Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pseudostationaarifaasin ja analyyttien välisten vuorovaikutusten määrittäminen misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-08-06T13:43:38Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:19:40Z
dc.date.available 2013-08-06T13:43:38Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:19:40Z
dc.date.issued 2013-08-06T13:43:38Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3024 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3024
dc.title Pseudostationaarifaasin ja analyyttien välisten vuorovaikutusten määrittäminen misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa fi
ethesis.discipline Analytical Chemistry en
ethesis.discipline Analyyttinen kemia fi
ethesis.discipline Analytisk kemi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/31006aab-9d8f-4c16-a0dc-b20067339529
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c2dd677c-da9c-4011-94b0-27b1585ac1cb
ethesis.department Kemiska institutionen sv
ethesis.department Department of Chemistry en
ethesis.department Kemian laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Leppänen, Heidi
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Pro gradu -tutkielma käsittelee pseudostationaarifaasin ja analyyttien välisten vuorovaikutusten määrittämistä misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa (MEKC). Tässä menetelmässä elektrolyyttiliuokseen lisätään pinta-aktiivista ainetta, joka muodostaa misellejä, jos niiden konsentraatio ylittää ns. kriittisen misellikonsentraation ja Kraftin lämpötilan. Misellit toimivat sitten erotuksissa pseudostationaarifaasina. Yhdisteiden erottuminen perustuu niiden elektroforeettisiin liikkuvuuksiin ja jakautumiseen misellifaasin ja vesipohjaisen elektrolyyttisysteemin välille. Näytemolekyylin erottuminen perustuu sekä elektroforeettisiin että kromatografisiin mekanismeihin. Analyyttien ja pseudostationaarifaasin välisten vuorovaikutusten arvioiminen auttaa ymmärtämään näyteyhdisteiden retentiomekanismeja sekä erilaisten pseudostationaarifaasien ominaisuuksia. Tutkielmassa on käyty läpi analyyttien ja pseudostationaarifaasin välisiä vuorovaikutuksia ilmaisevien tekijöiden määrittämistä. Yleisimmin vuorovaikutuksien kuvaamiseen on käytetty retentiotekijää ja jakautumisvakiota. Tutkielmassa on käsitelty myös analyyttien ja pinta-aktiivisen aineen monomeerien välisiä vuorovaikutuksia sekä ionisten yhdisteiden retention mallintamista. Vuorovaikutusten määrittämiseen ja pseudostationaarifaasien karakterisointiin on kehitetty erilaisia matemaattisia mallinnusmenetelmiä. Malleja kehitettäessä pyritään siihen, että ominaisuuksia ja retentiota voitaisiin arvioida ilman laajoja, aikaa vieviä kokeellisia mittauksia. Yleisimmin käytetty matemaattinen malli on lineaarinen solvaatioenergiasuhde. Sen avulla pyritään selvittämään vuorovaikutuksia, jotka kontrolloivat erilaisten misellifaasien retentiota ja selektiivisyyttä. Lineaarista solvaatioenergiasuhdetta hyödyntävät tutkimukset ovat osoittaneet, että hydrofobisten vuorovaikutusten lisäksi myös pinta-aktiivisen aineen pääryhmän spesifisimmillä vuorovaikutuksilla on merkitystä analyyttien retentioon ja selektiivisyyteen. Toinen varsin yleisesti käytetty matemaattinen malli on kvantitatiivinen rakenteen ja aktiivisuuden/retention malli, jolla yleensä pyritään selittämään yhdisteen retentiota käyttämällä yhtälössä tekijöitä, jotka perustuvat yhdisteiden rakenteellisiin ominaisuuksiin. Näiden mallien käyttö misellisessä elektrokineettisessä kapillaarikromatografiassa on vielä vähäistä verrattuna niiden käyttöön nestekromatografisissa menetelmissä. Tutkielmassa on esitelty lineaarista solvaatioenergiasuhdetta ja kvantitatiivista rakenteen ja aktiivisuuden/retention mallia hyödyntäviä julkaisuja vuosilta 2002–2012. Tutkielman kokeellisessa osassa perehdyttiin tähtipolymeerien ja liposomien käyttöön pesudostationaarifaaseina. Tarkoituksena oli tutkia kahdeksan sakaraisten tähtipolymeerien polymetyylimetakrylaatti-b-polyakryylihapon ja polybutyylimetakrylaatti-b-polyakryylihapon kykyä kompleksoida fullereenia määrittämällä analyytin ja pseudostationaarifaasin välisiä vuorovaikutuksia. Fullereeneilla ei havaittu olevan vuorovaikutuksia tähtipolymeerien muodostaman pseudostationaarifaasin kanssa. Kokeellisen osan toisessa osassa selvitettiin kaupallisen lipidipohjaisen Intralipidi-emulsion ja kahden muun liposomidispersion vuorovaikutuksia yhdeksän yleisesti käytetyn huumaus- ja lääkeaineen kanssa. Liposomit pseudostationaarifaasina mahdollistivat liposomien ja lääkeaineiden vuorovaikutusten tutkimisen. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251577
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
GRADU_PAINOON_22.4.2013.pdf 3.321Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record