Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Optioiden hinnoittelu Pohjoisella sähkömarkkinalla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-23T11:27:55Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:22:10Z
dc.date.available 2017-02-23T11:27:55Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:22:10Z
dc.date.issued 2017-02-23T11:27:55Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5954 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5954
dc.title Optioiden hinnoittelu Pohjoisella sähkömarkkinalla fi
ethesis.discipline Applied Mathematics en
ethesis.discipline Soveltava matematiikka fi
ethesis.discipline Tillämpad matematik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2646f59d-c072-44e7-b1c1-4e4b8b798323
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/61364eb4-647a-40e2-8539-11c5c0af8dc2
ethesis.department Institutionen för matematik och statistik sv
ethesis.department Department of Mathematics and Statistics en
ethesis.department Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kauria-Kojo, Minna
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Pohjoinen sähkömarkkina-alue, Nord Pool, toimii usein esimerkkinä sähkömarkkinasta, joka on sääntelystä vapaa ja vastaa teorian näkökulmasta useita muita hyödykemarkkinoita, joissa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pohjoinen sähkömarkkina jaetaan fyysiseen markkinaan ja finanssimarkkinaan, joista finanssimarkkinalla käydään kauppaa sähkön hintaan liittyvillä rahoitusinstrumenteilla. Noteeratut instrumentit on listattu NASDAQ OMX Commodities-markkinapaikalla. Tässä työssä keskitytään noteeratuista instrumenteista optioiden hinnoitteluun analyyttisten menetelmien avulla. Vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi voinut olla esimerkiksi numeeristen menetelmien käyttö sähköoptioiden hinnoittelussa, mutta numeeriset menetelmät on rajattu tämän työn ulkopuolelle. NASDAQ OMX Commodities-markkinapaikalla optioiden alla olevina arvopapereina ovat sähköfutuurit. Tässä työssä käydään läpi sähköfutuurien dynamiikan mallintaminen ja tämän jälkeen siirrytään Mertonin-Blackin-Scholesin mallin käyttöön optioiden hinnoittelussa. Optioiden hinnoittelun yhteydessä tullaan tekemään oletukset markkinoiden arbitraasivapaudesta ja täydellisyydestä, kun ajatellaan, että futuureja on saatavilla jokaiselle ajanhetkelle. Tutkielma on jaettu viiteen lukuun seuraavasti. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään työn tausta, motivaatio, tavoitteet ja työn rajaus. Lisäksi käydään läpi tutkielman rakenne tiivistelmää tarkemmin. Toisessa luvussa kuvataan yleisesti Pohjoista sähkömarkkinaa ja sen rakennetta. Sähkön finanssimarkkinalla tarjolla olevista instrumenteista forwardit, futuurit, aluehintatuotteet ja optiot esitellään tässä luvussa. Seuraavassa eli kolmannessa luvussa muodostetaan käsitystä johdannaisten hinnoittelun taustalla olevasta teoreettisesta viitekehyksestä. Omiksi kappaleikseen on eriytetty Brownin liike, Lèvy-prosessi, Itôn kaava ja mitan vaihto ja mitan vaihtoon liittyen erityisesti Esscherin ja Girsanovin muunnos. Lisäksi kolmannessa luvussa käydään läpi teoreettinen markkina-asetelma. Neljäs luku esittelee matemaattisten työkalujen käyttöä Pohjoisella sähkömarkkinalla. Kyseisessä luvussa keskitytään futuurisopimusten hinnan dynamiikkaan ja hinnoitteluun ja tämän jälkeen siirrytään optioiden hinnoitteluun Merton-Black-Scholes-mallin avulla. Viimeinen eli viides luku on varattu pohdinnalle. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112252081
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Optioiden hinno ... thor Minna Kauria-Kojo.pdf 399.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record