Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Venäjän kieli ja kirjallisuus"

Sort by: Order: Results:

 • Ufimtsev, Georgy (2021)
  Tutkielma keskittyy tutkimaan sosiaalisten mainosten multimodaalisia venäjänkielisiä tekstejä kielitieteellis-maantuntemuksellisesta näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät kielitieteellis-maantuntemuksellisen tiedon esittämistavat analysoimalla venäjänkielisten sosiaalisten mainosten multimodaalista tekstiä ja vastaavasti tunnistaa mainostekstin tärkeimmät vaikuttamiskeinot vastaanottajaan. Tutkielmassa on käsitelty kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation käsitettä, tutkittu multimodaalisen tekstin rakentamisen teoriaa ja sen pääpiirteitä, tarkasteltu venäjänkielisten sosiaalisten mainosten tekstejä kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation näkökulmasta, tunnustaen samalla sosiaalisten mainosviestien tekstit arvokkaaksi kielimateriaaliksi. Valtio ja sosiaaliset instituutiot todetaan tärkeäksi vaikutus- ja viestintävälineeksi yleiseen mielipiteeseen, arvoihin ja käyttäytymismalleihin. Käytännöllisen osan tutkimusmateriaalina on ennalta valittu kielimateriaali, joka koostuu 22 sosiaalimainoksesta, jotka oli esitelty 2011-2019 ajanjaksolla Moskovan ja Pietarin mainostauluissa ja Internetissä. Valittu kielimateriaali oli tutkittu kahdella tavalla, ensin käyttäen kielikorpuksia ja tekstin kielellisen analysoinnin työkaluja ja sitten vastaajia testaamalla. Tutkimustarpeita varten on luotu sosiaalisten mainosviestien multimodaalisen tekstin kielitieteellis-maantuntemuksellisen informaation käsittelyn algoritmi, joka perustuu markkinoinnin työhön ja mainonnan kansallisten piirteiden tutkimiseen. Käytännöllisessä osassa on verrattu ja analysoitu vastaajien testauksen aikana saatuja tuloksia ensimmäisen tutkimuksen tuloksiin tunnistamalla sosiaalisen mainonnan viesteissä suosituimmat kielitieteellis-maantuntemuksellisen tiedon esittämistavat. Tutkielma sisältää kaavioita, joissa on esitetty vastaajien testauksen aikana saatujen tietojen tilastollisen käsittelyn tulokset. Tutkielman loppuosassa on tehty johtopäätökset yleisimmistä kielitieteellis- maantuntemuksellisen tiedon esittämistapojen menetelmistä ja tekniikoista venäjänkielisten sosiaalisten mainosviestien teksteissä. Sen lisäksi on huomattu, että tutkimuksen aikana käytetyllä käsittelyalgoritmilla on potentiaalia, jota on mahdollisista käyttää tulevissa sosiaalisen mainonnan tekstien tutkimuksissa.
 • Shappo, Anastasia (2023)
  Владение двумя языками не гарантирует автоматического наличия переводческих навыков. Целью данного исследования являлось проследить взаимосвязь типа билингвизма с переводческими способностями, а также выявить основные трудности и ошибки в переводе у русско-финских билингвов. В начале работы мы привели распространенные определения понятия «билингвизм», а также рассказали о классификации разных типов билингвизма, в зависимости от выбранного за основу критерия определения его типа. В качестве материала для исследования мы использовали переводы с русского на финский язык, выполненные участниками конкурса детских переводов «Культурный мост». Материал для исследования состоял из работ 33 участников. В конкурсе участвовали билингвы 7–15 лет. В качестве конкурсного задания участникам были предоставлены отрывки из художественных произведений современных детских писателей. Конкурсанты могли свободно выбирать понравившийся текст любого уровня, вне зависимости от своего возраста. Для определения типа билингвизма мы использовали анкеты для родителей. С помощью информации, полученной из анкет, мы смогли поделить участников на две группы. Из 33 участников на вопросы анкеты ответили 28 конкурсантов. Первую группу составили билингвы из биэтнических семей (4 конкурсанта), которые дома используют относительно в равной степени оба языка, вторую группу составили участники из русскоязычных семей (24 конкурсанта), которые дома используют преимущественно только русский язык. В нашем исследовании мы классифицировали ошибки, допущенные русско-финскими билингвами, на пять категорий: общее понимание текста, выявление интерференции, грамматические, лексические и стилистические ошибки. В данной работе представлены примеры всех вышеперечисленных типов ошибок, допущенных представителями обоих групп. По результатам нашего исследования мы заметили положительное влияние наличия биэтнического типа билингвизма на переводческие способности. Биэтнические билингвы делали меньше ошибок в переводах по сравнению с билингвами из русскоязычных семей. Тем не менее представители биэтнического типа билингвизма также допускали ошибки из разных категорий, но в меньшем количестве. Билингвы из семей, где преимущественно говорят только на русском языке делали больше грамматические ошибки, связанные в том числе с некорректным использованием финского падежа партитива, неподходящим видом глагола прошедшего времени, несоблюдением правила гармонии гласных и др. Также пе-ревод звукоподражаний и имен собственных этой группе билингвов давался явно сложнее. Результаты исследования показали, что для развития переводческих навыков необходимо дополнительно изучать переводоведение, используя пособия с сопоставительной грамматикой.
 • Leini, Lioudmila (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus Tekijä: Lioudmila Leini Työn nimi: Kollokacii v uchebnyh tekstah po RKI (na materiale korpusa RuFoLa). Työn laji: Pro gradu -tutkielma Kuukausi ja vuosi: Tammikuu 2023 Sivumäärä: 48 Avainsanat: kollokaatio, frekvenssi, korpus, oppikirjakorpus, venäjä vieraana kielenä Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta Säilytyspaikka: Humanistisen tiedekunnan kirjasto – Helda / E-Thesis (opinnäytteet) Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Kollokaatiot venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (aineistona RuFoLa -korpus) Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä. Аineistona käytetään RuFoLa (Russian as a Foreign Language) -korpusta, joka sisältää venäjän kielen vuoden 1990 jälkeen julkaistujen oppikirjojen tekstejä. Johdannossa käsitellään kollokaatioiden opettamisen ja oppimisen monimutkaisuutta sekä merkitystä. Samassa yhteydessä esitetään varsinainen tutkimuskysymys: missä määrin venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat elävään nykyvenäjään? Johdantoa seuraavassa teoreettisessa osiossa paneutetaan kollokaation käsitteisiin traditionaalisen ja korpuslingvistiikan lähtökohdista sekä määritellään kollokaation määritelmä vieraan kielen oppimisen näkökulmasta. Sitä seuraavassa teoreettisessa osiossa läpikäydään lyhyesti tutkielmassa käytetyt korpukset (RuFoLa, НКРЯ) ja ohjelmistot (Sketch Engine, CoCoCo). Korpusanalyysin avulla opetustekstien kollokaatioita vertaillaan analogisiin, venäjän kielen НКРЯ -korpuksessa oleviin kollokaatioihin. Vertailussa otetaan huomioon kollokatioiden suhteelliset frekvenssit molemmissa korpuksissa ja kollokatioiden esiintymiset tärkeimpien joukossa НКРЯ -korpuksessa. Analysoimalla substantiiveihin ja verbeihin liittyviä kollokaatioita päädytään johtopäätökseen, että venäjä vieraana kielenä -opetustekstit heijastavat suhteellisen hyvin nykyaikaista elävää venäjän kieltä kollokaatioiden osalta. Venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä olevat kollokaatiot pohjautuvat useammin merkittävään ja toistuvaan НКРЯ -kieliaineistoon. Opetustekstien substantiiveihin liittyvät kollokaatiot ovat usein Venäjän maantuntemukseen ja opiskelemiseen liittyvää sanastoa. Tätä selittää se, että kaikki RuFoLa -korpuksen oppikirjat ovat tarkoitettu ylioppilaille sekä korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Verbeihin liittyvät kollokaatiot ovat useimmin ns. universaalisia eli yleisiä, joita käytetään kielessä esimerkiksi opiskelupaikasta, ammatista tai asuinalueesta riippumatta. Kyseiset kollokaatiot kompensoivat jossain määrin substantiiveihin liittyvien kollokaatioiden erikoisuutta. Lopputuloksena voidaan todeta, että tämä tutkimustyö voi olla hyödyllinen useille kohderyhmille: venäjän kieltä opiskeleville opiskelijoille, venäjän kielen opettajille, jotka pyrkivät työskentelemään niin vaikean leksikaalisen materiaalin kuin kollokaatioiden kanssa venäjän kielen tunneilla sekä kaikille kielen tutkimisesta ja relevantista korpusanalyysistä kiinnostuneille. Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielenkiintoista paneutua kollokaatioiden tarkasteluun venäjä vieraana kielenä -opetusteksteissä (RuFoLa) huomioiden erityisesti oppikirjojen kuulumisen jollekin tietylle CEFR:n tasolle. Jatkotutkimuksissa erityisen houkuttelevalta tuntuu myös ajatus luoda oppikirjakorpus Suomessa julkaistavista venäjän kielen oppikirjoista. Tällainen työ, toki työläs sellainen, voisi olla palkitsevaa, sillä se tarjoaisi mahdollisuuden syventää aihetta tulevaisuudessa ja tehdä muita lukuisia mielenkiintoisia tutkimuksia.
 • Rajala, Jenni (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan, miten kommunikatiivisiin tavoitteisiin pyrkiminen näkyy venäjän kielen tuntiopetuksessa suomalaisessa koulussa. Tarkoituksena on määritellä, millä tavoin kouluopetus pyrkii antamaan oppilaille valmiuksia käyttää venäjän kieltä tosielämän viestinnällisissä tilanteissa. Tätä varten tarkastellaan venäjän kielelle altistumista ja sen tuottamisen opettelua niin oppituntien harjoitusten kuin luonnollisen kommunikaationkin yhteydessä. Toisaalta pyritään myös erittelemään kielenopetuksen kommunikatiivisuutta rajoittavia tekijöitä ja pohtimaan, minkä tasoisten viestintätaitojen muodostuminen on ylipäätään realistista kouluopetuksen puitteissa. Kolmessa ensimmäisessä teorialuvussa määritellään, mitä kommunikatiivisuudella tarkoitetaan ja kuinka se toimii vieraan kielen opetuksessa sekä opetuksen keinona että sen tavoitteena. Lisäksi pureudutaan kielenopetuksen lähestymistapoihin yleisesti ja Suomen kielenopetuksen tilanteeseen kommunikatiivisten taitojen kehittymisen näkökulmasta. Keskeisimpänä lähdemateriaalina toimivat opetusmetodiset teokset, A. N. Ŝukinin Metodika prepodavaniâ russkogo âzyka kak inostrannogo (2018), A. A. Akišinan ja O. E. Kaganin Učimsâ učit sekä muut kielenopetuksen metodiikkaan ja kommunikatiivisuuteen liittyvät venäläiset ja suomalaiset julkaisut. Lisäksi luodaan katsaus Opetushallituksen vuoden 2014 peruskoulun ja vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmien perusteisiin siitä näkökulmasta, miten funktionaalisuus näkyy kielenopetuksen tavoitteissa. Neljäs, viides ja kuudes luku käsittelevät Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa toteutettua tutkimusta, johon liittyi yhteensä yhdeksän venäjän oppitunnin havainnointi ja tunteja pitäneiden opettajien haastattelut. Havainnoinnissa päähuomio oli opetuksen työtavoissa, oppimateriaalin puitteissa harjoitelluissa viestintätilanteissa ja oppitunnin venäjänkielisessä viestinnässä. Haastattelussa selvitettiin mm. opettajien henkilökohtaisia opetuksen tavoitteita, mahdollisia tosielämässä vastaan tulevia venäjän kielen käyttötarpeita, kouluopetuksen tapoja antaa niihin valmiuksia ja toisaalta rajoitteita kommunikatiivisten taitojen kehittämisessä. Havainnoinnin ja haastattelun keinoin kerätty materiaali on analysoitu teoriaosuuden pohjalta pyrkien vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, ettei kommunikatiivisuus havainnoiduilla oppitunneilla ollut kokonaisvaltaisesti opetuksen keinona, vaikka opettajat pyrkivätkin käyttämään venäjää myös luonnollisen kommunikaation kielenä. Kommunikatiivisuus toteutui osittain myös siinä mielessä, että autenttista motivaatiota ja samalla myös kielitaitoa pyrittiin tukemaan tutustumalla venäläiseen kulttuuriin aidon materiaalin välityksellä. Suullista harjoitustakin oli runsaasti, mutta siihen ei usein liittynyt yhtenäistä, tavoitteellista viestintätilannetta. Toisaalta voidaan ajatella kaikkien havainnoitujen ryhmien oppilaiden vasta opettelevan kielen perusrakenteiden muodostusta, jolloin ei vielä päästä erityisen suurissa määrin keskittymään kielellisten taitojen kommunikatiiviseen soveltamiseen. Kouluopetuksessa autenttisen kommunikaation kautta oppimisen merkittäviä ja pitkälti väistämättömiä esteitä ovat myös puheen tuottamisen aidon motiivin puuttuminen keinotekoisissa harjoitustilanteissa ja rajalliset aikaresurssit viestintätaitoja ihanteellisesti kehittävän opetuksen toteuttamiselle.
 • Susi, Eva (2023)
  В данной дипломной работе рассматриваются неологизмы-агентивы, которые появились в русском языке в результате пандемии COVID-19. Появление в языке новых слов обусловлено потребностью общества в наименовании новых предметов, явлений и реалий глобализационного характера. Вследствие пандемии коронавирусной инфекции почти все страны мира были вынуждены принять карантинные меры, что привело к появлению неологизмов, относящихся к разным сферам человеческой жизни. Психологические потрясения стали следствием появления непривычных для людей социальных, культурных, экономических и психологических условий, катализатором которых стала коронавирусная пандемия. Цель нашего исследования заключается в классификации неологизмов-агентивов по значению, использованию и эмоциональной нагрузке. Основная задача исследования – отразить особенности изменений в русской лексике в период пандемии, на примерах отобранных неологизмов-агентивов. Помимо исследовательской литературы источниками примеров, которые будут приведены в практической части настоящего исследования, послужат Словарь русского языка коронавирусной эпохи, опубликованный Институтом лингвистических исследований РАН в 2021 году, а также медиабанк «Интегрум». Особое внимание уделяется тому, как коронавирусные неологизмы-агентивы отражают отношения между людьми и мнение говорящих об остальных членах общества. В ходе исследования были выявлены 344 новых слова, появившихся в русском языке в результате коронавирусной пандемии и сопутствующих ей противоэпидемических мер. Эти слова были разделены на две основные группы: профессиональные и непрофессиональные наименования лиц, которые распределены на 11 предметно-тематические группы. 2 Анализ приведенных примеров показывает, что оценочная и эмоциональная нагрузка новых слов может быть от отрицательной до положительной в зависимости от контекста их использования и происхождения. Неологизмы-агентивы, связанные с распределением лиц по отношению к коронавирусной инфекции, составляют самую большую тематическую группу (32% или 102 слова). Исследование также показало, что массмедиа играют ключевую роль в формировании новых слов и их внедрении в повседневную речь. Коронавирусная пандемия стала уникальным явлением, когда не только журналисты, но и простые носители языка стали активными участниками создания новых слов в короткий период. Изучение этих новых слов позволяет понять, как люди реагируют на непростую ситуацию и как они общаются друг с другом в условиях пандемии. Результаты исследования помогают расширить знание о новых языковых явлениях, вызванных пандемией, и общих закономерностях языкового развития.
 • Zanina, Inessa (2024)
  В данной магистерской работе проводится исследование неологизмов, обнаруженных в комментариях на платформе YouTube. С учетом того, что язык подвергается постоянным изменениям, особенно на фоне стремительного развития технологий и интернет-коммуникаций, задача лингвистов и лексикографов по отслеживанию и фиксации неологизмов в словарях становится особенно актуальной, ввиду этого данная тема нам особенно интересна. В этой работе наше внимание было сосредоточено на неологизмах 2023–2024 годов. Для исследования были отобраны четыре видеоблогера. У каждого мы выбрали по два видеоролика, под которыми было собрано по 400 самых популярных комментариев, что в общей сложности составило 3200 комментариев. В результате практической части было обнаружено 68 неологизмов. Для каждого неологизма было составлено определение самостоятельно, либо с помощью Викисловаря, а также в случае, если слово поменяло свое значение, то первоначальное определение было взято из «Большого толкового словаря русского языка» (1998). Вместе с тем был представлен пример/ы употребления неологизма непосредственно из комментариев, где данный неологизм был выявлен. Далее последовала классификация по трем критериям: лексические и семантические неологизмы, какие виды англицизмов заимствованные слова представляли, а также семантические свойства всех неологизмов, разделенные на 9 тематических групп. Гипотеза исследования заключалась в том, что значительная часть неологизмов заимствована из английского языка, что нашло подтверждение в нашем исследовании, так как большая часть неологизмов являются англицизмами. Кроме того, предполагалось, что основной целью употребления неологизмов является описание новых явлений, преимущественно связанных с новыми технологиями, что также получило подтверждение. Данное исследование дает представление и понимание того, какие неологизмы активно используются в современном русском языке и какой смысл они несут. Результаты могут оказать помощь исследователям в изучении образования современных неологизмов, оценке влияния английского языка на русский и выявлении потребностей в новых номинациях в русском языке.
 • Ruuska, Alisa (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan kriittisen diskurssianalyysin avulla, kuinka Krimin liittäminen Venäjään on kielellisesti oikeutettu Venäjän federaation virallisissa tiedonannoissa. Tutkimusaineisto koostuu kuudesta transkriboidusta puheesta, jotka on haettu Integrum-tietokannasta hakulausekkeella ”Krim ja liittäminen” aikavälillä 17.3.2014–30.4.2014. Kaksi valituista puheista on Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin, kaksi silloisen Duuman puheenjohtajan, Sergei Naryshkinin, yksi presidentti Vladimir Putinin ja lisäksi materiaalina on transkriptio Krimin Venäjään liittämisen seremoniasta Kremlissä. Tutkielman metodi on pääosin kvalitatiivinen ja se pohjautuu kriittisen diskurssianalyysin teoreetikon Theo van Leeuwenin teoriaan diskursiivisesta legitimaatiosta. Teoriassa on jaoteltu neljä kategoriaa: auktorisointi, moralisointi, rationalisointi ja tarinan kerronta, joiden kautta esimerkiksi jokin poliittinen toimi voidaan kielellisesti oikeuttaa yhteiskunnassa. Van Leeuwenin teorian mukaan jonkin asian oikeuttamiseksi ei tarvitse käyttää kaikkia kategorioita, mutta yhden kategorian esiintyminen on välttämätöntä. Lisäksi on otettava huomioon, että oikeuttamisen eri kategorioita voi käyttää sekä jonkin asian legitimoimiseksi että delegitimoimiseksi. Auktorisoinnin kategoria pitää sisällään viittaukset muun muassa lakiin ja sääntöihin, asiantuntijoihin, enemmistön mielipiteeseen ja perinteisiin. Moralisoinnilla tarkoitetaan viittauksia moraaliin ja moraalijärjestelmiin ja oikeuttamisen kohde legitimoidaan arvoihin viitaten. Rationalisoinnin kategoria puolestaan pitää sisällään oikeuttamisen rationaalisten kaavojen kautta, esimerkiksi viittaamalla hyötyyn, vaikutuksiin ja seurauksiin. Tarinan kerronnalla tarkoitetaan puheissa käytettäviä niin kutsuttuja tositarinoita tai moraalitarinoita, joissa toimija joko palkitaan yhteiskunnallisesti hyväksytyn toiminnan vuoksi tai rangaistaan normien vastaan toimimista. Van Leeuwenin teorian lisäksi tutkielmassa tarkastellaan puheita retorisen vaikuttamisen keinojen kuten leksikaalisen toiston, vastakkainasettelun, tunteisiin vetoamisen ja kielikuvien kautta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä kaikkia van Leeuwenin teorian kategorioista on käytetty Krimin Venäjään liittämisen oikeuttamiseksi, ja mitä kategorioista mahdollisesti on käytetty eniten. Tarkastelun alla on myös laajemmin puheissa käytetty kieli ja Venäjän valtion tiedonantojen johdonmukaisuus. Tutkimustulokset osoittavat, että käytetyin oikeuttamisen kategoria puheissa on auktorisointi. Kuitenkin lukuun ottamatta tarinan kerronnan kategoriaa, kaikki kategoriat esiintyvät valtion tiedonannoissa suhteellisen tasapuolisesti. Analyysin mukaan Krimin liittäminen Venäjään on pääasiallisesti oikeutettu viitaten kansainväliseen lakiin tai sopimuksiin, asiantuntijoihin (usein nimeltä mainitsemattomiin), enemmistön mielipiteeseen, Ukrainan etnisten vähemmistöjen kärsimyksiin ja pelastamiseen, ulkoiseen, läntiseen uhkaan ja Krimin niemimaan ja Venäjän yhteiseen historiaan. Käytetyimpien vakuuttamisen retoristen keinojen joukossa puheissa oli vastakkainasettelu, leksikaalinen toisto, tunteisiin vetoaminen sekä ironian ja metaforien käyttö. Samat argumentit ja retoriset keinot toistuivat eri tiedonannoissa, mikä todistaa tiedonantojen johdonmukaisuuden.
 • Sotisaari, Pirita (2023)
  В данной дипломной работе русские и японские переходные и непереходные глаголы сравниваются через призму контрастивной лингвистики. В этой работе переходность понимается как всеобъемлющее явление, затрагивающее эти два языка. Цель работы состоит в том, чтобы найти сходства и различия в употреблении переходных и непереходных глаголов. Анализ основан на контрастивной лингвистики, целью которой является раскрытие лингвистической информации путем сравнения разных языков. Эту информацию можно использовать в разных сферах, включая языковое образование и переводческую работу. Теоретическая часть данной работы посвящена изучению грамматической основы переходности. Цель этой части – определить, что означает переходность и рассмотреть ее влияние на русскую и японскую грамматику. Для данного исследования были составлены списки наиболее употребляемых переходных и непереходных глаголов в этих языках. Это было сделано с помощью частотных словарей. Из каждого языка были выбраны 10 наиболее часто используемых переходных и 10 наиболее часто используемых непереходных глаголов. Затем было проведено поиск по корпусам для получения языкового материала для анализа. Для русских примеров использовался корпус Интегрум, и для японских — BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese). Затем эти языковые материалы были проанализированы на предмет того, как в них использовались переходные и непереходные глаголы. Одним из обнаруженных результатов этой работы было то, что существовало значительное сходство в наиболее часто используемых глаголах и в их классификации на переходные и непереходные глаголы. В ходе анализа также были обнаружены различия в категориях между некоторыми схожими глаголами между языками. В анализе также была рассмотрена сложность сравнения таких разных языков из разных языковых семей.
 • Kabanen, Hendri Juhani (2021)
  Tutkielmassani tarkastellaan sisältöanalyysin avulla Integrum-tietokannasta löytyneitä uutisartikkeleita, jotka käsittelevät venäjän kielen asemaa Ukrainassa. Tämän pohjalta Integrumissa on tehty hakuja kahdella eri hakulauseella (venäjäksi): ”Oikeus venäjän kieleen Ukrainassa”, sekä ”Venäjän kieli uhka Ukrainassa”. Nämä hakulauseet on valittu sen takia, että ne antaisivat mahdollisimman kontrastiivisia tuloksia uutisartikkeleihin, jotta saisimme erilaisia esimerkkejä työhön mukaan, niin puolesta, kuin vastaankin. Tutkielmassa käytetty tutkimusmetodi on sisältöanalyysi, jonka avulla uutisartikkeleita on analysoitu ja avattu yksityiskohtaisemmin. Integrumista löytyneet uutisartikkelit ovat viimeisen 30 vuoden ajalta, sillä työ käsittelee venäjän kielen asemaa itsenäisessä Ukrainassa, neuvostoajan jälkeen. Itse työ on jaoteltu eri aikakausiin, jotka ovat pituudeltaan noin kymmenen vuotta, näin ollen meillä on 90-luku, 2000-luku, sekä 2010-luku. Jokaisesta aikakaudesta on lyhyt katsastus merkittävimpiin tapahtumiin Ukrainassa. Keskeisten tapahtumien kerrontaan on käytetty eri teoksia, jotka käsittelevät Ukrainan historiaa, väestöä, venäjän kielen asemaa Ukrainassa jne. Tätä kohtaa seuraa artikkeleiden analyysi. Jokaisen aikakauden lopussa on myös yhteenveto siitä, mitä artikkelit antavat meille ymmärtää venäjän kielen asemasta Ukrainassa ja kuinka tilanne on muuttunut aikojen saatossa. Työn lopussa on käsitelty myös Ukrainassa vuoden 2021 alussa käyttöön otettua kielilakia, jonka mukaan palvelualalla on luovuttava venäjän kielen käytöstä ja palvelun on tapahduttava vain ukrainaksi. Tätä lakia on tutkielmassa tarkasteltu uutisartikkelin ja paikallisen kiovalaisen toimittajan tekemän tieteellisen kokeilun kautta. Tutkielmassa käytettyjen uutisartikkeleiden tuloksena saatiin monenlaisia mielipiteitä, niin venäjän kielen oikeuttamisen puolesta, kuin sitä vastaankin. Artikkeleiden perusteella, yleisin venäjän kielen asemaa oikeuttava argumentti, on se, että Ukrainassa asuu miljoonia äidinkieleltään venäjää puhuvia kansalaisia, joiden oikeudet mm. käyttää venäjän kieltä elämän eri osa-alueilla ja saada sillä myös opetusta nousivat artikkeleissa esille. Venäjän kielen oikeuttamista vastaan taas on esitetty artikkeleiden mukaan sellaisia argumentteja, kuten Ukrainan itsenäistyminen ja erillistäminen venäjän vaikutusalaisuudesta, mukaan lukien venäjän kieli. Tämä tutkielma voi olla hyödyllinen niin lingvistiikasta kiinnostuneille, kuin myös politiikasta ja erityisesti kielipolitiikasta, sekä kansainvälisistä suhteista ja jossain määrin myös historiasta kiinnostuneille.
 • Maslova, Anastasia (2021)
  Данная магистерская работа исследует падежные ошибки русского языка в письменной речи носителей русского языка в Финляндии. Для написания исследования нами был проведен количественный подсчет и классификация падежных ошибок в материале, полученном в 2019 году из Русского учебного корпуса (www.web-corpora.net.). Целью исследования является нахождение признаков избыточности падежной системы в русском языке. Также мы хотим выяснить, в каких случаях чаще всего случаются падежные ошибки в письменной речи носителей русского языка в Финляндии, какие падежи наиболее часто используются неверно и какое влияние доминантный финский язык оказывает на падежные ошибки в русском. Для анализа нами было использованы падежные ошибки (101 единица), допущенные в русской письменной речи финскими эритажными носителями. Далее эти ошибки были подвергнуты классификации, в основу которой легла литературная норма русского языка. Основываясь на результатах исследования мы выяснили, что отсутствие семантических ошибок, которые появились бы по причине неверного использования падежной системы русского языка, свидетельствует об избыточности падежной системы, поскольку смысл высказывания, адресованного читающему, остается понятным. Чаще всего эритажные носители русского языка в Финляндии совершают падежные ошибки при управлении глагола и существительного, используя неверно родительный и именительный падежи. Доминантный финский язык оказывает незначительное влияние на падежные ошибки в русском языке эритажников.
 • Uotila, Henrika (2023)
  В настоящей работе рассматривается прилагательное испанского языка fuerte в документах ООН и его возможные эквиваленты в русском языке в связи с наиболее употребительными существительными. Исследование сравнительное по характеру и относится к области лексической семантики. Исследование на самом деле не относится к переводоведческой сфере. Цель исследования – выяснить, при помощи каких прилагательных испанское прилагательное fuerte можно перевести на русский язык. В рамках настоящей работы невозможно рассмотреть все возможные его эквиваленты; материал работы ограничен документами ООН. Таким образом, стиль изучаемых документов можно охарактеризовать как формальный, а контекст употребления как социальный. Исследование было реализовано с помощью электронного корпусного инструмента Sketch Engine. Был использован Open Parallel Corpus (OPUS) – Spanish –корпус и далее корпус под названием MultiUn, состоящий из документов ООН. С помощью корпуса было выявлено 10 самых употребляемых прилагательных-эквивалентов, после чего было рассмотрено, с какими существительными каждое из них чаще всего встречается. Таким образом, прилагательные рассматриваются в позиции атрибута. Для каждого прилагательного представлены наиболее частотные существительные. В работе были использованы два словаря. Толковый словарь С. И. Ожегова (2018) используется для характеристики русских прилагательных на русском, а Русско-испанский словарь Г. Я. Туровера и Х. Ногейры (1979) используется для описания русских прилагательных на испанском языке и для выяснения того, является ли рассматриваемое слово одним из возможных переводов fuerte. Для выяснения значения слова fuerte в конце работы сравниваются прилагательные, с которыми встречались одни и те же или похожие друг на друга существительные. В итоге мы попытались выяснить, в каких контекстах встречаются эквиваленты слова fuerte в русском языке. На основании исследования можно сказать, что fuerte можно перевести многими разными способами на русский язык. Хотя по словарю далеко не все прилагательные переводятся как fuerte, встречаются они все-таки в качестве эквивалента данного слова. Можно утверждать, что словари дают относительно узкое представление об употреблении слов. Важно также понимать значение контекста при выборе эквивалентов – для этого корпус подходит лучше словаря. Однако для анализа результатов исследования были нужны и словари, которые вместе с корпусом позволили сформировать представление об эквивалентах прилагательного fuerte в русском языке.
 • Anttila, Siiri (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta Koulutusohjelma: Kielten maisteriohjelma Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus Tekijä: Siiri Anttila Työn nimi: Prototip odnogo personaža: Vs. Roždestvenski v romane K. K. Vaginova ”Kozlinaja pesn” Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 5 / 2023 Sivumäärä: 72 Avainsanat: Konstantin Vaginov, Kozlinaja pesn, prototyyppi, henkilöhahmo, intertekstuaalisuus, Vsevolod Roždestvenski, runous, proosa Ohjaaja tai ohjaajat: Tomi Huttunen Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto Muita tietoja: Tiivistelmä: Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on Konstantin Vaginovin (1899-1934) ensimmäinen romaani Kozlinaja pesn (1928). Vaginov lukeutuu niiden varhaisten neuvostokirjailijoiden joukkoon, jotka painuivat 1930-luvulla unohduksiin, mutta palasivat 1990-luvulla niin tutkijoiden kuin myös laajemman lukijakunnan tietoisuuteen. Petrogradissa 1920-luvun alussa taiteellisen uransa aloittanut Vaginov tuli ensin tunnetuksi runoilijana, mutta siirtyi 1920-luvun jälkipuolella proosan pariin. Kozlinaja pesn -romaanissa Petrogradin kirjallisuuselämä on tiiviisti läsnä. Sekä aikalaisvastaanotossa, että myöhemmässä romaania koskevassa tutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että teoksessa kuvataan tunnistettavasti kirjailijan lähipiiriin kuuluneita henkilöitä ja näiden elämän todellisia tapahtumia. Romaanin henkilöhahmojen prototyyppeinä ovat toimineet Vaginovin tuntemat runoilijat, kirjallisuudentutkijat ja muut kulttuuriälymystön edustajat. Osaltaan romaanin mainetta on kasvattanut se, että henkilöhahmojen prototyyppien joukossa on mainittu M.M. Bahtin ja muita niin kutsutun ”Bahtinin piirin” jäseniä. Tutkielmassa keskitytään prototyyppien problematiikkaan. Vaginovin romaanin erityispiirre on se, että suurin osa sekä henkilöhahmoista, että tunnistetuista prototyypeistä on kirjailijoita ja tutkijoita. Tästä seuraa, että Vaginov on henkilöhahmoja luodessaan käyttänyt lähtökohtanaan prototyyppien biografiaan ja arkiseen ympäristöön liittyvien havaintojen lisäksi näiden kirjallista tuotantoa. Vastaavasti tämän tutkielman tutkimusaineisto koostuu muistelmien ja historiallisten dokumenttien lisäksi mahdollisten prototyyppien kaunokirjallisista teksteistä ja muusta kirjallisesta tuotannosta. Monia romaanin henkilöhahmoja suhteessa prototyyppeihin on edeltävässä tutkimuksessa tarkasteltu jo varsin perusteellisesti. Näiden tutkimusten pohjalta tässä tutkielmassa tarkastellaan romaanin henkilöhahmojen rakentumista. Hyvin pitkälti kysymys on siitä, miten viittaukset prototyyppeihin yhdistyvät muista lähteistä peräisin olevaan materiaaliin. Tarkastelussa nousee esiin Vaginovin romaanin keskeinen taiteellinen periaate: pienimpiä yksityiskohtia myöten dokumentaarisen tarkasti kuvatut historialliset tosiseikat yhdistetään vapaasti osaksi kaunokirjallista kokonaisuutta. Keskeinen osa Vaginovin romaanin modernistista poetiikkaa ovat tiheästi viljellyt sitaatit ja alluusiot muihin kaunokirjallisiin teoksiin, muun muassa kirjailijan oman ja edeltävän aikakauden venäläiseen kirjallisuuteen. Näiden viittausten yhteen punoutuminen prototyyppeihin liittyvien yksityiskohtien kanssa on romaanin analyysin kiinnostavinta antia. Toinen tärkeä prototyyppejä koskeva seikka, joka nousee esiin aikaisemmasta aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, liittyy siihen, miten Vaginov yhdistelee henkilöhahmoissaan eri prototyyppien piirteitä ja yksityiskohtia. Monien henkilöhahmojen kohdalla on tunnistettu piirteitä useista mahdollisista prototyypeistä. Tämä on osaltaan johtanut tutkijat pohtimaan prototyyppien merkitystä romaanin taiteellisessa kokonaisuudessa. Näyttää ilmeiseltä, ettei henkilöhahmojen yksiselitteinen tunnistettavuus suhteessa prototyyppeihin ole romaanin tavoitteena. Tämän tutkielman tärkein ja itsenäisin osuus muodostuu yhden Kozlinaja pesn -romaanin henkilöhahmon analyysistä suhteessa todelliseen prototyyppiin. Kyseessä on sivuhenkilö nimeltä Troitsyn, melko vähäpätöinen petrogradilainen runoilija, jonka prototyyppinä sekä romaanin aikalaislukijat, että myöhemmät tutkijat mainitsevat runoilijan nimeltä Vsevolod Roždestvenski (1895–1977). Tähän lyhyeen mainintaan henkilöhahmon yhteys prototyyppiin aikaisemmassa tutkimuksessa myös pitkälti rajoittuu. Tässä tutkielmassa Troitsynin hahmoa tarkastellaan suhteessa niin Roždestvenskin biografiaan liittyviin tietoihin, kuin myös hänen kaunokirjalliseen tuotantoonsa. Аннотация: В настоящей работе рассматривается первый роман Константина Константиновича Вагинова (1899–1934) «Козлиная песнь» (1928). Вагинов – один из забытых и «возвращенных» писателей 1920-х годов. Начиная с 1990-х годов творчество Вагинова является предметом растущего исследовательского интереса. В сегодняшний день «Козлиная песнь» – признанный шедевр прозы раннего советского периода, широко обсуждаемый специалистами. В «Козлиной песни» Вагинов, который в первой половине 1920-х годов был известен в Петрограде-Ленинграде как поэт, перешел на прозу. В этом романе литературная жизнь города явно присутствует. Как современные читатели, так и более поздние исследователи обращали внимание на то, что в «Козлиной песни» узнаваемо описаны люди, входившие в близкое окружение автора. Прототипами персонажей романа являются друзья и знакомые Вагинова – поэты, литературоведы, другие представители творческой интеллигенции. На известность романа отчасти повлияло то, что в числе прототипов персонажей упоминаются М. М. Бахтин и другие участники так называемого «круга Бахтина». Данная работа посвящена проблеме прототипов. Особенностью романа Вагинова является то, что большинство персонажей, как и их прототипы – писатели и исследователи литерaтуры. Из этого следует, что в основе персонажей лежат не только биографические сведения и бытовое окружение прототипов, но и их произведения. Соответственно, в настоящей работе мы будем рассматривать, кроме воспоминаний и документальных материалов о прототипах, также их творчество. В предыдущих исследованиях многие персонажи романа уже были подробно изучены по отношению к прототипам. В данной работе мы рассматриваем персонажей «Козлиной песни», опираясь на эти исследования. Нас интересует то, как отсылки к прототипам сочетаются с материалами из других источников. Такое рассмотрение раскрывает один из основных принципов романа Вагинова: различные бытовые вещи и обстоятельства, описанные с документальной точностью, свободно сочетаются с вымыслом. Основная черта поэтики «Козлиной песни» – насыщенность цитатами и аллюзиями на другие произведения, в том числе, на русскую литературу предыдущих эпох. Переплетение этих отсылок с деталями, относящимся к прототипам, становится центральным аспектом анализа романа. Не раз отмечалось исследователями, что в некоторых персонажах «Козлиной песни» соединены разные прототипы. Исходя из того, что в одном персонаже могут сочетаться черты многих реальных людей, уже были сделаны некоторые важные выводы. Кажется, что однозначная узнаваемость персонажей по отношению к прототипам не является основной целью романа. Главная задача настоящей работы заключается в рассмотрении одного персонажа «Козлиной песни» по отношении к прототипу. Предметом нашего анализа является второстепенный персонаж по имени Троицын, прототипом которого считается поэт Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977). О Рождественском в качестве прототипа Троицына упоминали и современники Вагинова, и более поздние комментаторы «Козлиной песни». Однако более подробно этот вопрос до сих пор не был рассмотрен. В настоящей работе образ Троицына рассматривается в связи как с биографическими сведениями о Рождественском, так и с его творчеством. Как показывает наш анализ, через рассмотрение образа Троицына в связи с прототипом в «Козлиной песни» открывается обширный пласт интертекстуальных связей. Выявление этих связей позволяет углубить интерпретацию романа в литературно-историческом контексте.
 • Krutto, Venesa (2023)
  Данная магистерская работа исследует самоисправления детей дошкольного возраста в диалоге со взрослым. Наш материал основан на телевизионных беседах детей с ведущим. Выпуски телепередачи были сняты и показаны на «Первом ка-нале» в 2017–2018 и 2020–2022 годах. Для исследования нами транскрибированы 24 интервью, 23 из которых были задействованы в нашем материале. Интервью расшифрованы, то есть превращены в письменную форму в соответствии с принципами конверсационного анализа. В приложении предоставлен глоссарий символов транскрибирования. Материал исследования состоит из 30 примеров, в которых встречается 50 самоисправлений. Целью исследования является изучение методов исправления собственной речи детьми в беседе с ведущим. Согласно результатам анализа, основными методами самоисправления являются замещение (36%) и повтор (34%). Реже для исправления собственных речевых ошибок используется добавление (16%) и отказ от начатого высказывания (10%). Наше исследование показывает, что в целом, независимо от возраста, дети интуитивно исправляют собственные ошибки в спонтанной разговорной речи без участия взрослого. Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод о способности детей исправлять собственную речь с целью сделать ее более понятной для других собеседников.
 • Batov, Aleksei (2024)
  В данной работе, представляющей собой пример корпусного исследования, мы рассматриваем некоторые глаголы звучания русского языка и их соотношения с зооморфными метафорами. На примерах употребления глаголов звучания в повседневной речи, найти которые нам помог Национальный корпус русского языка, мы подробно показываем, как тот или иной глагол, рассматриваемый нами в настоящей работе, соотносится с зоонимами в соответствии с такими параметрами и категориями, как размер животного, эмоциональная составляющая глагола звучания, направленность звука и устойчивые идиоматические выражения. Глаголы звучания были отобраны по принципу нефиксированности, иными словами, понятно, что мяукать может только кошка, лаять собака, а хрюкать свинья, поэтому мы выбрали для рассмотрения многозначные глаголы. Разобраться с многозначностью выбранных нами глаголов звучания, а также определить степень зооцентричности глагола звучания, нам помогли толковые словари русского языка.
 • Jauhola, Anna (2021)
  Tutkielmassa tarkastellaan venäjän kielen käyttöä lingua francana Suomessa, etenkin rakennustyömailla Uudellamaalla. Tavoitteena oli selvittää venäjän kielen asemaa kulttuurienvälisen kommunikaation kielenä ulkomailla (Venäjän ulkopuolella) - niin entisen Neuvostoliiton maissa kuin Euroopassakin ja etenkin Suomessa. Venäjän kielen esiintyminen kulttuurienvälisenä kielenä on kytketty venäjän kielen deideologisaatioon ja kommodifikaatioon. Nimenoman kommodifikaatio (kielen ymmärtäminen symbolisena pääomana) kehittää uuden motivaation kielen oppimiseen vieraana kielenä, kulttuurienvälisen kommunikaation kielenä, lingua francana. Päätavoitteena oli selvittää venäjän kielen käyttöä ja asemaa tällaisessa monimuotoisessa ja monikulttuurisessa sekä lingvistisestä näkökulmasta vähän tutkitussa yhteisössä kuten rakennusmiehet Suomessa. Tutkimuskirjallisuuden tarjoaman tiedon pohjalta kirjoitan venäjän kielen asemasta entisissä Neuvostoliiton maissa ja sen asemasta nykymaailmassa eri aloilla, kuten matkailu-, terveydenhuolto- ja koulutusalalla. Myös venäjän kielen kommodifikaatiota on tarkasteltu uutena motivaationa venäjän kielen oppimiseen. Tutkimuskysymyksiä ei tarkastella työssä vain yhdestä näkökulmasta, vaan käyttämällä montaa eri menetelmää ja lähestymistapaa. Tällaisen yhdistelmän avulla voidaan nähdä tilanne eri näkökulmista täyden kuvan saamiseksi. Kaikki käytetyt menetelmät ovat antaneet minulle mahdollisuuden kerätä materiaalia, jonka avulla voidaan tarkastella kysymystä eri näkökulmista. Ne tekivät tuloksista myös strukturoituja ja järjestelmällisiä. Kerätty materiaali analysoitiin sekä ulkopuolisesta että sisäisestä näkökulmasta. Kaikkien menetelmien tulokset (haastattelut, lomakkeet ja lingvistisen maiseman tutkimus) jätettiin vastaavasti kahteen ryhmään. Analyysin pohjalta saatu kuva näyttää nykyhetkistä venäjän kielen käyttöä ja tarvetta rakennustyömailla Uudellamaalla. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että venäjän kieli täyttää kulttuurienvälisen kielen, lingua francan asemaa rakennustyömailla Suomessa, etenkin entisistä Neuvostoliiton maista tulijoiden keskellä. Suuressa osassa työmaissa menestyksekäs kommunikaatio ja työn tehokkuus riippuu muun muassa venäjän kielen käytöstä lingua francana. Venäjän kielen kommodifikaatio, deideologisaatio ja kulttuurista irtoaminen avaa uuden motivaation kielen oppimiseen Suomessa, ei pelkästään venäläisen kulttuurin takia, vaan kulttuurienvälisen kommunikaation tukemisen vuoksi.
 • Summanen, Evelina (2024)
  Tutkielmassa tarkastellaan diminutiivisten adjektiivien käyttöä venäjän kielessä. Diminutiiveilla tarkoitetaan hellittelymuotoa, jolla ilmaistaan sekä pientä kokoa että subjektiivista arviota ja tunteita, kuten esimerkiksi rakkautta, vähättelyä ja lempeyttä. Tavoitteena on selvittää, miten diminutiivisia adjektiiveja nykyvenäjässä käytetään ja millaisissa tilannekohtaisissa konteksteissa. Tutkielmassa käsitellään diminutiivisten adjektiivien sanamuodostumista sekä subjektiivisen arvion suffikseja. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös keskeisimpiä diminutiivisten adjektiivien käyttötarkoituksia. Työ koostuu johdannosta sekä kuudesta pääluvusta, joissa tarkastellaan diminutiivien roolia nykyvenäjässä (luku 2) ja suullisessa kielenkäytössä (luku3) sekä käsitellään diminutiivisten adjektiivien sanamuodostusta (luku 4), ominaisuuksia (luku 5), funktionaalisuutta (luku 6) ja tilannekohtaisia konteksteja (luku 7). Tutkielman viimeisessä luvussa nostetaan esiin tutkimuksen havainnot ja tulokset. Tutkielman johdannossa käydään läpi diminutiivin määritelmät sekä yksityiskohtaisesti tarkastellaan diminutiiviset adjektiivit kielellisenä ilmiönä. Tutkielman teorialuvuissa tarkastellaan diminutiivisten adjektiivien sanamuodostumista ja subjektiivisen arvion suffikseja. Diminutiivisten adjektiivien subjektiivisen arvion suffiksit on sijoitettu taulukkoon, jossa yksityiskohtaisesti näkyvät niiden kirjoitusmuodot, painotus, merkitys, produktiivisuus ja käyttöesimerkit. Tämän lisäksi kaikki subjektiivisen arvion suffiksit tarkastellaan erikseen alaluvuissa. Lisäksi työn teorialuvuissa käydään läpi yksityiskohtaisemmin diminutiivisten adjektiivien tyylipiirteitä, kuten esimerkiksi subjektiivista arviota ja ekspressiivisyyttä. Tutkielman korpusanalyysissä tarkastellaan diminutiivisten adjektiivien erilaisia käyttötarkoituksia ja konteksteja. Diminutiivisten adjektiivien yleisemmät käyttökontekstit ovat esimerkiksi kommunikaatio, kulttuuriset kontekstit sekä sanonnat ja sananlaskut. Tutkielman lopuksi on koottu yhteenveto diminutiivisten adjektiivien nykyisestä funktionaalisuudesta sekä nostettu esiin korpusanalyysin tulokset. Korpusanalyysin tulokset korostavat sitä, että diminutiivisten adjektiivien käyttö on nykyään yleistynyt venäjän kielessä merkittävästi, koska diminutiivit toimivat tärkeänä osana puhekieltä ja arkista kommunikaatiota.
 • Laakso, Lauriina (2019)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kaksi venäjän kielen sukua, maskuliini ja feminiini, käyttäytyvät naista ja miestä tarkoittavien lainasanojen käytössä. Lainasanojen käyttöä tutkitaan viiden eri maskuliinimuotoisen henkilöä tarkoittavan substantiiviesimerkin ja niiden mahdollisten feminiinimuotoisten vastineiden avulla. Tutkimusaineistona käytetään Integrum-tietokantaa ja sieltä tietyin rajauksin haettuja esimerkkejä. Aineistoa on rajattu ajallisesti ja substantiivin sijan mukaan mahdollisimman relevanttien esimerkkien saamiseksi. Venäjän kielen kielioppia käsittelevien teosten pohjalta on luotu kriteerit sille, mitä tutkimuksessa halutaan selvittää sanojen käytöstä. Tutkielman alussa todetaan, että venäjän kielen kaksi sukua, maskuliini ja feminiini, tyypillisimmin ilmaisevat elollisten substantiivien sukua. Yhdellä merkityksellä on yleisimmin sekä maskuliini- että feminiinimuoto. Kieliopillisesti tyypillisin tilanne on se, että maskuliinimuotoista sanaa käytetään miehestä puhuttaessa ja feminiinimuotoista sanaa vastaavasti naisesta puhuttaessa. Tutkielmassa todetaan, että maskuliinimuotoisia sanoja on olemassa venäjän kielessä enemmän kuin feminiinimuotoisia, ja on tapauksia, joissa jollain merkityksellä on vain maskuliinimuoto. Tällöin myös naisesta puhuttaessa käytetään maskuliinimuotoa. Myöskään yhdellä tutkimuksen 5 esimerkkisubstantiivista ei ole feminiinimuotoista vastinetta. Tutkimuksessa kerrotaan, että venäjän kielessä negatiivisia feminiinimuotoja on maskuliinimuotoja enemmän. Lisäksi maskuliinimuoto on näistä kahdesta muodosta oletusarvoinen eli sitä käytetään aina silloin, kun sukupuoli ei ole selvillä. Tähän pohjautuen tutkimuksessa pyritään selvittämään toisaalta maskuliinimuotoisten sanojen käyttöä silloin, kun niitä käytetään naisesta puhuttaessa. Tutkielma pyrkii myös selvittämään, onko näiden maskuliinimuotoisten esimerkkisanojen feminiinivastineilla yleisesti negatiivisempi merkitys. Maskuliinimuotoisten sanojen käyttöä naisesta puhuttaessa tutkitaan kongruoivien sanojen kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan, kumpaa muotoa attribuutti ja verbi suosii, kun puhutaan naisesta. Tutkielman tavoitteena on myös selvittää, onko näiden esimerkkisanojen feminiinimuotoisilla vastineilla yleisesti negatiivisempi merkitys kuin vastaavilla maskuliinimuodoilla. Tutkielman päätulokset ovat, että maskuliinimuotoisen sanan kanssa kongruoivista sanoista attribuutti on useimmiten maskuliinimuodossa, vaikka puhuttaisiinkin naisesta. Toisaalta verbi on useammin feminiinimuodossa maskuliinimuotoisesta sanasta huolimatta naisesta puhuttaessa. Vaihtelua eri sukujen käytön välillä kuitenkin on havaittavissa. Tutkimuksessa todetaan, että kongruoivien sanojen käyttö esimerkkisanojen kanssa on suhteellisen vapaata. Feminiinimuotoisilla lainasanoilla ei huomattu yleisesti negatiivista merkitystä. Vain yhdellä feminiinimuotoisista sanoista oli hieman selkeämmin havaittava negatiivinen sävy kuin muilla feminiinimuotoisilla sanoilla.