Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Optioiden hinnoittelu Pohjoisella sähkömarkkinalla

Show full item record

Title: Optioiden hinnoittelu Pohjoisella sähkömarkkinalla
Author(s): Kauria-Kojo, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Discipline: Applied Mathematics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Pohjoinen sähkömarkkina-alue, Nord Pool, toimii usein esimerkkinä sähkömarkkinasta, joka on sääntelystä vapaa ja vastaa teorian näkökulmasta useita muita hyödykemarkkinoita, joissa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pohjoinen sähkömarkkina jaetaan fyysiseen markkinaan ja finanssimarkkinaan, joista finanssimarkkinalla käydään kauppaa sähkön hintaan liittyvillä rahoitusinstrumenteilla. Noteeratut instrumentit on listattu NASDAQ OMX Commodities-markkinapaikalla. Tässä työssä keskitytään noteeratuista instrumenteista optioiden hinnoitteluun analyyttisten menetelmien avulla. Vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi voinut olla esimerkiksi numeeristen menetelmien käyttö sähköoptioiden hinnoittelussa, mutta numeeriset menetelmät on rajattu tämän työn ulkopuolelle. NASDAQ OMX Commodities-markkinapaikalla optioiden alla olevina arvopapereina ovat sähköfutuurit. Tässä työssä käydään läpi sähköfutuurien dynamiikan mallintaminen ja tämän jälkeen siirrytään Mertonin-Blackin-Scholesin mallin käyttöön optioiden hinnoittelussa. Optioiden hinnoittelun yhteydessä tullaan tekemään oletukset markkinoiden arbitraasivapaudesta ja täydellisyydestä, kun ajatellaan, että futuureja on saatavilla jokaiselle ajanhetkelle. Tutkielma on jaettu viiteen lukuun seuraavasti. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään työn tausta, motivaatio, tavoitteet ja työn rajaus. Lisäksi käydään läpi tutkielman rakenne tiivistelmää tarkemmin. Toisessa luvussa kuvataan yleisesti Pohjoista sähkömarkkinaa ja sen rakennetta. Sähkön finanssimarkkinalla tarjolla olevista instrumenteista forwardit, futuurit, aluehintatuotteet ja optiot esitellään tässä luvussa. Seuraavassa eli kolmannessa luvussa muodostetaan käsitystä johdannaisten hinnoittelun taustalla olevasta teoreettisesta viitekehyksestä. Omiksi kappaleikseen on eriytetty Brownin liike, Lèvy-prosessi, Itôn kaava ja mitan vaihto ja mitan vaihtoon liittyen erityisesti Esscherin ja Girsanovin muunnos. Lisäksi kolmannessa luvussa käydään läpi teoreettinen markkina-asetelma. Neljäs luku esittelee matemaattisten työkalujen käyttöä Pohjoisella sähkömarkkinalla. Kyseisessä luvussa keskitytään futuurisopimusten hinnan dynamiikkaan ja hinnoitteluun ja tämän jälkeen siirrytään optioiden hinnoitteluun Merton-Black-Scholes-mallin avulla. Viimeinen eli viides luku on varattu pohdinnalle.


Files in this item

Files Size Format View
Optioiden hinno ... thor Minna Kauria-Kojo.pdf 399.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record