tai ei ollenkaan, joten ääntämisen opettaminen jää käytännössä kokonaan opettajan vastuulle. Hieman vanhemmille opiskelijoille suunnatuissa oppikirjoissa ääntämistä käsitellään melko kattavasti, ja nämä oppikirjat soveltuvat myös itseopiskeluun. Haastatellut kiinanopettajat pitivät oppikirjojen saatavuutta huonona. Monet käyttävätkin apuna runsaasti itse tekemiään materiaaleja sekä muunkielisiä oppikirjoja tai niiden osia. Oppimateriaalien tekeminen koettiin usein melko raskaaksi ja aikaa vieväksi. Valmiita ala-koulutason oppikirjoja pidettiin kuitenkin melko huonoina, joten täydentävää materiaalia on pakko myös tehdä itse tai löytää muualta. Opettajat käyttävät opetuksessa paljon muutakin kuin vain oppikirjoja. Ääntämisen opettamisessa opettajat käyttävät apuna runsaasti toiminnallisuutta. Laulut, leikit ja pelit pitävät oppilaiden mielenkiintoa yllä ja auttavat ääntämisen oppimisessa. Opettajat hyödyntävät opetuksessa paljon myös videoita ja muuta internetistä löytyvää materiaalia.
 • Lempinen, Lassi (2023)
  In this thesis, I study the role of the Christian virtues of weakness, humility and self-sacrifice, and also mortality, in the cosmology and quests of J.R.R. Tolkien’s (1892-1973) Middle-earth core legendarium, which consists of The Silmarillion, The Hobbit and The Lord of the Rings. What I aim to show is that these virtues are what the general cosmology of Middle-earth is oriented towards and simultaneously what successful heroism requires in the quests of Middle-earth. As the Middle-earth timeline progresses, the Christian virtues become increasingly prevalent. In the close reading section on cosmology, it is observed that this development is foreshadowed in the primordial Music and Vision of Creation, where the unfolding history of Middle-earth is envisioned by divine powers. Over the timeline, the gradual shift from powerful, graceful and immortal towards weak, humble and mortal is realised through the demographic shifts, where with very few exceptions, the powerful and immortal fade away and leave in favour of the weak and mortal, who take over and gain agency. As is observe in the close reading section on the quests of Middle-earth, this development is reflected in those quests, and successful heroism is often carried out by the weak and humble mortals, notably often through self-sacrifice. Ultimately, the Christian virtues become manifested in the Hobbits and their unlikely triumph over the greatest evil.
 • Ahola, Noora (2023)
  This thesis is an investigation of inalienably possessed lexical items in the languages of the New Guinea area. Inalienable possession is a linguistic feature in languages with an alienability distinction: in these languages, there are two distinct possessive noun phrases, the choice of which depends on the semantics of the possessed noun. Inalienable possession covers those possessive relations which are conceived as inherent, whereas alienable possession pertains to more prototypical ownership relations. Cross-linguistically, then, the nouns involved in inalienable possession are kinship terms, body part nouns, and spatial nouns. Additionally, there are often language-specific concepts that are inalienably possessed. The inalienable lexical items are not semantically uniform across languages, but it is rather highly language-specific which nouns are treated as inalienable. This variation forms the core of the thesis: the objective is to examine inalienable possession from the lexical perspective to gain a detailed understanding of the semantic nature of inalienability. The study is based on a genealogically balanced sample of 23 languages. The analysis of the inalienable lexical items is based on language descriptions and dictionaries of the individual languages. The results show that in general, the semantic characteristics of inalienable possession follow the cross-linguistic tendencies: kinship nouns and body part terms are the most common inalienable lexical items. Spatial relations, however, are not as commonly inalienable. The analysis shows that it is the most prototypical nouns in their respective semantic categories that are most frequently inalienably possessed. The languages also have inalienable nouns beyond kinship terms, body part nouns, and spatial nouns, and the majority of these nouns are inalienable in one language only. Explanations to these semantic deviations are proposed, and explanations to the tendencies present in the data are also discussed. The study also briefly addresses the areal distribution of alienability distinctions. Alienability distinctions are relatively common in the languages of the New Guinea area, but the study shows that although they are attested in languages spoken across the area, they are notably lacking from the southern part of the island.
 • Peura, Telma (2023)
  Maisterintutkielmassani tutkin kvantitatiivisin metodein, miten suomenkielisten romaanijulkaisujen monimuotoisuus on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Tutkimukseni perustuu Kirjasampo-tietokannan metadataan suomalaisten julkisten kirjastojen kokoelmasta, ja keskityn analysoi- maan tekstin ulkoisia piirteitä. Moninaisuuden indikaattoreina käytän kirjoituskieliä, kirjailijoiden kansalaisuutta ja sukupuolta sekä romaanien genreluokituksia. Lisäksi tarkastelen julkaisijoita ja pohdin, kuinka he toimijaryhmänä vaikuttavat kirjallisuuden monimuotoisuuteen. Kvantitatiivisten analyysien rinnalla kuljetan digitaalisille ihmistieteille tyypillisesti runsaasti kvalitatiivisia havaintoja taustoittamaan tuloksia. Lähestyn kirjallisuutta kansainvälisenä dynaamisena kokonaisuutena, jossa eri kirjalliset kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa toisiensa kanssa, muodostaen kirjalliseen tilaan paikallisia keskuksia ja periferioita. Ylirajaisuuden käsitteen avulla kuvaan, kuinka globalisoituvaa kirjallista kenttää on mahdotonta rajata kokonaan erillisiin kirjallisuuksiin, vaan se kehittyy yli kansallisuus-, kieli- ja genrerajojen. Tulokset osoittavat, että romaanikirjallisuus on 1990-luvun jälkeen alkanut kehittyä monimuotoisemmaksi määrittelemieni indikaattoreiden perusteella. Silti kenttää hallitsevat kotimaisen kirjallisuuden osalta suomenkielinen ja käännöskirjallisuuden osalta angloamerikkalainen sekä pohjoismainen kirjallisuus. Kustantajien tarkastelu viittaa siihen, että kentällä on paljon erikokoisia toimijoita. Erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen pienten toimijoiden sekä omakustannejulkaisujen osuus on kasvanut ja haastanut kustantajien perinteisen roolin kirjallisuuden portinvartijana. Tutkimus osoittaa, kuinka kirjastojen metadataa voidaan käyttää hyväksi digitaalisessa kirjallisuudentutkimuksessa. Runsaudessaan Kirjasampo osoittautui monipuoliseksi tietolähteeksi, jonka perusteella voi tehdä päätelmiä suomalaisen kirjallisuuden laajoista kehityskaarista.
 • El Hakim, Ouafaa (2023)
  L’objectif principal de ce mémoire de master est de chercher à savoir les perceptions des élèves et des enseignants sur la question de l’utilisation de l’humour en classe de FLE. Les autres sous-objectifs de recherche sont : connaître les bienfaits, les risques et les limites de l’humour en classe, savoir et de découvrir ce que les élèves pensent de l’esprit humoristique de l’enseignant, savoir si les enseignants intègrent l’humour dans le matériel pédagogique afin de favoriser l’apprentissage de la langue française. De plus, l’objectif est de découvrir les idées et les expériences des enseignants concernant l’usage de cet outil dans les classes de FLE. Ce travail commence par une partie théorique dans laquelle la polémique autour de la notion de l’humour est discutée comme un phénomène difficile à définir. Un aperçu sur quelques-unes de ses formes est aussi donné. La partie principale de notre arrière-plan théorique se focalise sur la présentation de quelques recherches effectuées dans le domaine de l’humour dans l’enseignement, qui sont l’humour en apprentissage et ses bienfaits, l’esprit humoristique de l’enseignant, et les limites de l’humour pédagogique. Pour atteindre l’objectif de cette étude nous avons adopté une démarche qualitative. La méthode de la collecte des données a permis aux 116 élèves dont 74 primairiens, 20 collégiens et 22 lycéens, en plus de 42 enseignants de participer à cette recherche et de faire entendre leurs voix concernant la question de l’utilisation de l’humour en classe. Le questionnaire des élèves contient 10 questions, dont quatre ouvertes et six fermées. Le questionnaire des enseignants contient 12 questions dont cinq ouvertes et sept fermées. La date de la récolte des données a été au printemps 2022. Dans la partie empirique nous analysons, en premier lieu, les perceptions des élèves et en deuxième lieu celles des enseignants quant à l’humour en classe. Les résultats de notre étude montrent que la totalité des enquêtés apprécient l’idée de l’utilisation de l’humour en classe et mettent en évidence ses aspects positifs. Les commentaires des élèves et des enseignants sont des indices qui concernent le rôle de l’humour comme outil didactique pour soutenir l’apprentissage, la concentration, la mémorisation, à combattre l’ennui de la classe et dans la création d’une ambiance agréable. L’analyse des données montre que les élèves apprécient l’esprit humoristique de l’enseignant, car il a des effets positifs sur l’ambiance de la classe et sur l’amélioration de la relation entre l’élève et l’enseignant. Les résultats révèlent également que les enseignants intègrent l’humour au matériel pédagogique enseigné et affirment son efficacité comme outil d’apprentissage. Aux yeux des enquêtés, l’humour est une propriété importante qui a des effets positifs sur l’apprentissage. Néanmoins, ils trouvent que l’utilisation de l’humour en classe doit, avant tout, obéir à certaines règles et limites afin d’aboutir aux objectifs pédagogiques souhaités. Au terme de la recherche, une comparaison des deux perceptions est présentée. Les élèves et les enseignants s’accordent sur l’efficacité de l’humour en apprentissage, sur ses bienfaits et sur les limites qu’il faut respecter. Ce travail finit par une conclusion dans laquelle nous répondons aux questions de recherche et nous confirmons nos hypothèses de départ. Nous concluons que le système éducatif en Finlande est à prendre en considération l’importance de l’humour comme outil pédagogique pour soutenir l’apprentissage des langues et des autres matières d’une manière générale.
 • Samanovskaia, Iadviga (2023)
  Tiedekunta: Humanistinen tiedekunt Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus äidinkielenä Tekijä: Jadviga Samanovskaja Työn nimi: Politisheskij diskurs v sovremennoj Rossiji: Otravlenie Alekseja Navalnogo Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: Joulukuu 2022 Sivumäärä: 53 Avainsanat: poliittinen diskurssi, argumentaatio, Venäjä, oppositio, Navalnyi Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Poliittinen diskurssi nyky-Venäjällä: Aleksei Navalnyin myrkytys Tiivistelmä: В нашей работе будут проанализированы статьи, в которых описано отношение прокремлевских СМИ и политиков к отравлению Алексея Навального, а также проанализированы те аргументационные схемы и концепты, которые используются авторами в качестве оправдания и доказательства непричастности Кремля к отравлению. Статьи были найдены с помощью системы Интегрум по поисковому запросу «отравление Навального». Всего было проанализировано более 100 отрывков из разных статей, в результате чего для анализа данной работы было выбрано 24 статьи. Исследовательские вопросы для данной работы определены следующим образом: «Какие аргументационные схемы были использованы прокремлевскими СМИ и политиками при освещении и оправдании о непричастности Кремля к отравлению Алексея Навального?»;«Что нам могут говорить аргументационные схемы и концепции, используемые прокремлевскими СМИ и политиками о современной российской политической системе?». Методом исследования в данной работе выбран критический дискурс-анализ и кодификация аргументационных схем и концепций, разработанная О. В. Захаровой. Критический дискурс-анализ выбран по той причине, что данный метод исследования помогает проследить взаимоотношение языка и власти. В заключении работы на основании проведенного анализа нами было выявлено, что наиболее используемой аргументационной схемой оправдания прокремлевских СМИ и политиков в непричастности Кремля к отравлению Навального является топос угрозы, на основе которого, как нам кажется, можно сказать, что для современной российской политической системы присуще представление о Западе как угрозе. Также, как нам кажется, это говорит и о положении оппозиции в России, которая не может развиваться в условиях, существующих в период проведения данного исследования. Данная работа может быть интересна как лингвистам, так и людям заинтересованными в политике и политической истории.
 • Saaristo, Jenni (2023)
  Tapahtumasegmentaatio jäsentää sekä arkista kokemustamme että muistiamme. Parhaillaan meneillään olevan tapahtuman hahmotus ja prosessointi tapahtuu todennäköisesti aivokuorella, mutta ilman toimivaa hippokampusta tilanteesta ei voi syntyä pysyvää muistoa. On olennainen kysymys, missä kohtaa ja miten hippokampus osallistuu tapahtumien prosessointiin ja mieleen painamiseen. Aiemmin on magneettikuvaustutkimuksin osoitettu, että hippokampus reagoi tapahtumien välisiin rajoihin aktivaatiopiikein. On ehdotettu, että ne ilmentäisivät aistimodaliteetista riippumattoman tason prosessia, jossa hippokampus kokoaa yhteen ja vahvistaa koetun tilanteen kokonaisrepresentaation, jotta se voidaan painaa muistiin. Aiemmat tutkimukset on kuitenkin toteutettu yksinomaan audiovisuaalisilla ärsykkeillä, ja koska hippokampuksen tiedetään osallistuvan myös visuaaliseen prosessointiin, ei ole täysin selvää, etteivätkö havaitut aktivaatiot voisi selittyä alemman, aistitietoa käsittelevän tason prosesseilla. Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi tässä tutkimuksessa selvitettiin reagoiko hippokampus tapahtumarajoihin puhtaasti auditiivisessa ärsykkeessä. Ärsykkeenä oli 71-minuuttinen tarinallinen äänikirja, jonka osallistujat kuuntelivat passiivisesti fMRI-rekisteröinnin aikana, ja jonka tapahtumarajat määriteltiin kokeellisesti erillisen koehenkilöryhmän avulla. Aivokuvausaineisto analysoitiin aivoalueittain sekä hippokampuksesta että eksploratiivisesti myös kaikilta aivokuoren alueilta. Hippokampuksen havaittiin reagoivan tapahtumarajoihin aktivaatiopiikein. Aivokuorella voimakkaasti reagoivia alueita olivat mm. posteriorinen mediaalinen aivokuori, ventromediaalinen prefrontaalialue, parahippokampaalinen poimu sekä etummainen pihtipoimu. Monien näistä alueista uskotaan osallistuvan meneillään olevan tapahtuman mallintamiseen ja hahmottamiseen, ja osa mahdollisesti osallistuu huomion siirtämiseen sisäisen ja ulkoisen välillä. Etummaisen pihtipoimun tiedetään osallistuvan odotusten ja havaintojen välisten konfliktien monitorointiin, mikä saattaisi tukea teoriaa, jonka mukaan segmentaatio olisi riippuvaista havaituista ennustevirheistä. Tätä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen perusteella voida varmasti päätellä, vaan asiaa tulisi tutkia tarkemmin. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan hippokampuksen lisääntynyt toiminta tapahtumarajoilla liittyy korkean tason abstraktiin segmentaatioon ja mahdollisesti episodisen muiston luomiseen. Tämä prosessi mahdollisesti tapahtuu yhteistyössä aivokuoren aktiivisten alueiden kanssa, mutta kausaaliset suhteet ja informaation kulku näiden alueiden välillä on selvitettävä myöhemmissä tutkimuksissa.
 • Sainio, Jenny (2023)
  Maisterintutkielmassani tutkin varhaiskeskiajalla kirjoitettua Ecloga Theoduli -runoteosta sekä kahta eri vuosisatoina siitä kirjoitettua kommentaaria. Tutkielmani on aineistolähtöinen kvalitatiivinen tapaustutkimus, ja käytän menetelmänäni pääasiassa lähilukua. Analysoin aineistoa tutkien sitä otosten, kuten yksittäisten säkeistöjen ja tekstijaksojen kautta. Ecloga Theoduli, josta käytän tutkielmassa nimeä Ekloga, kertoo kahden paimenen välisestä kilpalaulannasta: Pseustiksen ja Alithian, joista ensimmäinen laulaa antiikin myyteistä, jälkimmäinen Raamatun kertomuksista. Lopuksi kilpailun tuomari Fronesis julistaa Alithian voittajaksi. Varhaisempi siitä kirjoitetuista kommentaareista, joita tutkin, on 1000-luvulta, toinen taas 1300– ja 1400-lukujen vaihteesta. Kommentaarit eroavat toisistaan melko paljon: varhaisempi kommentoi Eklogaa kirjallisuuden näkökulmasta, toisessa kiinnostuksen kohteena on enemmän kristinuskon opit, Raamatun tulkintatavat, sekä luonnonfilosofia. Ekloga oli suosittu kouluteksti 1000-luvun puolivälistä 1500-luvun alkuun. Tutkielmassani selvitän, millä tavoin Ekloga toimi opetuksen välineenä kouluissa keskiajalla, mitä sen avulla opetettiin ja miten. Eklogassa on voimakas vastakkainasettelu antiikin pakanallisten myyttien ja kristinuskon välillä jälkimmäisen hyväksi. Se tuo hyvin ilmi ambivalentin suhtautumisen antiikin myytteihin keskiajalla. Se toimikin kristillisenä propagandana. Tutkielmani tuloksena on, että Eklogan käyttö koulutekstinä oli kuitenkin yllättävän monipuolista: kommentaareja analysoimalla käy ilmi, että sen avulla opetettiin Raamatun tulkintaa, yleissivistystä Raamatun kertomuksista ja antiikin myyteistä, sekä pitämään ensimmäistä faktana ja jälkimmäistä taruna. Sen lisäksi sen avulla opetettiin kirjallisuuden ja kristinuskon käsitteitä, sekä jopa luonnonfilosofiaa. Eklogan monipuolisuus selittääkin sen viisisataa vuotta kestänyttä suosiota keskiaikaisena koulutekstinä.
 • Dänner, Ann (2023)
  Intercultural romantic relationships with partners of diverse cultural backgrounds have become increasingly ordinary in our globalized and internationalized world. Yet, research investigating such relationships concerning their communication practices and relationship maintenance strategies is sparse until today. Thus, this thesis investigates the communicative and discursive practices of partners in intercultural romantic relationships by applying Baxter’s Relational Dialectics Theory 2.0 (RDT 2.0) (2011). The study aims to investigate which competing discourses arise in intercultural romantic relationships, how meaning is constructed through the discursive interplay and which role digital media play in those contexts. Data for this study was collected through semi-structured interviews with five intercultural romantic couples and analyzed with thematic and contrapuntal analysis. The analysis revealed three main sets of internal competing discourses in intercultural romantic relationships: balance–asymmetry, distance–proximity, and change–constancy. It furthermore uncovered an overarching discursive struggle of ordinariness–uniqueness that connects all previous sets of competing discourses. While the three main discursive struggles seemed shaped by a relatively synchronic interplay of the competing discourses, the interplay of the overarching competing discourses appeared to fluctuate with the topical context (diachronic separation). The findings suggest that intercultural partners do not see cultural differences as conflict-causing but rather as enriching and initiating personal and relationship growth. Instead, differences in language skills or changes caused by relocation might influence and challenge intercultural couples and their discursive struggles much more. The study further demonstrates a great importance of digital media and messenger services for such relationships that reflect and enable the creation and growth of intimacy between partners. More extensive and longitudinal research could contribute to an even deeper understanding of the competing discourses in intercultural romantic relationships, which could, in turn, support counseling and advising of intercultural couples and families in the future.
 • Helin, Erja (2023)
  Idiom hör till flerordsenheter eller fraseologismer. De består av två eller flera lexikaliska enheter och har en relativt fixerad form. De har en figurativ betydelse som inte är härledbar ur de ingående enheternas betydelse. Idiom lärs in som block, främst på en avancerad nivå av L2-studierna. Jag ville ta reda på om läroböckerna i A -svenska tar upp idiom i den senare hälften av gymnasiestudierna. Hur många idiom finns det i böckerna? Ska eleven bara förstå idiomen eller också kunna producera dem? Mitt material består av de fyra sista delarna av Finn Lecturas serie Inne för kurserna 5, 6 , 7 och 8 i gymnasiet. Jag excerperade alla idiom i böckerna och noterade om de enligt böckerna skulle förstås och/eller produceras. I Inne 5 fanns det 31 idiom av vilka fyra, dvs. 12,9 %, skulle produceras. I Inne 6 var antalet idiom 72. Tre av dem, alltså 4,2 %, skulle produceras. Inne 7 hade 102 idiom av vilka 16 förväntades att bli producerade. Det utgör 15,7 % av idiomen. I Inne 8 hittade jag 67 idiom. Av dem skulle sju idiom, dvs. 10,4 %, produceras Antalet idiom var relativt stort, men bara en bråkdel av dem skulle produceras av eleven. För inlärning skulle det vara nödvändigt att eleven också producerar idiomet ifråga. Största delen av idiomen utgjordes av partikelverb.
 • Turunen, Ines (2023)
  Tutkielmani käsittelee sitä, miten vaatteen määritelmä on laajentunut muodin lukuisten eri prosessien digitalisoitumisen myötä. Digitalisoitumisen ansioista vaatteiden suunnittelu ja tuotanto on entistä enemmän simulaatiota. Lisäksi kuluttajat hankkivat vaatteitaan sosiaalisen median kautta, sen takia ja sitä varten. Tämän vuoksi muodin diskursseihin osallistuminen on yhä enemmän kuvallisen sisällön jakamista ja kommentoimista sosiaalisessa mediassa. Ihmiset haluavat ilmaista itseään vaatteidensa avulla myös digitaalisissa ja virtuaalissa ympäristöissä, erityisesti koska niiden merkitys ja niissä vietetty aika on kasvanut. Monia kuitenkin huolestuttavat jatkuva kulutuksen paine, vaateteollisuuden aiheuttamat ympäristöhaitat sekä työntekijöiden haastavat työolosuhteet. Tästä johtuen useat yritykset tarjoavat nykyään digitaalisia vaatteita fyysisten vaatteiden tilalle. Digitaalisia vaatteita voi käyttää sosiaalisessa mediassa sekä metaversumeissa eli virtuaalimaailmoissa. Tutkin, pitävätkö sosiologien ja taidehistorioitsijoiden 1900-luvulla syntyneet määritelmät muodista ja vaatteista yhä paikkansa digitaalisella aikakaudella. Vaikka muodin keskeiset prosessit ovat muuttuneet digitalisoitumisen myötä, on muodin perimmäinen filosofia pysynyt samankaltaisena. Muotijärjestelmä on rakenteeltaan kapitalistinen. Se tuottaa jatkuvasti uusia muoti-ihanteita, joita kuluttajat toteuttavat. Muodin syklit ovat huomattavasti nopeutuneet viimeisen vuosisadan aikana, eikä ihmisten keskuudessa vallitse selkeää konsensusta siitä mikä on muodikasta. Siksi sekä sosiaalisen että henkilökohtaisen identiteetin kysymykset nousevat keskiöön. Vaatteiden ilmaisevat ominaisuudet eivät ole kuitenkaan radikaalisti muuttuneet viime vuosisadalta. Vaatteilla ilmaistaan edelleen esimerkiksi ryhmään kuulumista, siitä erottautumista sekä omaa kehollista kokemusta. Digitaaliset vaatteet eivät tarjoa ratkaisuja vaateteollisuuden ongelmiin, mutta ne laajentavat kuitenkin käsitystämme vaatteesta kolmiulotteisena käsinkosketeltavana objektina.
 • Ramula, Laura (2023)
  As a consequence of globalization, higher education institutions are becoming increasingly multilingual. Linguistic superdiversity is apparent within our communities, and education should view multilingualism as a valuable resource (Källkvist & Hult, 2020). Prior research has suggested that language barriers may pose issues for the inclusiveness of international students within higher education institutions (e.g., Xiao, 2021). One issue that the University of Helsinki is currently combating is finding language policies that successfully attain linguistic inclusion of all students within the university community. This is because the university has a role in both safeguarding the national languages of Finland (Finnish and Swedish) whilst also ensuring that the quality of education remains the same for non-Finnish/Swedish-speaking students. This study examines the issue from the perspective of 6 non-Finnish/Swedish-speaking students, who were interviewed about how they have experienced linguistic inclusion at the University of Helsinki. Linguistic inclusion, in this study, refers to language-related processes aiming for inclusiveness. To limit the scope of the research, students had to be first year master’s students, ensuring that they had on-going courses to share experiences from, but also prior university experience to compare to. The students reported that although their overall experience at the University of Helsinki has been inclusive, they have some suggestions based on their experiences to improving inclusiveness through language practices for international university students. Especially in matters relating to their education, the students reported that they would like information to be provided in English as a lingua franca. In more social contexts, such as attending events, the students do accept and even appreciate more translingual practices, as this allows students to become more included within the Finnish/Swedish-speaking communities. The University Student Union (HYY) is currently in the process of planning a new language strategy for 2023, for which the findings of this paper can provide some recommendations. The main feedback for HYY that the study provides is that all necessary information and training would be provided in all three languages and at least also in English, so international students working in organizations under HYY still have the same access to information as their Finnish/Swedish-speaking equivalents. The study still leaves some questions for future research to respond to, such as: what the main difficulties are in maintaining trilingual communication, how to balance between the responsibility of the institution and the student, and examining non-linguistic factors contributing to students’ experiences of inclusiveness.
 • Salminen, Elina (2023)
  The thesis aims to show how cognitive empathy, i.e. rational perspective taking of others’ mental states, seems to be more productive in most human interactions than the natural, i.e. affective or emotional empathy, that we spontaneously tend to feel for those who are close or similar to us or for those who suffer. The thesis claims that people both with and without disabilities should be treated with case-by-case cognitive empathy, meaning that people without disabilities might sometimes need more empathy than people with disabilities. This thought and operating process that is called all-inclusive empathy, does not come naturally to most people but needs conscious practice and reflection, preferably from the early age. The term all-inclusive empathy refers not only to all kinds of people who need empathy, but also to all kinds of issues that raise the need for empathy in the beneficiary. This means that the need for empathy should always originate in the beneficiary, not in the empathizer. Related to empathy, the thesis introduces Linda Zagzebski's exemplarist moral theory (EMT), which suggests that we should not trust moral norms and rules but instead our feelings of admiration towards certain morally admirable people, i.e. exemplary figures, and then mirror that admiration with critical reflection. According to EMT, exemplary figures can be found anywhere; in real life, novels, films, plays, etc., and they guide us how to behave morally in each situation. Prerequisite for this guidance is that our admiration towards them should stand up to critical reflection over time. Concerning the literature studies, the thesis examines R. J. Palacio’s two youth novels, Wonder and Auggie and Me – Three Wonder Stories, and shows how the novels implement the above mentioned themes; cognitive and all-inclusive empathy, and exemplarist moral theory. The novels combine all-inclusive empathy and EMT by revealing some characters as exemplary figures and showing how they exemplify cognitive and all-inclusive empathy in the story. The examination of the novels clarifies how the theoretical concepts of EMT and all-inclusive empathy make a difference when implemented in real life situations and are distinct from other related theories such as other moral theories and the concepts of affective and emotional empathy. The overall aim of the thesis is to enhance well-being of people both with and without disabilities by encouraging them to search inspirational exemplary figures and practice cognitive and all-inclusive empathy. Furthermore, the thesis claims that R. J. Palacio’s two novels could be used in character education in schools and other educational and free-time contexts, because novel reading in general enhances empathy, and especially the novels that represent affective perspective taking, i.e. an attitude that combines emotional involvement and cognitive process, could be particularly effective in character education. Palacio’s novels implement affective perspective taking by evoking diverse feelings in a reader, who then sees how the exemplary figures in the story deal with their own emotions and transform them into moral actions. A suggestion for future research in the fields of empathy, literary studies and character education is to search and build a database for novels with exemplary figures who carry out all-inclusive empathy through affective perspective taking.
 • Ferm, Tomi (2023)
  Tutkielmassa selvitetään mitä daimoniset sielut Prokloksen mukaan ovat ja mikä rooli niillä on hänen oppijärjestelmässään neljän tutkimuskysymyksen kautta: Mitä daimoniset sielut Prokloksen mukaan ovat? Mitkä ovat daimonisten sielujen tehtävät? Mikä merkitys daimonisilla sieluilla ihmisten uskonnollisfilosofiselle toiminnalle? Mitä tarkoittaa daimonisten sielujen kolmijako enkeleihin, daimoneihin ja heeroksiin? Tutkielman päälähteinä ovat Prokloksen Institutio theologica ja Kratyloksen kommentaari ja metodina käsite-, väitelause ja argumentaatioanalyysi. Analyysin tulokset on sijoitettu proklos-tutkimuksen kenttään sekä Prokloksen teologisen ja teurgisen ajattelun kontekstiin. Daimoniset sielut ovat Prokloksen mukaan jumalallisten sielujen ja ihmissielujen välissä oleva välittävä sielujen ryhmä, joka on pysyvästi jumalten yhteydessä ja välittää jumalallista vaikutusta sekä ihmisille että laajemmin kosmokseen. Heidän tehtävänsä määräytyvät heitä johtavan jumalan mukaan. Ihmissielut ovat jatkuvasti daimonisen vaikutuksen piirissä eivätkä kykene korkeaan filosofiseen ja teurgiseen toimintaan ilman niitä. Daimoniset sielut jakautuvat kolmeen ryhmään enkeleihin, daimoneihin ja heeroksiin heijastellen Prokloksen ajattelun laajempaa triadista rakennetta, joka toistuu kaikilla todellisuuden tasoilla. Hesiodoksen sukupolviteorian tulkitsemiseksi Proklos tarvitsee myös neljännen ryhmän, joka yhdistyy nymfeihin. Ryhmittely ja ryhmien rajat ovat häilyviä ja siksi on sekä daimonisia että inhimillisiä heeroksia, joista ensimmäiset ovat heeroksia olemuksellisesti ja toiset analogisesti.
 • Qasim, Salaado (2023)
  Muslim majority countries such as Egypt, Pakistan, and Jordan in the beginning of the second millennium introduced a new form of judicial khulʿ divorce where the husband’s consent is not required, and the divorce is issued by the court on the condition that the wife relinquishes her dower and post-divorce financial dues such as ʿidda maintenance. In European countries where many Muslims also reside, divorce laws are regulated differently from the Muslim majority states. Hence, Muslims in these societies navigate between two legal systems, one being a religious legal system and the other a secular legal framework. The distinction between the two systems is that Islamic law is not always recognized by the European state authorities. This study draws on data collected through thematic interviews with three Finnish women who have secured their divorce through khulʿ. I also rely on interviews with six members of mosque family dispute resolution who carry out mediation and arbitration in Muslim family disputes, including khulʿ divorce cases. The purpose is to examine how khulʿ is practiced in a secular society and how the understanding of family dispute mediators and divorcees resembles or differs from the juristic construction of khulʿ and its current application in codified Muslim family laws. The study sheds light on the lived realities of Muslim women seeking a unilateral religious divorce in Finland, where Muslim family law is not codified and where most divorces are conducted on the basis of mutual agreement of the spouses. It also sheds light on how family dispute mediators conclude khulʿ in mosques and highlights how interpretations and practices of khulʿ are gendered by focusing on the contestations over khulʿ in relation to issues such as the monetary compensation paid by the wife and the husband's consent. The results of the study provide insight into why some Muslim women choose to end their marriage through khulʿ and how they navigate or reconcile Islamic law with state law. The findings also provide unique insight into khulʿ practices in mosques and the many strategies they adopt to conclude successful khulʿ divorces. The data collected for this study shows how three mosques required the husband's consent, while the fourth did not. Interestingly, the reason for requiring the husband’s consent was the same across all mosques, and they all highlighted the challenges of not having the legal authority to grant state-recognized divorces. My data shows how women with fault-based reasons resort to khulʿ divorce, although it is a form of divorce that can be secured without any fault-based grounds. The reasons that led the women I interviewed to seek khulʿ divorce varied. The reasons included the husband's gambling addiction, husband's failure to support, and psychological and physical abuse. The findings also reveal how support networks, women’s knowledge of their divorce rights, and the lack of a formal legal system applying Islamic family law have a major impact on women's choices. Women without knowledge of their rights or community or family support networks have no choice but to resort to different solutions such as "forum or imam shopping". This study contributes to research-based knowledge of the workings of uncodified Islamic family law in Europe, and particularly on divorce. Specifically, it adds to the existing studies on Muslim family practices and Islamic law in Finland, focusing on no-fault divorce known as khulʿ which has not yet been studied.